Tarief farmaceutische zorg blijft ongewijzigd

Met het huidige flexibele tarief voor farmaceutische zorg van € 7,28 haalt de apotheker een norminkomen [1] van € 108.000. Bovendien behoudt de standaard-apotheek daarbovenop een onzekerheidsmarge van gemiddeld € 38.000. Dit blijkt uit aanvullend onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit naar de inkoopvoordelen en praktijkkosten van apotheekhoudenden in 2008 en 2009. De NZa vindt deze onzekerheidsmarge voldoende en nog altijd nodig, om een aantal nog bestaande onzekerheden rond het preferentiebeleid op te vangen. Hieruit volgt dat het nu geldende tarief voor 2009 niet hoeft te worden aangepast.

Het onderzoek van de NZa, uitgevoerd door het onderzoeksbureau ConQuaestor, richtte zich specifiek op de gevolgen van het door zorgverzekeraars ingevoerde preferentiebeleid in de 2e helft van 2008. Uit het onderzoek blijkt dat een standaardapotheek in 2008 gemiddeld € 291.000 aan inkoopvoordelen ontving. Dit is een daling van de inkoopvoordelen ten opzichte van 2007 van € 130.000, die vooral kan worden toegeschreven aan het door zorgverzekeraars gevoerde preferentiebeleid. Uit de door de NZa gemaakte extrapolatie van de cijfers van 2008 naar 2009 komt naar voren dat de inkoopvoordelen dit jaar verder zullen zijn teruggelopen tot een te verwachten € 198.000. Hiervan wordt € 160.000 door de apotheken ingeleverd via de tarieven. Dat gebeurt via de clawback aftrek op de inkoopkosten en een lager bedrag per receptregel.

Op basis van de gegevens uit het onderzoek concludeert de NZa verder dat zij eind 2008 terecht besloot de eerdere schorsing van de clawback korting in juli 2008 terug te draaien. Uit de cijfers blijkt dat een standaardapotheek in 2008 met de clawback korting nog € 45.000 overhield bovenop het norminkomen. De verrekening van de eerder geschorste clawback is in de tarieven verrekend van 2009 en 2010.

De NZa komt eind november met een beslissing over het tarief voor farmaceutische zorg voor 2010. Hierbij zal opnieuw worden nagedacht over de functie en de hoogte van een eventuele onzekerheidsmarge. De bestaande flexibiliteit in het tarief zal worden gehandhaafd en zo mogelijk nog verder worden vergroot, om de onderhandelingsvrijheid van individuele zorgverzekeraars en apotheekhoudenden te vergroten.

[1] Het norminkomen van de apotheker betreft de bruto loonkosten, inclusief de werkgeverslasten. Het norminkomen is gebaseerd op BBRA – schaal 14 max.

Ga naar: Rapport Vervolgonderzoek Apotheekhoudenden 2008-2009 – Gevolgen voor flexibel tarief 2009

5 thoughts on “Tarief farmaceutische zorg blijft ongewijzigd

 1. Jaap

  Zoals reeds voorspeld was de lange wachttijd tussen afsluiten rapport en de publicatie van de NZA versie daarvan nodig om het onmogelijke te bereiken: toch gewoon aantonen dat de apotheker makkelijk aan zijn norminkomen komt en zelfs nog geld overhoudt zodat het tarief niet omhoog hoeft. Ook blijven we vrolijk liegen dat het gemiddelde tarief 7,28 bedraagt, wie het haalt mag het zeggen.
  Uiterst vermakelijke lectuur, als de gevolgen tenminste niet zo ernstig waren. Vooral de simpele constatering dat een marge van 38.000 euro per jaar voldoende is als risicobuffer voor een onderneming met een omzet van 2 miljoen en een flink aantal personeelsleden zou ik graag eens voorleggen aan iemand die wel verstand heeft van economie.
  Ik stel voor om mevrouw van Beek Minister van Financiën te maken. Ik wed dat zij het tekort van Bos in no time heeft omgerekend naar een overschot. Voor iemand die dit NZA rapport kan maken moet dat een peuleschil zijn. Jammer genoeg zal er wel echt een tekort blijven, maar op papier zie je er niets meer van terug.
  Ondertussen zal ik de sombere boodschap aan mijn personeel overbrengen. Aangezien ik hun salaris niet kan betalen van een papieren winst zal ik ze moeten voorbereiden op de gevolgen.

 2. A Jansen

  De KNMP niet naar het CBB stapt moet een andere partij dat doen. Zo gaat de hele bedrijfstak tenonder. Zo is de situatie nu. Leden van de KNMP. Jullie hebben zelf het lot in eigen handen.

  En dat hangt van de leden van de KNMP af of de KNMP dit gaat doen. Het HB heeft in een email update aangeven de gang naar de rechter niet te maken. Men wacht op A Klink. Dan kan de KNMP lang wachten.

  7 oktober dienen de aanwezige stemgerechtigde leden van de KNMP een motie in te dienen waarin het HB wordt opgedragen de gang naar de rechter te maken, zo nodig naar Luxemburg. Indien het HB deze motie weigert uit te voeren een tweede motie met een stemming over het aftreden van het hele HB. Vervolgens een nieuw HB oprichten die de eerste Motie wel gaat uitvoeren, met een zeer goed Advocaten kantoor, ook op het gebied van Europees Gezondheidsrecht en bestuurlijk recht.

  7 oktober laatste kans voor de leden van de KNMP om zelf te beschikken over hun lot.

  Het machtigen van personen om namens afwezigen te stemmen is toegestaan. Lees de statuten van de KNMP erop na.

  Wij worden gemachtigd en zullen aanwezig zijn en zullen beide moties steunen.

  Tot ziens op 7 oktober, RAI Amsterdam!.

 3. Leek

  Amice,

  Misschien goed om donderdag aanstaande na ons bezoek aan het binnenhof met ons allen nogmaals ondubbelzinnig aan de KNMP duidelijk te maken dat zij zich voor ons in moeten zetten.
  Anders moeten we het voorbeeld van veel nederlanders maar volgen die gewoon in één avond beslissen hun spaarcentjes bij de DSB Bank weg te halen.
  Wij halen de verantwoordelijkheid voor onze bedrijfstak bij de KNMP weg en zeggen massaal ons lidmaadschap op.

  Leek

 4. Jaap

  Wachten op Klink is in ieder geval zinloos n u hij wordt gedekt door het NZA rapport.

  Jaap

 5. jc kortekaas apotheker

  NZA-rekenmodule

  Op 3 november 2008 gaf de NZA nieuwe flexibeler tarieven af met een sterk verhoogde clawback.
  Tevens gaf ze een prognose voor 2009. De te verwachten gemiddelde overwinst was 34.000 euro
  en de te behalen kortingen 256.000. Op 1 oktober 2009 bevestigt de NZA haar voorspelling 2009
  met een overwinst, ofwel onzekerheidsmarge, van 38.000 euro en kortingen van 198.000.
  Tevens waren de apotheekkosten hoger dan ingeschat in november 2008.
  De rekenmodule die daarbij wordt gehanteerd is de volgende:

  “Op basis van de gemiddelde inkoopvoordelen in december 2008 heeft
  extrapolatie naar 2009 plaatsgevonden”

  Door niet januari 2008 met januari 2009 te vergelijken maar december 2008 met
  Januari 2009, ontstaat een zeer rooskleurig beeld. Immers, de grote prijsdalingen vonden
  plaats in de taxe van juni 2008.
  De AEX zou met deze rekenmodule kunnen stellen:
  “Koersen 2008 stabiel ten opzichte van 2009.
  AEX januari 2008 500, december 2008 250 , januari 2009 250, maart 2009 200,september 2009 300.
  We vergelijken de maanden december 2008 met januari 2009 en het verschil is nihil.
  Een aandelenbezitter rekent, januari 2008 500 januari 2009 250.
  Mijn bezit is gehalveerd. De NZA heeft na drie maanden uitstel te diep in haar kaarten
  laten kijken.

  JC Kortekaas,apotheker
  Leidschendam 2 oktober 2009

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *