Wet verbetert strijd tegen ‘domeinoverstijgende’ zorgfraude

De Tweede Kamer debatteert op 14 februari over de Wet bevorderen samenwerken en rechtmatige zorg. Deze nieuwe wet stelt gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren in staat om zorgvuldig en gecontroleerd fraudesignalen met elkaar te delen.

Hierdoor kunnen zij beter samenwerken bij de bestrijding van ‘domeinoverstijgende’ zorgfraude. Veel fraudeurs beperken zich namelijk niet tot één zorgwet. Zij maken juist vaak gebruik van schotten tussen zorgwetten om ongezien te blijven.

Zorgverzekeraars Nederland vindt fraude met zorggeld onacceptabel en vraagt in een brief aan de Tweede Kamer om te zorgen voor een snelle inwerkingtreding van de wet.

Verankering zorgvuldige uitwisseling van fraudesignalen tussen zorgdomeinen

De Wet bevorderen samenwerken en rechtmatige zorg geeft gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren de noodzakelijke wetgeving om zorgvuldige uitwisseling van fraudesignalen tussen de zorgdomeinen mogelijk te maken, onder andere via het waarschuwingsregister.

Daarnaast wordt door de wet het huidige samenwerkingsverband Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ), dat in 2016 is opgericht, een rechtspersoon met een wettelijke taak.

De wet neemt een aantal belangrijke beperkingen weg in de bestrijding van zorgfraude, die ook de Algemene Rekenkamer vorig jaar in een onderzoek aan het licht bracht.

Het veld wacht sinds 2015 op de wetgeving voor uitwisseling van fraudesignalen

In 2015 is er met de overheveling van AWBZ-zorg naar de Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet en Wet maatschappelijke ondersteuning niet gedacht aan een grondslag om fraudesignalen uit te kunnen wisselen.

Na een zorgvuldige voorbereiding door het ministerie van VWS en betrokken veldpartijen repareert de Wet bevorderen samenwerken en rechtmatige zorg deze beperkingen. De wet is in 2020 ingediend en wacht sindsdien op behandeling door de Tweede Kamer.

Author: Zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) behartigt de belangen van de zorgverzekeraars. Mede in samenhang met de schaalvergroting heeft bij zorgverzekeraars de afgelopen jaren een verdere professionalisering plaatsgevonden. Veel specialistische kennis, waarvoor in het verleden een beroep op de branchevereniging werd gedaan, hebben de leden nu zelf in huis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *