Uitgaven openbare farmacie stegen 0,9%

De uitgaven aan de farmaceutische zorg binnen het basispakket via openbare apotheken stegen in 2021 met € 35 miljoen tot € 4,7 miljard. Daarmee stegen de uitgaven met 0,9% ten opzichte van 2020. Dat schrijft de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) in het Pharmaceutisch Weekblad.

Extramurale farmaceutische zorg

De uitgaven aan extramurale farmaceutische zorg omvatten de gedeclareerde geneesmiddelenkosten plus de vergoeding voor de geleverde farmaceutische zorg. De geneesmiddelenkosten maken ruim 70% van deze uitgaven uit. Het overige deel bestaat voor 98% uit tarieven die apothekers en zorgverzekeraars overeenkwamen voor farmaceutische zorg die hoort bij de geneesmiddelverstrekking. De andere 2% declareerden apotheken voor zorgprestaties die niet zijn gerelateerd aan een verstrekking.

Bijna een derde van de uitgaven aan deze zorgprestaties brachten apothekers in rekening voor het uitvoeren van medicatiebeoordelingen. Ook (ruim) een derde werd uitgegeven aan de farmaceutische begeleiding bij opname of ontslag uit het ziekenhuis of bezoek aan een polikliniek.

Continuïteitsbijdrage

In 2020 kregen zorgaanbieders via de regeling Continuïteitsbijdrage (CB-regeling) een extra bijdrage om de continuïteit van zorg te helpen waarborgen. De SFK schat deze bijdrage op basis van informatie van het Geneesmiddel Informatieproject (GIP) op € 35 miljoen. Inclusief deze bijdrage in 2020 komt de stijging in de uitgaven in 2021 uit op 0,9%. Dit is het laagste stijgingspercentage in de afgelopen acht jaar.

Wettelijk verplichte prijsverlagingen door fabrikanten leidden tot meer druk op de uitgaven. In het licht van toegenomen gebruik van 1,5%, is de stijging beperkt te noemen. In het laatste jaar met een uitgavendaling (2013) daalden de uitgaven vanwege aanpassingen in de vergoeding van dure specialistische geneesmiddelen.

Verschillen

Zorgverzekeraars en de overheid ervaren de uitgaven anders dan de SFK berekent. Afspraken tussen verzekeraars en apothekers, fabrikanten en de overheid én fabrikanten en verzekeraars, leiden tot andere prijzen ten opzichte van de door apothekers gedeclareerde kosten. Verder rekent de SFK de eigen bijdragen voor geneesmiddelen toe aan de uitgaven, terwijl verzekeraars die tot een bedrag van € 250 per kalenderjaar per persoon bij de patiënt in rekening brengen.

Sinds 2013 stegen uitgaven niet zo weinig als afgelopen jaar

Grafiek: Jaarlijkse uitgaven aan farmaceutische zorg via openbare apotheken
Jaarlijkse uitgaven (ex. BTW, in mln. €) aan farmaceutische zorg via openbare apotheken.

SFK: Data & Feiten 2022

Deze feiten en andere ontwikkelingen binnen de openbare farmacie komen aan de orde
in verschenen jaarlijkse publicatie van de SFK.

Coverfoto: SFK Data en Feiten 2022
Author: Stichting Farmaceutische Kengetallen

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) verzamelt en analyseert gegevens over het geneesmiddelengebruik in Nederland. De SFK beschikt over de meest omvangrijke, meest gedetailleerde gegevensverzameling op dit gebied in Nederland. De gegevensverzameling komt tot stand met behulp van meer dan 95% van de openbare apotheken in Nederland en omvat de gebruikscijfers van 15,3 miljoen personen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *