Kamerleden geven gehoor aan bezwaren tegen jaarverantwoordingsplicht

By | 29/06/2023

De Eerstelijnscoalitie is blij met het initiatief van de Tweede Kamerleden Joba van den Berg (CDA) en Corinne Ellemeet (GroenLinks) om de jaarverantwoordingsplicht voor eerstelijnszorgaanbieders anders in te willen gaan richten. Dit is een plicht die in de huidige vorm oorsprong vindt in een eerder ingediend amendement van GroenLinks.

Beide Kamerleden zien dat de jaarverantwoordingsplicht in de praktijk niet werkt zoals beoogd en bovendien veel administratieve lasten met zich meebrengt voor kleinere eerstelijnszorgaanbieders. 

Eerstelijnscoalitie

De Eerstelijnscoalitie (ELC)[*] steunt deze stap van deze Kamerleden. Zij tonen hiermee aan te luisteren naar de signalen uit het veld, die steeds luider worden.

De ELC geeft al geruime tijd aan dat de jaarverantwoordingsplicht (voortvloeiend uit de Wtza) de plank misslaat. De verplichting beoogt onder meer fraude tegen te gaan, maar doet dat niet in de praktijk.

Wel ervaren veel zorgaanbieders uit de eerstelijnszorg dat de groeiende stapeling van administratieve lasten in toenemende mate ten koste gaat van de tijd voor de patiënt.

Dat het draagvlak voor de Wtza ontbreekt, blijkt ook uit de diverse initiatieven, brieven en oproepen van aanbieders uit de eerste lijn.

Noodzakelijke aanpassingen 

De ELC vindt het een krachtige en moedige ontwikkeling dat Ellemeet en Van den Berg inzien dat sommige wetgeving onbedoelde en ongewenste effecten heeft in de praktijk en dat zij daarom een voorstel doen tot een aanpassing. De ELC monitort de verdere uitwerking nauwgezet.

De ELC blijft zich inzetten op aanpassingen op andere onderdelen van de Wtza, die in de praktijk niet alleen leiden tot toename van administratieve lasten, maar ook leiden tot bijvoorbeeld opsplitsing van praktijken, afname van vorming van samenwerkingsverbanden en het minder faciliteren van opleidingsplekken.

Zo komt het praktijkhouderschap nog verder onder druk te staan, in een context van oplopende tekorten in de zorg. Dat vormt een risico voor kwaliteit en continuïteit van de patiëntenzorg. De ECL denkt graag mee over de noodzakelijke aanpassingen. 

Het voorstel wordt binnenkort ingediend.

[*] De Eerstelijnscoalitie is een samenwerking van KNMP, KNMT, KNOV, LHV, LVVP, PPN [**], NVM, NVvP en ONT. 

[**] De PPN (Paramedisch Platform Nederland) wordt gevormd door 6 paramedische beroepsverenigingen, te weten: Ergotherapie Nederland, NVD (Diëtisten), NVH (Huidtherapeuten), NVLF (Logopedisten), OVN (Optometristen Vereniging Nederland), VvOCM (Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck) 

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *