NZa: farmacie en diagnostiek in ketenzorg

Voorzichtige uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg – De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert om de huidige integrale bekostiging van ketenzorg voor diabetes en verhoogd risico op hart- en vaatziekten onder voorwaarden uit te breiden met farmacie (exclusief geneesmiddelen) en diagnostiek per 2011. Integrale bekostiging kan onder voorwaarden nog worden ingevoerd voor zorg aan patiënten met hartfalen en COPD in 2010. De NZa adviseert om deze vorm van bekostiging voorlopig niet voor andere ziektebeelden in te voeren.

Zorgaanbieders hebben de mogelijkheid om voor patiënten met diabetes en CVR (verhoogd risico op hart- en vaatziekten) samen te werken met andere zorgaanbieders en deze zorg integraal te declareren. Dit is nadrukkelijk geen verplichting, maar een mogelijkheid om samenwerking in de zorg voor deze patiëntengroepen beter te kunnen regelen. Meer proactieve zorgverlening, integraal georganiseerd en dicht bij de patiënt leidt tot hogere kwaliteit. Effectieve ketenzorg vermindert bovendien de druk op specialistische ziekenhuiszorg in de toekomst.

Op grond van analyse concludeert de NZa dat farmacie en diagnostiek opgenomen kunnen worden in deze ketens per 1 januari 2011 als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Dit zijn onder meer opname in de zorgstandaard voor de betreffende vorm van ketenzorg en borging van de betaalbaarheid. Hulpmiddelen worden nog niet opgenomen in deze integrale bekostiging, omdat opname in de zorgstandaard niet tijdig gerealiseerd kan worden.

Op dit moment is verpleging in de praktijk van de huisarts en/of ketenzorgaanbieder onderdeel van de integrale bekostiging van ketenzorg. De NZa is voorstander van uitbreiding van de integrale bekostiging met verpleging en verzorging in de thuissituatie. Door de problematiek van de schotten tussen de AWBZ en de Zorgverzekeringswet is deze uitbreiding nu nog niet mogelijk.

In 2010 kan integrale bekostiging nog worden ingevoerd voor hartfalen en COPD, mits deze zijn opgenomen in de zorgstandaarden. De NZa adviseert om de integrale bekostiging van ketenzorg voorlopig niet uit te breiden naar andere ziektebeelden. Uitstel geeft tijd om oplossingen te vinden voor gesignaleerde knelpunten en meer ervaring op te doen met de huidige verandering in de bekostiging en lopende experimenten. De NZa zal dit nauwkeurig evalueren. Zorgaanbieders kunnen wel zelf ketenzorg opzetten voor andere ziektebeelden als zij dit wensen, dit kan via de beleidsregel Innovatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *