Category Archives: SFK

Decemberdrukte in de apotheek

December 2009 behoorde tot de drie drukste decembermaanden van het afgelopen decennium. Alleen in 2003 en in 2008 zullen apothekers de decembermaand als drukker hebben ervaren. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met afgekondigde pakketmaatregelen.

Tariefinkomsten verschillen sterk

De NZa heeft de maximumtarieven voor apotheekhoudenden in 2010 met 9% verhoogd tot een gemiddeld tarief van € 7,91. Naar verwachting zal bijna 70% van de apotheken dit beoogde gemiddelde tarief niet halen.

Op recept, maar niet vergoed

Nederlandse apothekers verstrekten in 2009 1,2 miljoen keer een receptgeneesmiddel dat is uitgesloten van vergoeding uit het basispakket van de zorgverzekeringen. Middelen bij erectiestoornissen voerden met bijna 300.000 verstrekkingen de lijst aan.

30 of 28?

Een verpakkingsgrootte van 30 stuks vormde in de eerste helft van 2009 de basis voor 70% van de herhaalvoorschriften. De verpakkingsgrootte is onder meer van belang bij synchronisatie van herhaalmedicatie. In Nederland bestaan geen richtlijnen voor de verpakkingsgrootte van geneesmiddelen. Verpakkingen van 30 stuks hebben de overhand. Wellicht is de reden dat vroeger de ziekenfondsvergoeding voor apothekers gebaseerd… Read More »

Opiumwet voor het volk

Nederlandse openbare apothekers verstrekten in 2008 maandelijks gemiddeld 160.000 keer een middel dat volledig onder de Opiumwet valt. Methylfenidaat is daarvan het meest verstrekte middel. Ruim 890.000 keer verstrekten apothekers een middel dat onder het lichte regiem van de Opiumwet valt.

Mondzorgverleners

Nederlandse apothekers verstrekten in 2008 in totaal ruim 1,1 miljoen keer een geneesmiddel op voorschrift van een tandarts, een kaakchirurg of een orthodontist. De recepten van tandartsen vormen daarvan met 890.000 de hoofdmoot.

Lager kostenaandeel nieuwe geneesmiddelen

Het kostenaandeel van nieuwe geneesmiddelen is in 2008 teruggelopen tot 2,9%, het laagste percentage van de afgelopen tien jaar. De kosten per voorschrift van recent geïntroduceerde geneesmiddelen liggen met bijna € 200 per voorschrift ruim achtmaal zo hoog als het gemiddelde.

Diabetes bij jongeren

Ongeveer 8000 jongeren in de leeftijd tot 20 jaar betrokken in 2008 in Nederland diabetesmedicatie van de openbare apotheken. Dit aantal is de afgelopen vier jaar niet gewijzigd. Toch komen er jaarlijks in de groep tot 15 jaar gemiddeld veertig nieuwe insulinegebruikers per levensjaar bij.

Veel big six bij ouderen

Nederlandse apotheken verstrekten in 2008 72 miljoen keer een geneesmiddel voor een bigsixaandoening, dat is 46% van het totale aantal verstrekkingen. Bij de groep 65plussers is dit aandeel 56%. Opvallend is de sterke stijging sinds begin 2000 van het gebruik van middelen bij dementie door 65plussers.

155 ton smeersels met corticosteroïden

Nederlandse apothekers verstrekten in 2008 3,65 miljoen keer een huidpreparaat dat een corticosteroïde bevat. De kosten hiervoor bedroegen vorig jaar € 17 miljoen. Het aantal verstrekte DDD‘s bedroeg 155 miljoen.