Subsidie VWS voor nascholing apothekers in eerste lijn

By | 18/12/2015

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft een subsidie toegekend voor de competentieontwikkeling van openbaar apothekers. Het geld wordt de komende 4 jaar beschikbaar gesteld aan openbaar apothekers voor gerichte nascholing, zodat ze klaar zijn voor de veranderingen in de eerstelijnszorg.

Dat heeft Schippers laten weten aan de KNMP, die de subsidie heeft aangevraagd. Met de subsidie wil de minister een extra kwaliteitsimpuls geven aan de verdere ontwikkeling van de openbaar apotheker naar farmaceutisch zorgverlener in een geïntegreerde eerstelijnszorg. De KNMP gaat het ‘Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers’ (StiPCO) uitvoeren. Het programma loopt tot en met 31 augustus 2019.

Openbaar apotheker specialisten
De subsidie komt ten goede aan openbaar apothekers die zijn ingeschreven in het specialistenregister van de KNMP. Zij kunnen de binnen StiPCO gevolgde scholingen bijhouden in PE-online. Hier zullen ook de scholingen te vinden zijn die binnen het programma vallen. De KNMP informeert openbaar apothekers begin januari 2016 persoonlijk over het programma.

Van openbaar apothekers wordt verwacht dat ze 20 uur per jaar deelnemen aan nascholing binnen StiPCO. De leerdoelen van het programma zijn onder meer: de Medisch Farmaceutische Beslisregels juist toepassen; kwetsbare patiëntgroepen monitoren en waar nodig begeleiden in samenwerking met huisartsen en wijkverpleegkundigen; medicatiebeoordelingen organiseren; en veilig en effectief de medicatieoverdracht realiseren. De apotheker moet ook in staat zijn eHealth-toepassingen in te zetten en de deskundigheid van zijn apotheekteam te bevorderen.

Persoonlijke toelage
Als de deelnemers een nascholing binnen StiPCO volgen, krijgen ze – als gevolg van de VWS-subsidie – een persoonlijke tegemoetkoming van € 50,- per uur. Omdat hierbij wordt uitgegaan van 20 ‘stimuleringspunten’ per jaar, betekent dit dat een apotheker een maximale toelage kan krijgen van € 1000,- per jaar.

Vanuit het programma wordt ook een ‘360graden-feedbackinstrument’ ontwikkeld, net zoals bij de huisartsen (IF-H) en medisch specialisten (IF-MS). De KNMP wil hiermee de onderlinge interactie en feedback tussen openbaar apothekers verbeteren. Met het feedbackinstrument krijgen zij de handvatten om dit te doen.

De KNMP is nog in afwachting van het besluit omtrent wettelijke erkenning van het specialisme openbaar apotheker. Een verzoek hiertoe is ingediend bij VWS.

Meer informatie
Meer informatie over het programma is te vinden onder www.knmp.nl/stipco.

Vragen
Heeft u een vraag? Mail dan naar stipco@knmp.nl.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *