Sluisgeneesmiddel en monopolieposities van geneesmiddelenfabrikanten

Het ‘sluisgeneesmiddel osimertinib (Tagrisso®) bij de behandeling van longkanker’ en de ‘Monitor weesgeneesmiddelen’ worden besproken in de vergadering van de Adviescommissie Pakket (ACP) op vrijdag 5 oktober 2018. De ACP houdt ook een verkennende discussie over de ongewenste monopolieposities van fabrikanten van nieuw geregistreerde geneesmiddelen met al bestaande stoffen.

Pakketsluis

De minister van VWS heeft in 2018 onder andere het geneesmiddelen osimertinib (Tagrisso®) als eerstelijnsbehandeling bij een bepaald type longkanker, in de zogenaamde pakketsluis geplaatst. Dit heeft de minister gedaan vanwege de hoge kosten van de behandeling. Opname in de pakketsluis betekent dat instroom in het basispakket pas kan plaatsvinden na een positief advies van het Zorginstituut en een daarop volgende succesvol verlopende prijsonderhandeling. De ACP wordt gevraagd om een advies te geven over de kosten ten opzichte van de effectiviteit.

Monitor weesgeneesmiddelen

Weesgeneesmiddelen zijn geneesmiddelen voor de behandeling van zeldzame tot zeer zeldzame aandoeningen. Voor patiënten die lijden aan zeldzame aandoeningen is de toegang tot effectieve weesgeneesmiddelen van groot belang. Tegelijkertijd vormen de kosten van deze groep geneesmiddelen een punt van aandacht, aangezien de kosteneffectiviteit veelal (zeer) ongunstig is.
Het doel van de monitor weesgeneesmiddelen is om op basis van declaratiedata en interviews inzicht te geven in de inzet van niet-oncologische weesgeneesmiddelen in de Nederlandse zorgpraktijk. De monitor volgt jaarlijks de ontwikkelingen in kosten en volume van deze groep geneesmiddelen en omschrijft voor een aantal weesgeneesmiddelen de toepassingspraktijk. Daarnaast biedt de monitor inzicht op het gebied van de voortgang van de weesgeneesmiddelen-arrangementen.

Discussie over de ongewenste monopolieposities van fabrikanten

De afgelopen 3 jaar heeft de ACP veel discussie gevoerd over nieuwe, monopolistische geneesmiddelen tegen veelal zeldzame ziekten. Hierbij was het kernprobleem een enorm hoge vraagprijs. Deze ging in de meerderheid van de gevallen gepaard met een beperkt inzicht in de prestaties van het product en een beperkte onderbouwing voor de hoge kosten.

Een andere vorm van monopolistengedrag is tot op heden grotendeels buiten beeld gebleven. Dat betreft het creëren van een nieuw monopolie op reeds bestaande actieve stoffen (registratie van apotheekbereidingen). Ook dit stelt de registratiehouder in staat om een zeer hoge prijs te vragen. De ACP wordt gevraagd een mening te geven over wat er gedaan kan worden om deze prijsopdrijving tegen te gaan.

Adviescommissie Pakket (ACP)

De Adviescommissie Pakket (ACP) brengt adviezen uit aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. Die adviezen hebben betrekking op voorgenomen rapporten en signalementen waarin het Zorginstituut de minister van VWS adviseert over voorgenomen beleid rondom het basispakket of over ontwikkelingen die aanleiding kunnen geven tot wijzigingen van dat pakket. De vergaderingen van de ACP zijn openbaar.

Meer informatie
Agenda en vergaderstukken Adviescommissie Pakket (ACP) 5 oktober 2018

Author: Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland is een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan dat erop toeziet dat Nederlandse burgers verzekerd zijn en blijven volgens de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten die per 1 januari 2015 is vervangen door de Wet Langdurige Zorg. Het Zorginstituut neemt een onafhankelijke positie in tussen het minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten(organisaties).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *