Category Archives: NZa

NZa verduidelijkt zorgplicht verzekeraars

Consumenten en patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat zij de zorg en de vergoeding krijgen waar zij recht op hebben. Dat valt onder de zorgplicht van zorgverzekeraars. De Nederlandse Zorgautoriteit werkt in het Toezichtkader Zorgplicht uit wat die zorgplicht inhoudt. Het formuleren van de zorgplicht versterkt de positie van consumenten en patiënten.

NZa maakt ketenzorg mogelijk voor COPD

Vanaf 1 juli 2010 kunnen zorgaanbieders een integraal tarief declareren voor patiënten met COPD, een chronische longaandoening. Dit maakt het voor zorgaanbieders van verschillende disciplines eenvoudiger om de zorg samen rondom de vraag van de patiënt te organiseren. De integrale benadering leidt tot betere afstemming en daardoor hogere kwaliteit van de zorg voor patiënten. Bovendien vermindert effectieve ketenzorg… Read More »

NZa: farmacie en diagnostiek in ketenzorg

Voorzichtige uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg – De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert om de huidige integrale bekostiging van ketenzorg voor diabetes en verhoogd risico op hart- en vaatziekten onder voorwaarden uit te breiden met farmacie (exclusief geneesmiddelen) en diagnostiek per 2011. Integrale bekostiging kan onder voorwaarden nog worden ingevoerd voor zorg aan patiënten met hartfalen en COPD in 2010.… Read More »

Marktmeester maakt belonen apotheker voor kwaliteit van zorg mogelijk

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft veertien functioneel omschreven prestaties voor farmaceutische zorg vastgesteld. Deze maken het mogelijk om apothekers te belonen voor (extra) kwaliteit van zorg en innovatie. De prestaties gaan in per 1 januari 2011 en dienen voor de onderhandeling tussen zorgverzekeraars en aanbieders van farmaceutische zorg.

NZa stelt richtsnoer contracteren op

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat na overleg met zorgverzekeraars en vrije beroepsbeoefenaren een richtsnoer contracteren opstellen. In het richtsnoer komen gezamenlijke afspraken te staan over hoe marktpartijen met elkaar om zouden moeten gaan tijdens het onderhandelen over een contract. De NZa vindt een richtsnoer nodig, omdat zij in toenemende mate signalen krijgt dat het maken van afspraken tussen… Read More »

NZa verplicht apotheek tot sluiten contract

De Nederlandse Zorgautoriteit verplicht een apotheek een contract aan te gaan met zorgverzekeraars. De apotheek weigert dit, omdat hij het niet eens is met het door hen gevoerde preferentiebeleid. Preferentiebeleid is een instrument voor de zorgverzekeraar om selectief in te kopen en daarmee de kosten voor geneesmiddelen te verlagen. De NZa is van mening dat een zorgverzekeraar, in… Read More »

Tarief farmaceutische zorg blijft ongewijzigd

Met het huidige flexibele tarief voor farmaceutische zorg van € 7,28 haalt de apotheker een norminkomen [1] van € 108.000. Bovendien behoudt de standaard-apotheek daarbovenop een onzekerheidsmarge van gemiddeld € 38.000. Dit blijkt uit aanvullend onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit naar de inkoopvoordelen en praktijkkosten van apotheekhoudenden in 2008 en 2009. De NZa vindt deze onzekerheidsmarge voldoende en… Read More »

Eerste kwaliteitscontracten zorgverzekeraar en apotheek afgesloten

In de eerste drie maanden van 2009 hebben zorgverzekeraars en apotheekhoudenden de eerste aanvullende contractafspraken gemaakt over de inhoud en kwaliteit van farmaceutische zorg. Dat blijkt uit de monitor Contractering Farmacie 2009 waarin de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de eerste ervaringen met het flexibele tarief voor farmaceutische zorg in kaart heeft gebracht. De NZa kwalificeert de bewegingen op de… Read More »

Contracteren op kwaliteit belangrijk voor consument

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op verzoek van de KNGF onderzoek gedaan naar het contracteerbeleid van zorgverzekeraar Agis. Agis heeft een kwaliteitscontract opgesteld. Als een fysiotherapeut of apotheker aan de eisen uit dat contract voldoet krijgt hij een hogere vergoeding. Voorwaarde voor die vergoeding is dat hij een reclamezuil van Agis in zijn praktijk plaatst. Deze manier van… Read More »

Bezwaren tegen tarief farmaceutische zorg 2009 ongegrond

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de bezwaren van de koepelorganisatie van apothekers KNMP en Zorgverzekeraars Nederland tegen de hoogte van het per 1 januari geldende tarief voor farmaceutische zorg ongegrond verklaard. Eerder dit jaar wees de voorzieningenrechter het verzoek van de KNMP om een verhoging van het tarief eveneens af.