Category Archives: SFK

SFK ontwikkelt samen met apotheken rekenmodel vrije tarieven

Ter voorbereiding op 2012 start de SFK in juli/augustus met een meting om te onderzoeken hoeveel tijd er gemoeid is met de verrichtingen die samen de nieuwe prestaties Farmaceutische zorg vormen. Op deze manier wordt een rekenmodel ontwikkeld voor de vrije tarieven die per 2012 worden ingevoerd. Apothekers kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de pilot via kostendekkendtarief@knmp.nl.

50 miljoen euro aan bijbetalingen

Het totaalbedrag aan bijbetalingen voor receptgeneesmiddelen was in 2010 voor het eerst meer dan 50 miljoen euro. Bijna de helft daarvan is besteed aan middelen bij ADHD. (SFK)

Hoogste uitgaven voor TNF alfaremmers

TNF alfaremmers nemen de bovenste twee plaatsen in bij de geneesmiddelen met de hoogste uitgaven in 2010. De uitgaven aan deze twee middelen bedragen € 324 miljoen. Vanaf 2012 komen deze middelen ten laste van het ziekenhuisbudget. (SFK)

Afnemend gebruik in kaart gebracht

De mix van afgeleverde geneesmiddelen is continu aan verandering onderhevig. De SFK deed onderzoek naar de geneesmiddelen waarvan het gebruik tussen 2005 en 2010 sterk afnam. Fusidinezuur ooggel is met 40% minder gebruikers de grootste daler.

Lichte krimp in arbeidsmarkt openbaar apothekers

Terwijl het aantal afgestudeerde apothekers gestaag stijgt, krimpt de arbeidsmarkt binnen de openbare farmacie. Deze ontwikkeling loopt niet in de pas met de alsmaar groeiende zorgvraag. Dalende aantallen eerstejaarsstudenten farmacie lijken te duiden op een afnemende populariteit van de opleiding.

Stijgend gebruik diabetesmiddelen zet door

Nederlandse openbare apotheken verstrekten in 2010, gerekend in dagdoseringen, vier procent meer orale bloedglucose verlagende middelen en drie procent meer insulines. Het aantal gebruikers van orale antidiabetica steeg met zeven procent. En de trend in de verschuiving van humane insulines naar insuline analogen zet verder door.

Tiotropium winnaar in stabiele groeimarkt

Openbare apotheken verstrekten in 2010 7,1 miljoen keer een luchtweggeneesmiddel. De hiermee gepaard gaande uitgaven bedroegen € 410 miljoen. De geneesmiddeluitgaven in de groep luchtweggeneesmiddelen namen sterker toe dan de overall uitgaven aan geneesmiddelen.

Vervolg meldingen bradycardie op Telfast (STP-Free)

Het CBG heeft het signaal van een mogelijk verband tussen het gebruik van fexofenadine (Telfast) en bradycardie (vertraging van het hartritme) verder onderzocht en besproken in de Pharmacovigilance Working Party van de European Medicines Agency in Londen.

Nog geen rem op ADHD

In 2009 verstrekten openbaar apothekers 865.000 keer een bij ADHD gebruikt geneesmiddel, wederom meer dan in 2008. De stijging bedroeg net als het jaar daarvoor 120.000 verstrekkingen. De totale uitgaven kwamen in 2009 uit op € 35 miljoen, waarvan € 21,8 miljoen niet ten laste van de zorgverzekeringswet kwam.

Prijzen geneesmiddelen verder gedaald

Het prijspeil van receptgeneesmiddelen daalde in 2009 met bijna 9%. In 2010 zet de daling verder door. Dit komt vooral door een verdere uitbreiding van het preferentiebeleid en het vaststellen van een maximumprijs voor een aantal biologicals.