Fouten bij samenwerking moeten worden voorkomen

De kwaliteit van zorg kan in gevaar komen als de samenwerking tussen zorgverleners niet goed loopt. De breed gedragen ‘Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg’ moet hierin verandering brengen.

Goede onderlinge communicatie en duidelijke afspraken over de regie zijn essentieel bij samenwerking tussen zorgverleners. Helaas wordt in de praktijk nog niet altijd aan deze essentiële voorwaarden voldaan. De kwaliteit en de veiligheid van de aan cliënten verleende zorg kan daardoor in gevaar komen. Op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft daarom een groot aantal organisaties van zorgaanbieders en patiënten gezamenlijk een ‘Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg’ opgesteld, die op 26 januari 2010 verschijnt. Deze Handreiking kan worden gezien als een checklist voor zorgverleners die een samenwerking aangaan rond een cliënt.

Centraal staat het aandachtspunt dat voor cliënten altijd duidelijk moet zijn wie het aanspreekpunt is voor hun vragen, wie inhoudelijk (eind)verantwoordelijkheid is en wie de zorgverlening coördineert. Ook behoren bij samenwerking afspraken te worden gemaakt over een actueel zorg- of behandelplan, informatie-uitwisseling tussen betrokken hulpverleners, gezamenlijke dossiervoering, de verdeling én goede overdracht van taken en verantwoordelijkheden, het tijdig doorverwijzen naar andere zorgverleners en het creëren van momenten voor overleg en evaluatie.

Met de Handreiking staat nu buiten kijf dat bij lacunes in de samenwerking naar adequate oplossingen moet worden gezocht. De Handreiking is dus niet vrijblijvend. Branche- en koepelorganisaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het vertalen van aandachtspunten naar concrete afspraken op hun gebied over verantwoordelijkheidsverdeling tussen beroepsbeoefenaren en instellingen bij samenwerking.

De Handreiking wordt onderschreven door de organisaties van artsen (KNMG), algemene ziekenhuizen (NVZ), academische ziekenhuizen (NFU), verpleegkundigen (V&VN), verloskundigen (KNOV), fysiotherapeuten (KNGF), psychologen (NIP), apothekers (KNMP) en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ Nederland). Ook de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) steunt de Handreiking.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *