Uitgaven farmaceutische zorg met 3,3% gestegen

De uitgaven aan farmaceutische zorg via de openbare apotheken namen in 2015 toe tot € 4266 miljoen. Dat is een stijging van 3,3% ten opzichte van het jaar daarvoor. Voor de overheid is dit opnieuw een meevaller, al is die niet zo groot als vorige jaren. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

De uitgaven aan pakketgeneesmiddelen namen in 2015 met € 138 miljoen toe tot € 4266 miljoen. Deze stijging van 3,3% is iets hoger dan in voorgaande jaren. In 2014 was sprake van een stijging van 1,0% en in de twee jaren daarvoor waren er forse dalingen van de uitgaven. Toch is de stijging van 3,3% opnieuw een meevaller voor de overheid, omdat die voor 2015 rekening had gehouden met een toename van 4,7%.

De uitgaven stegen in 2015 sterker dan het gebruik van geneesmiddelen. Uitgedrukt in standaarddagdoseringen (DDD) nam het geneesmiddelengebruik met 2,6% toe ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit komt vooral door bevolkingsgroei en vergrijzing. Deze stijging is vergelijkbaar met die van 2014, toen het geneesmiddelengebruik met 2,9% toenam. In 2012 en 2013 kwamen de stijgingen uit op respectievelijk 1,1% en 2,5%.

De totale uitgaven voor de vergoeding van de zorgverlening in de apotheek namen in 2015 met 1,6% toe. Deze stijging blijft achter bij de gestegen vraag naar farmaceutische zorg. Tot de vergoeding behoren de tarieven voor de terhandstelling van geneesmiddelen, de tarieven voor het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel, de tarieven voor de medicatiebegeleidingsgesprekken en de marge op de niet-WMG geneesmiddelen die tot het basispakket behoren. Mede doordat er sinds 2015 geen begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel mocht worden gedeclareerd als alleen de sterkte van het geneesmiddel wijzigde, zijn de uitgaven hieraan met zo’n € 7 miljoen gedaald.

Uitgaven aan farmaceutische zorg in het basispakket via openbare apotheken

Nieuwe geneesmiddelen
In de praktijk zal de gewone wijkapotheek een beperktere stijging van de omzet aan pakketgeneesmiddelen ervaren. Dat komt vooral omdat eind 2014 en in 2015 een aantal dure medicijnen[*] in het basispakket zijn opgenomen. Deze geneesmiddelen, waaronder die tegen hepatitis c, hiv en taaislijmziekte, worden voor het grootste deel vanuit poliklinische apotheken verstrekt. Daardoor dragen de uitgaven aan deze middelen maar beperkt bij aan de omzetontwikkeling in de gemiddelde wijkapotheek. Daar bleef de omzetgroei in 2015 steken op 1,8%.

Overheveling
Met ingang van 2015 zijn nog een dertigtal geneesmiddelen, aangeduid als ‘overige oncolytica’ overgeheveld van het budget van de extramurale farmaceutische zorg naar die van het ziekenhuis. In vergelijking met eerdere overhevelingsoperaties zijn de financiële consequenties van deze overheveling met een kleine € 20 miljoen beperkt. Niet alleen de overheveling, ook het beschikbaar komen van generieke varianten van het antidepressivum escitalopram (Lexapro) zorgde in 2015 voor een vermindering van de uitgaven met zo’n € 7,5 miljoen. Verder waren er vooral door minder gebruik van het combinatiegeneesmiddel (luchtwegen) salmeterol met fluticason (Seretide) bijna € 10 miljoen minder uitgaven aan dit middel.

[*] Voor een deel van deze geneesmiddelen heeft de overheid geheime prijsafspraken met de leveranciers gemaakt. Mogelijk valt de vermelde stijging van 3,3% voor de overheid iets anders uit.

Author: Stichting Farmaceutische Kengetallen

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) verzamelt en analyseert gegevens over het geneesmiddelengebruik in Nederland. De SFK beschikt over de meest omvangrijke, meest gedetailleerde gegevensverzameling op dit gebied in Nederland. De gegevensverzameling komt tot stand met behulp van meer dan 95% van de openbare apotheken in Nederland en omvat de gebruikscijfers van 15,3 miljoen personen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *