Vooral 50-plussers gebruiken meer astma/COPD-medicatie

Nederlandse apotheken verstrekten in 2014 bijna 7,2 miljoen keer een geneesmiddel dat wordt toegepast bij astma of COPD. Dat is 1,4% meer dan in 2013. Deze toename staat in contrast met de daling van 3,2% in 2013.

Twee derde van de stijging in 2014 kan overigens worden toegeschreven aan de decemberdrukte die, zoals de SFK eerder meldde, in 2014 veel groter was dan normaal. Over de maanden januari tot en met november bedraagt de stijging in 2014 slechts 0,5% in plaats van 1,4%. De onderlinge verhoudingen in het gebruik van de astma/COPD-middelen zijn de afgelopen jaren maar marginaal gewijzigd.

Generiek
Onder de astma/COPD-middelen zijn generieke varianten met een aandeel van bijna 17% naar verhouding sterk ondervertegenwoordigd. Dit komt mede omdat bij deze geneesmiddelen niet alleen de werkzame stof maar ook het type inhalator een rol speelt. Van het meest verstrekte middel salbutamol (Ventolin), dat al vier decennia in inhalatievorm beschikbaar is, betreft nog niet de helft van de 1,75 miljoen verstrekkingen een generiek product. Meer dan een jaar na de introductie heeft de generieke variant van de combinatie salmeterol met !uticason (Seretide), een aandeel van 1,3% op een totaal van ongeveer een miljoen uitgiften. Van het in 2001 geregistreerde tiotropium (Spiriva) – ook ongeveer een miljoen verstrekkingen in 2014 – zijn geen generieke varianten beschikbaar.

Gebruikers
Aan 10,6% van de inwoners van Nederland is in 2014 een keer of vaker een astma/COPD-middel verstrekt. Zeven jaar geleden was dat met 10,3% naar verhouding iets minder. Mede door de toename van de bevolking komt het verschil tussen het aantal gebruikers in 2014 en in 2007 uit op 100.000. Deze toename van het aantal gebruikers komt vooral door de 50-plussers. Het aandeel van de bevolking dat astma/COPDmiddelen gebruikt is in de afgelopen zeven jaar bij die groep toegenomen, terwijl dat bij de groep jonger dan 40 juist is gedaald.

Nieuw
De afgelopen jaren is een aantal nieuwe astma/COPD-middelen in de handel gekomen. Het is nog te vroeg om te oordelen of ze een substantieel marktaandeel zullen behalen. Zo bracht GSK, fabrikant van het succesvolle Seretide, in 2014 een combinatie van fluticason met een ander langwerkend β-sympaticomimeticum in de handel. Onder de naam Relvar Ellipta is fluticason hierin gecombineerd met vilanterol. Sinds de zomer van 2014 nam het aantal verstrekkingen van dit middel langzaam toe tot 1500 in december.

Glycopyrronium, een luchtwegverwijder van het parasympaticolyticum type, is in 2013 door Novartis geïntroduceerd, zowel als enkelvoudig geneesmiddel (Seebri) als in combinatie met het langwerkende β-sympaticomimeticum indicaterol (Ultibro). Samen zijn ze in 2014 goed voor 70.000 verstrekkingen. Van GSK verscheen in december 2014 ook zo’n combinatie in de handel: het eerder genoemde vilanterol wordt onder de naam Anoro gecombineerd met umeclidinium.

Figuur 1: Aandeel van de bevolking met astma/COPD-medicatie in leeftijdscategorieën van 10 jaar (2007 en 2014).

Aandeel van de bevolking met astma:COPD-medicatie in leeftijdscategorieën van 10 jaar - 2007 en 2014.

De grafiek laat een toename van astma/COPD-medicatie zien bij 50-plussers.

Author: Stichting Farmaceutische Kengetallen

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) verzamelt en analyseert gegevens over het geneesmiddelengebruik in Nederland. De SFK beschikt over de meest omvangrijke, meest gedetailleerde gegevensverzameling op dit gebied in Nederland. De gegevensverzameling komt tot stand met behulp van meer dan 95% van de openbare apotheken in Nederland en omvat de gebruikscijfers van 15,3 miljoen personen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *