Apothekers moeten subsidiemogelijkheden benutten

Het gebruik van subsidiemogelijkheden om innovatieve projecten en initiatieven te financieren is op dit moment een onderbelicht thema in de farmacie. Veel apothekers zijn niet op de hoogte van de subsidiemogelijkheden en weten niet hoe ze aanspraak kunnen maken op subsidies.

Op dit moment zijn er een drietal belangrijke subsidietrajecten in Nederland:
1. Zorginnovatievouchers
2. Zorg InnovatiePrestatieContracten (ZIPC)
3. Subsidietraject “op een lijn” van ZonMw

1. Zorginnovatievouchers
Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport stelt sinds 1 juli 2009 Zorginnovatievouchers beschikbaar aan innovatieve zorgaanbieders. Een Zorginnovatievoucher is een tegoedbon waarmee kennis ingekocht kan worden. Met deze voucher legt een zorgaanbieder een onderzoeksvraag voor aan een kenniscentrum of organisatiebureau. Hun kennis wordt toegesneden op de situatie van de zorgaanbieder. Met de onderzoeksuitkomsten wordt een zorgproces of –product vernieuwd.
De vouchers dienen aangevraagd te worden bij Senter Novem. De vouchers kunnen alleen ingeleverd worden bij enkele door Senter Novem erkende kennisinstellingen

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de aanvraag van Zorginnovatievouchers.

Voorwaarden:
De kennisvraag moet betrekking hebben op nieuwe kennis over zorginnovatie, marktonderzoek voor zorginnovatie of methoden van zorginnovatie. De Zorginnovatie dient gericht te zijn op:
• het versterken van patiëntgerichte zorgverlening aan chronisch zieken of ouderen in een netwerk van zorgaanbieders of
• het verhogen van de arbeidseffectiviteit voor het verlenen van zorg aan chronisch zieken of ouderen.

Voorbeelden van projecten waar kennis en advies voor ingekocht kan worden met een Zorginnovatievoucher zijn:
• Haalbaarheidsonderzoek
• Organisatieonderzoek
• Ontwikkeling en –vernieuwing van zorgdiensten
• (Zorg)procesvernieuwing en –verbetering
• Kennisoverdracht van projectresultaten aan medewerkers
• Sociale innovatie: een vernieuwing van de wijze waarop het werk in ondernemingen is georganiseerd

Soorten Zorginnovatievouchers:
Een zorgaanbieder kan kiezen uit drie soorten Zorginnovatievouchers:
• Kleine Zorginnovatievouchers (2.500 euro)
• Grote Zorginnovatievouchers (7.500 euro)
• Extra grote Zorginnovatievouchers (21.000 euro)

Grote en extra grote vouchers kennen een eigen bijdrage van 1/3 deel van de projectkosten.
Let op!: De extra grote Zorginnovatievouchers zijn in verband met de vele aanvragen op dit moment beperkt beschikbaar.

Aanvragen:
Zorginnovatievouchers kunnen zolang de voorraad strekt aangevraagd worden.
De uiterlijke aanvraagdatum is 31 december 2009. Wacht daarom niet te lang want op=op!

2. Zorg InnovatiePrestatieContracten (ZIPC)
Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft sinds 1 november 2009 een budget van vijf miljoen euro beschikbaar gesteld voor meerjarige zorginnovatietrajecten om producten, productieprocessen, diensten of dienstverleningsprocessen te verbeteren en (regionale) samenwerking in de zorgketen te bevorderen. Het Ministerie heeft het voornemen om het budget in maart 2010 aan te vullen met 15 miljoen euro. Met de ZIPC-regeling wil de overheid zorgaanbieders stimuleren om hun zorginnovatieplannen te realiseren door samenwerking en kennisoverdracht.

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de aanvraag van Zorg InnovatiePrestatieContracten.

Voorwaarden:
De Zorginnovatie dient gericht te zijn op:
• het versterken van patiëntgerichte zorgverlening aan chronisch zieken of ouderen in een netwerk van zorgaanbieders of
• het verhogen van de arbeidseffectiviteit voor het verlenen van zorg aan chronisch zieken of ouderen.

Een ZIPC-traject wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van 10 tot 35 zorgaanbieders die meerjarig willen innoveren in de zorg. Het traject dient begeleid en gecoördineerd te worden door een penvoerder. Dit is een onafhankelijke partij die de deelnemende partijen als projectleider begeleidt bij de ontwikkeling van de gezamenlijke zorginnovatieplannen en tevens de samenwerking tussen de deelnemers stimuleert.

Subsidie:
De ZIPC-regeling kent twee fasen:
• Pre-ZIPC fase (voorbereiding)
In deze fase verkent de penvoerder de mogelijkheden van samenwerking en voorbereidingen treft voor de uitvoering. Deze fase is overigens niet verplicht.
• ZIPC-fase (uitvoering)
In deze fase voeren de zorgaanbieders hun zorginnovatieplan uit waarbij gebruik wordt gemaakt van externe kennis en samenwerking.

Voor beide fasen dient apart subsidie aangevraagd te worden. Beide fasen kennen een eigen bijdrage van 50%.

Aanvragen:

De Zorg InnovatiePrestatieContracten dienen voor 28 februari 2010 aangevraagd te worden bij Senter Novem. Let op!: Een aanvraag voor de Pre-ZIPC fase kan tot en met 31 december 2009 ingediend worden.

3. Subsidie via Zon MW
Deze organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie biedt diverse subsidieprogramma’s waarvan apothekers gebruik kunnen maken.
Een voorbeeld hiervan is het subsidieprogramma ‘op een lijn’ dat een impuls moet geven aan georganiseerde multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijnszorg. Dit subsidieprogramma richt zich op samenwerking rond ouderen en een zestal diagnosegroepen: diabetes, hartfalen, cardiovasculair risicomanagement, COPD, psychische aandoeningen en klachten aan het bewegingsapparaat.

De doelstellingen van het programma zijn:

1. Het geven van een impuls aan de ontwikkeling van gestructureerde samenwerking in de zorg
dicht bij huis, gericht op gezondheidswinst in de wijk/regio, op kwaliteit van leven van chronische patiënten en op verhoging van de ervaren service in zorg en ondersteuning.
2. Vergroten en bundelen van kennis over varianten van samenwerking in de zorg dicht bij huis:
vormen, kosten, baten en effecten, succes- en faalfactoren bij totstandkoming en instandhouding.
3. Vertalen van deze praktijkkennis in toegankelijke en bruikbare informatie en implementatietools voor nieuw startende samenwerkingsverbanden en samenwerkingsverbanden die zich verder willen versterken
4. Delen van resultaten en ervaringen uit het programma met beleidsmakers en andere relevante
stakeholders

Subsidie:
Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft voor subsidieprogramma ‘op een lijn’
18,65 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het subsidietraject heeft een looptijd van 5 jaar en is medio 2009 gestart.

Samenvatting/ conclusie:
Er zijn uiteenlopende stimuleringsmogelijkheden die de overheid aanbiedt. Voor apothekers die innovatieve ideeën hebben en willen samenwerken met andere zorgverleners om tot betere zorgprocessen te komen heeft het deelnemen aan subsidietrajecten diverse voordelen:
• Verbeteren van samenwerking in de zorg(keten)
• Aantoonbaar maken van zorg voor de Zorgverzekeraar
• Kennisoverdracht in de zorg(keten)

Bovendien levert deelname aan deze trajecten vaak unieke samenwerkingsverbanden op.

ProPharma is een advies- en projectmanagementbureau voor zorgverleners in de eerstelijns gezondheidszorg, en is sinds november 2009 als kennisinstelling erkend door Senter Novem. De benoemde zorginnovatie vouchers kunnen derhalve bij ProPharma aangewend worden.

Ook bij andere subsidietrajecten wil ProPharma apothekers aansporen, ondersteunen en begeleiden bij het gebruikmaken van de subsidiemogelijkheden van de overheid.

Auteur: Carin Meijs, Consultant bij ProPharma B.V.

© ApothekersNieuws 2009, op dit artikel rust copyright.

One thought on “Apothekers moeten subsidiemogelijkheden benutten

  1. Jaap Uithof

    Klinkt logisch maar is het niet. Om subsidie te krijgen moet je ook zelf investeren in tijd en/of geld. Dat wordt momenteel helaas onmogelijk gemaakt en dan heb je ook niet veel aan subsidie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *