Bezwaren tegen tarief farmaceutische zorg 2009 ongegrond

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de bezwaren van de koepelorganisatie van apothekers KNMP en Zorgverzekeraars Nederland tegen de hoogte van het per 1 januari geldende tarief voor farmaceutische zorg ongegrond verklaard. Eerder dit jaar wees de voorzieningenrechter het verzoek van de KNMP om een verhoging van het tarief eveneens af.

De KNMP tekende bezwaar aan tegen het door de NZa vastgestelde tarief van € 7,28 voor het afleveren van een medicijn aan de consument, omdat deze vergoeding volgens de KNMP niet kostendekkend zou zijn. De NZa heeft echter geoordeeld dat het tarief voor de standaardapotheek wel degelijk kostendekkend is in combinatie met de inkoopvoordelen die apotheken nog altijd ontvangen bij de inkoop van geneesmiddelen. Bovendien houdt de standaardapotheek, bovenop het norminkomen van de apotheker, een financiële veiligheidsmarge over van € 110.000. De NZa heeft zich bij het vaststellen van de hoogte van het tarief gebaseerd op de resultaten van recent door de NZa uitgevoerd onderzoek naar de praktijkkosten en inkomsten van apotheken.

Zorgverzekeraars Nederland tekende eveneens bezwaar aan tegen de hoogte van het tarief, omdat zij het tarief te hoog en de gehanteerde veiligheidsmarge voor apotheken te ruim vindt. De NZa heeft ook dit bezwaar ongegrond verklaard, omdat zij de gehanteerde veiligheidsmarge noodzakelijk vindt om de onzekerheden over de exacte gevolgen van het door een aantal zorgverzekeraars gevoerde preferentiebeleid op te vangen en daarmee de continuïteit van de farmaceutische zorg voor de consument te waarborgen.

Op dit moment doet de NZa aanvullend onderzoek naar de exacte gevolgen van het preferentiebeleid op de inkomsten van apotheken. Als de resultaten daar aanleiding toe geven, kan het tarief voor farmaceutische zorg 2009 hierop worden aangepast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *