Stijging van aantal huisartsen dat stopt na de coronapandemie

By | 05/04/2023

Het aantal huisartsen dat stopt met werken is na 2020 sterk toegenomen. De stijging is vooral opvallend voor huisartsen tussen de 35 en 55 jaar. Dit is een van de uitkomsten van analyses die het Nivel heeft uitgevoerd in opdracht van het Capaciteitsorgaan. Hiervoor zijn voor het eerst niet alleen gegevens van het CBS en Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg van het Nivel gebruikt, maar ook gegevens van de Stichting Pensioenfonds Huisartsen (SPH).

De trendbreuken die zichtbaar zijn vanaf 2020, het jaar waarin de coronacrises een groot beroep deed op de huisartsenzorg, geven het belang aan deze goed te blijven monitoren. Voor de ramingen van het Capaciteitsorgaan zijn de effecten (voortijdige) uitstroom een belangrijk gegeven om mee te nemen in de aanbodprognoses.

Trendbreuk 2020-2021

In de grafiek is een duidelijk toename te zien van van ‘stoppers’ onder huisartsen in de leeftijdscategorie 55 tot 65 jaar na 2020 (rode lijn), na een dalende trend tot aan dit jaar. Opvallend is ook dat tussen 2020 en 2021 het percentage stoppers van 35 tot 45 jaar (lichtblauwe lijn) en van 45 tot 55 jaar (grijze lijn) scherp is toegenomen. Ook al is het absolute percentage uitstroom hiermee beperkt tot 1,5%, gezien de toename het laatste jaar is belangrijk om na te gaan of deze trend zich zal voortzetten.

Grafiek: Percentage stoppers
Stijging van aantal huisartsen dat stopt na de coronapandemie

Capaciteitsramingen als basis voor instroomadvies zorgopleidingen

Op basis van dit Nivel-rapport zijn de parameterwaarden bepaald voor berekenen van het aanbod aan huisartsen in de komende 15 en 20 jaar, die worden meegenomen in de capaciteitsraming van huisartsen die het Capaciteitsorgaan heeft uitgebracht. Op basis van deze capaciteitsramingen geeft het Capaciteitsorgaan een advies hoeveel (zorg)professionals er jaarlijks moeten worden opgeleid, om in de toekomst evenwicht te krijgen of te behouden tussen het beschikbare en benodigde aanbod van deze professionals.

Capaciteitsramingen zorgberoepen

Het Nivel voert al 20 jaar capaciteitsonderzoek uit dat zich richt op evenwicht tussen het benodigde en beschikbare aanbod aan (zorg)professionals op de arbeidsmarkt. Hiervoor is een breed toepasbaar ramingsmodel ontwikkeld dat eerst de toekomstig benodigde capaciteit aan zorgprofessionals berekend, en vervolgens de daarvoor benodigde instroom in de opleidingen; gegeven het verwachte beschikbare aanbod aan zorgprofessionals. Het rekenmodel is door het Nivel ontwikkeld in samenwerking met het Capaciteitsorgaan. Het wordt internationaal gezien als ‘best practice’: in vergelijking met modellen die andere landen gebruiken is het meer vraaggestuurd en beleidsrijker.

Over het onderzoek

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van gegevens van het CBS, van de Nivel Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg en van gegevens van de SPH. De gegevens uit deze bronnen zijn met elkaar vergeleken, en op basis daarvan zijn de waarden vastgesteld voor het berekenen van het toekomstige aanbod aan huisartsen. Dit vormt input voor de capaciteitsraming huisartsen 2022 dat het Capaciteitsorgaan recent heeft uitgebracht.

Author: NIVEL

Het NIVEL is het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Er vindt toegepast beleidsonderzoek plaats voor beleidsmakers in de gezondheidszorg. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op projectbasis. Onderzoeksgegevens worden gebruikt door een groot aantal partijen, afkomstig uit de overheid en (koepels van) zorgverzekeraars, beroepsgroepen, zorginstellingen en patiënten- en consumentenorganisaties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *