Category Archives: Praktijkvoering

Eerste lichting kaderapothekers rondt opleiding af

De eerste lichting openbaar apothekers heeft op dinsdag 20 juni de tweejarige opleiding tot kaderapotheker afgerond. Tijdens de opleiding ontwikkelden zij zich, binnen hun expertisegebied, onder meer als sparring partner voor andere medisch specialisten en als vraagbaak voor collega’s. Inmiddels zitten deze kaderapothekers aan verschillende bestuurstafels. Kaderapotheker De rol van kaderapothekers binnen regionale samenwerkingsverbanden komt uitgebreid aan bod tijdens… Read More »

Rijksoverheid en expertisecentrum waarschuwen voor kwetsbaarheid in computersoftware

De Rijksoverheid en Z-CERT, het expertisecentrum voor cybersecurity in de zorg, waarschuwen voor een kritieke kwetsbaarheid in computersoftware. Het cyberbeveiligingsbedrijf Fortinet heeft een kwetsbaarheid bekendgemaakt in hun FortiOS en FortiProxy SSL VPN-oplossing. Zorgorganisaties wordt geadviseerd om de beschikbare beveiligingsupdate zo snel mogelijk te (laten) installeren.  Fortinet De kwetsbaarheid in FortiOS en in de FortiProxy SSL VPN-oplossing stelt een… Read More »

Kamerbreed steun voor kritiek jaarverantwoordingsplicht Wtza

De Eerstelijnscoalitie (ELC), bestaande de KNMP en acht andere partijen uit de eerstelijnszorg, voelt zich gesteund door de Tweede Kamer in haar verzet tegen de jaarverantwoordingsplicht. Deze verplichting brengt extra administratieve lasten met zich mee voor zorgaanbieders in de eerste lijn, boven op de groeiende stapel van verantwoordingseisen waaraan zij al moeten voldoen. Bovendien zijn er bezwaren vanuit… Read More »

Tussentijdse aanpassing cao Apotheken 2021-2024

De werkgeversorganisaties ASKA en WZOA en de werknemersorganisaties FNV en CNV hebben een definitieve afspraak gemaakt over een tussentijdse aanpassing van de cao Apotheken 2021-2024.  Tussentijdse aanpassing De tussentijdse aanpassing houdt in dat:   Apotheekmedewerkers die nu in een gezondheidscentra werken, vallen momenteel niet onder de cao Apotheken. Partijen zullen de komende periode met elkaar in gesprek blijven om de… Read More »

Nieuwe cao Apothekers in Dienstverband 2023-2024

De nieuwe cao Apothekers in Dienstverband 2023-2024 kent een salarisverhoging, eenmalige uitkering en de introductie van een duurzaam inzetbaarheidsbudget. Dat staat onder meer in de cao die nu beschikbaar is op de KNMP-website. Ook de modelarbeidsovereenkomsten zijn geactualiseerd en downloadbaar.   Cao Apothekers in Dienstverband 2023-2024 De nieuwe cao Apothekers in Dienstverband 2023-2024 kent een salarisverhoging, eenmalige uitkering en… Read More »

MedicatieProces 9 vanaf eind 2024 in eerste apotheken verwacht

MedicatieProces 9 komt naar verwachting eind 2024 beschikbaar in de eerste openbare apotheken. Dit is afgesproken in het plan voor de brede uitrol van MedicatieProces 9 dat alle zorgsectoren samen met het ministerie van VWS hebben afgesproken in het kader van het landelijke programma Medicatieoverdracht.  Financiering Naast financiering voor openbare apotheken heeft VWS ook voor negen andere sectoren… Read More »

“Zorg voor passend tarief voor medicatiebeoordelingen”

Minister Kuipers (VWS) gaat in gesprek met zorgverzekeraars, apothekers en huisartsen voor een passend tarief en voldoende tijd voor het uitvoeren van medicatiebeoordelingen. Ook roept de bewindspersoon partijen op om facultatieve prestaties, denk daarbij aan het geven van farmaceutische consulten, makkelijker in te laten zetten ten behoeve van goede en passende apotheekzorg. In een brief aan de Tweede… Read More »

Onderhandelingsakkoord cao Apothekers in Dienstverband 2023-2024 bereikt

Cao-partijen  hebben gezamenlijk een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao Apothekers in Dienstverband bereikt.   In het onderhandelaarsakkoord zijn de volgende zaken opgenomen.  Looptijd De cao heeft een looptijd van één jaar: van 1 maart 2023 tot en met 29 februari 2024. Structurele en incidentele loonontwikkeling Met ingang van 1 mei 2023 worden de bedragen van de salarisschalen met 4%… Read More »

Publicatie handreiking ‘Digitale uitwisseling van recepten’

De KNMP heeft samen met de koepels van medische centra (NFU) en ziekenhuisapothekers (NVZA) een handreiking opgesteld voor het digitaal uitwisselen van recepten. Digitaal receptenverkeer De handreiking geeft voorwaarden en uitgangspunten ter ondersteuning van het digitale receptenverkeer tussen ziekenhuizen en apotheken. Het biedt alle partijen die betrokken zijn bij het voorschrijven en verstrekken van medicatie waarborgen dat de… Read More »