Zorgbrede focus op verantwoord voorschrijven

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna inspectie) gaat vanaf 2015 in het toezicht zorgbreed focussen op de voorwaarden voor verantwoord voorschrijven bij risicopatiënten zoals kwetsbare ouderen met polyfarmacie. Op 30 oktober 2014 organiseerde de inspectie een conferentie voor koepelorganisaties in de zorg om hen te informeren over het toezicht dat de inspectie vanaf 2015 in alle domeinen van de gezondheidszorg gaat houden op het risicothema medicatieveiligheid.

Medicatieveiligheid nog veel ruimte voor verbetering
De inspectie en het zorgveld hebben de afgelopen jaren al veel aandacht besteed aan het thema medicatieveiligheid. Dit heeft geresulteerd in verschillende multidisciplinaire richtlijnen van het zorgveld[*]. In alle domeinen van de gezondheidszorg is de afgelopen jaren vooruitgang geboekt op het gebied van medicatieveiligheid maar er liggen ook nog steeds grote uitdagingen. Door de toename van het aantal ouderen en de ontwikkelingen in de langdurige zorg, blijft medicatieveiligheid de komende jaren van essentieel belang.

Focus op de voorschrijver
Medicatieveiligheid is een breed begrip dat zowel betrekking heeft op geneesmiddelen als op het farmaceutisch zorgproces. De afgelopen jaren heeft de inspectie in het toezicht al veel aandacht besteed aan de rol van de apotheker en aan het toezicht op fabrikanten van geneesmiddelen. In 2015 richt de inspectie zich in alle domeinen van de gezondheidszorg op de voorwaarden voor verantwoord voorschrijven, te weten: duidelijkheid voor de patiënt over regie en verantwoordelijkheid, het actueel medicatieoverzicht, de medicatiebeoordeling en de elektronische medicatiebewaking. De inspectie maakt deze keuze omdat er nog steeds teveel onnodige medicatiefouten worden gemaakt bij het voorschrijven en deze fouten doorwerken in de hele keten.

Medicatieveiligheid blijft risicothema
Tijdens de conferentie riep de inspectie de koepels, ieder vanuit hun eigen rol, op om gezamenlijk met het verbeteren van de medicatieveiligheid aan de slag te gaan. De inspectie benadrukte dat medicatieveiligheid een risicothema is dat de komende jaren nog veel aandacht zal krijgen in het toezicht, startend in 2015 met een zorgbrede focus op de voorwaarden voor verantwoord voorschrijven.

[*]Het gaat om de volgende richtlijnen:
– Richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ [2008]
– Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg [2010]
– Multidisciplinaire richtlijn ‘Polyfarmacie bij Ouderen’ [2012]
– Veilige principes in de medicatieketen [2012] + addendum [2014]
– Richtlijn ‘Elektronisch voorschrijven’ [2013]

Author: Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bevordert de volksgezondheid door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten. De inspectie adviseert de bewindspersonen en maakt ten opzichte van de zorgaanbieders gebruik van advies, stimulans, drang en dwang als bijdrage aan verantwoorde zorg. De inspectie onderzoekt en oordeelt onpartijdig, deskundig, zorgvuldig en onafhankelijk van politieke kleur of heersend zorgstelsel. Het toezichtveld van de IGZ bestaat uit ongeveer 40.000 instellingen en bedrijven, waar zo’n 1.3 miljoen personen werken (waarvan circa 800.000 zorgprofessionals).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *