Prijzen geneesmiddelen verder gedaald

Het prijspeil van receptgeneesmiddelen daalde in 2009 met bijna 9%. In 2010 zet de daling verder door. Dit komt vooral door een verdere uitbreiding van het preferentiebeleid en het vaststellen van een maximumprijs voor een aantal biologicals.

Onder druk van een actief prijsbeleid van de overheid zijn de prijzen van receptgeneesmiddelen vanaf 1996 tot en met 2007 met ruim 35% gedaald. Als gevolg van het individuele preferentiebeleid dat diverse zorgverzekeraars voeren, zijn de prijzen van generieke geneesmiddelen per 1 juni 2008 in één klap gehalveerd in vergelijking met het prijsniveau eind 2007. Over heel 2008 zijn de prijzen van receptgeneesmiddelen met bijna 10% gedaald. In 2009 zette deze daling verder door en daalde het prijsniveau nog eens met bijna 9%. Deze daling kan vooral worden toegeschreven aan de verdere uitbreiding van het individuele preferentiebeleid.

Prijsdaling zet door
De SFK bepaalt de ontwikkeling van het prijspeil door maandelijks de totale kosten van de door openbare apothekers verstrekte geneesmiddelen te vergelijken met de totale kosten van dezelfde hoeveelheid van dezelfde geneesmiddelen tegen de prijzen van de volgende maand. Wijzigingen in aantal en aard van de verstrekte geneesmiddelen hebben daardoor geen invloed op het prijspeil. In het eerste kwartaal van 2010 lag dit prijspeil 0,9% lager in vergelijking met het vierde kwartaal van 2009. Deze daling kan vooral worden toegeschreven aan een verdere afname van de prijzen van generieke geneesmiddelen. Doordat de SFK het prijspeil maandelijks achteraf op het artikelniveau bepaalt, in plaats van op een meer generiek productniveau, treedt met de gehanteerde methode een onderschatting op van de bijdrage van generieke introducties die direct tegen een lagere prijs worden geïntroduceerd. Daardoor is in deze prijsdalingen het effect van het generiek beschikbaar gekomen losartan niet zichtbaar. Na het patentverloop van Cozaar nam leverancier Teva/Pharmachemie in maart 2010 een generieke variant op in de geneesmiddelentaxe tegen 20% van de prijs van het originele specialité. De prijs van de meeste specialités bleef in het eerste kwartaal van 2010 overigens ongewijzigd, maar voor enkele tientallen geneesmiddelen werden aanzienlijke prijsverhogingen doorgevoerd. Dit had tot gevolg dat de gemiddelde prijzen van specialités in het eerste kwartaal licht toenamen.

Nieuwe maximumprijzen
Onder invloed van de Wet Geneesmiddelenprijzen (WGP), die een maximum stelt aan de prijzen van geneesmiddelen, daalde het prijspeil de afgelopen jaren met gemiddeld 3 tot 4% per jaar. Daarmee is de WGP momenteel het belangrijkste instrument van de overheid om invloed uit te oefenen op de geneesmiddelenprijzen. De WGP verplicht de leveranciers om hun geneesmiddelen niet boven het gemiddelde niveau van dat in vier ons omringende landen, België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië te prijzen. De overheid stelt jaarlijks tweemaal, in maart en oktober, de maximumprijzen vast. De meest recente vaststelling van de maximumprijzen heeft in april 2010 mede geleid tot een daling van het prijspeil van receptgeneesmiddelen met 0,8%. Deze beperkte daling past in het beeld van de afgelopen jaren waarin de prijsverlagingen ten gevolge van de WGP in het voorjaar lager uitvielen dan in het najaar.

figuur 1: Prijsontwikkeling receptgeneesmiddelen per inkoopkanaal (januari 2007 = 100)

Na de halvering van de generieke prijzen in juni 2008, zette de prijsdaling als gevolg van de verdere uitbreiding van het individuele preferentiebeleid verder door.

* Bij de berekening van het prijspeil rekent de SFK met de apotheekinkoopprijzen zoals vermeld in de G-Standaard van Z-Index voor de betreffende maand. Afwijkingen van deze prijzen door contractuele afspraken tussen zorgverzekeraars en apothekers of leveranciers zijn daarbij buiten beschouwing gelaten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *