Zorgstandaard COPD

Medio november heeft de KNMP een voorstel voor de zorgstandaard COPD ontvangen van de Long Alliantie Nederland (LAN) met het verzoek om een reactie. Leden van de KNMP hebben tot 8 januari de mogelijkheid om op dit voorstel te reageren.

Wat is de zorgstandaard COPD?
De zorgstandaard COPD is een document dat bedoeld is om richting te geven aan de wijze waarop de zorgvraag van mensen met COPD of een verhoogd risico daarop, wordt beantwoord. De zorgstandaard beschrijft de norm waaraan goede zorg moet voldoen en maakt voor alle partijen in de zorg inzichtelijk wat zij kunnen en mogen verwachten in het behandelingstraject. De KNMP is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de zorgstandaard COPD. Namens de KNMP heeft openbaar apotheker mw. drs. W. Göttgens deel genomen aan de werkgroep die de zorgstandaard COPD heeft ontwikkeld. Met ondersteuning van het KNMP-bureau en praktijkapothekers heeft zij er op toegezien dat de farmaceutische zorg op een goede wijze is beschreven als onderdeel van de totale zorg voor mensen met COPD.

Long Alliantie Nederland
De zorgstandaard COPD is een product van de LAN. De LAN is een vereniging die in 2008 is opgericht als platform van partijen in Nederland die zich bezig houden met chronische longaandoeningen. De KNMP is als beroepsvereniging van apothekers lid van deze vereniging. Hoofdbestuurslid van de KNMP dr. Ruud P. Dessing is namens de KNMP lid van het bestuur van de LAN.

Autorisatieproces van de zorgstandaard COPD
De LAN hecht grote waarde aan draagvlak voor de zorgstandaard COPD. Om die reden is er een autorisatieproces gestart rond dit voorstel van de zorgstandaard COPD: In de informatie- en consultatiefase hebben alle (gewone, buitengewone en bedrijfs-)leden van de LAN alsmede andere belanghebbende organisaties de mogelijkheid te reageren op het voorstel voor de zorgstandaard COPD. Voor de KNMP betekent dit dat er tot uiterlijk 25 januari de mogelijkheid is om te reageren. Vervolgens zal de werkgroep die de zorgstandaard heeft opgesteld de binnengekomen reacties verwerken. Nadat het bestuur hiermee akkoord is gegaan, begint de accorderingsfase. Uiterlijk 1 maart ontvangen de KNMP en de andere leden van de LAN de zorgstandaard COPD, met het verzoek deze te accorderen. Vanuit de KNMP zal het hoofdbestuur hierover een formeel besluit nemen. Zodra alle leden van de LAN hun akkoord hebben gegeven, is de autorisatie van de zorgstandaard een feit.

Reageren op het voorstel
De KNMP biedt haar leden graag de mogelijkheid om te reageren op het voorstel van de zorgstandaard COPD. Dit kan tot 8 januari 2010. Over het geheel genomen is de indruk van de KNMP dat de farmaceutische zorg goed in dit voorstel is beschreven. We horen echter graag of dit ook uw indruk. Tevens horen we het graag als u zwaarwegende punten ziet (bijv. onjuistheden of omissies) die toepassing van de zorgstandaard in de (apotheek)praktijk ernstig kunnen belemmeren en die voor de KNMP dus reden zijn om een aanpassing te vragen van het huidige voorstel.

Goed om te weten
Voor het bestuderen van de zorgstandaard COPD willen we u tenslotte nog op het volgende wijzen:

– De zorgstandaard COPD is een algemeen raamwerk op hoofdlijnen voor de behandeling van alle mensen met COPD en biedt daarmee het fundament voor goede COPD-zorg in Nederland. De inhoud van de zorg voor mensen met COPD, zoals beschreven in deze zorgstandaard COPD, is gebaseerd op de meest recente richtlijnen, waaronder de CBO-richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling COPD’. De zorgstandaard COPD is zelf geen richtlijn of protocol in de zin dat er wordt aangegeven welke zorgverlener wat, wanneer, waarom en hoe moet uitvoeren.

– De generieke modules waar in de zorgstandaard COPD naar wordt verwezen, worden door andere gremia opgesteld en maken geen deel uit van het autorisatieproces van de zorgstandaard COPD.

– Van de zorgstandaard COPD wordt ook een patiëntenversie opgesteld door de LAN in samenwerking met de Astma Fonds Longpatiëntenvereniging. Deze patiëntenversie is een afgeleide van de zorgstandaard COPD en wordt niet ter autorisatie voorgelegd.

– Conform het model van het Coördinatieplatform Zorgstandaarden maken kwaliteitsindicatoren onderdeel uit van de zorgstandaard. De COPD kwaliteitsindicatoren zijn nog niet opgeleverd, omdat dit niet tot de opdracht voor de werkgroep behoorde. De kwaliteitsindicatoren zullen separaat worden ontwikkeld en op een later moment separaat ter autorisatie worden voorgelegd.

U kunt tot vrijdag 8 januari u reactie sturen naar: Marnix Westein, zorgcoördinator Astma / COPD, m.westein@winap.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *