Resultaten PRIMA (Primary Rituximab and Maintenance) studie gepresenteerd op ASCO en EHA

Tijdens de jaarlijkse congressen van de American Society of Clinical Oncology (ASCO) en de European Hematology Association (EHA) zijn de gegevens van de PRIMA studie gepresenteerd. Hieruit blijkt dat het continueren van rituximab de kans op progressie van de ziekte significant doet afnemen, nadat een respons is bereikt met eerstelijns standaardtherapie.

Opzet studie
De Primary Rituximab and MAintenance (PRIMA) studie onderzoekt de toegevoegde waarde van rituximab onderhoudstherapie bij patiënten met een onbehandeld folliculair lymfoom die een respons hebben op een inductiebehandeling met rituximab in combinatie met chemotherapie. In totaal hebben 1217 patiënten deelgenomen in 223 ziekenhuizen, verdeeld over 25 landen. 1018 patiënten met een respons na inductietherapie (R-CHOP, R-CVP of R-FCM) werden verdeeld over de twee armen van de studie: 12 giften rituximab onderhoudstherapie gedurende twee jaar of geen verdere behandeling. De studie werd uitgevoerd onder leiding van de Groupe d’Études des Lymphomes de Adulte (GELA). In Nederland hebben, onder leiding van hoofdonderzoeker professor Anton Hagenbeek van het Academisch Medisch Centrum (Amsterdam) 10 ziekenhuizen actief geparticipeerd.

Resultaten
Het primaire doel van de studie, aantonen dat patiënten door rituximab onderhoudstherapie langer gevrijwaard bleven van ziekteprogressie, werd gehaald bij de analyse van de gegevens na 25 maanden: 82% van de patiënten in de rituximab arm vertoonde na twee jaar nog geen progressie ten opzichte van 66% in de controlearm, waarmee de kans op progressie van de ziekte halveerde (Hazard ratio = 0,50; CI: 0,39-0,64, p<0,0001). Ook de periode tot een volgende lymfoombehandeling was bij de met rituximab behandelde patiënten significant langer (Hazard ratio = 0,61, p=0,0003). Onderhoudstherapie zorgde voor een geringe toename van het aantal bijwerkingen. Folliculair lymfoom
In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 2.600 mensen de diagnose non-Hodgkin lymfoom (NHL) gesteld. In ongeveer 600 gevallen betreft dit een folliculair lymfoom. Dit is een langzaam groeiende, ongeneeslijke vorm van kanker die veelal meerdere malen terugkomt tijdens het leven van de patiënt en telkens weer behandeling nodig heeft. Over de oorzaken van non-Hodgkin lymfoom is momenteel nog maar weinig bekend.

Rituximab
Rituximab (MabThera®) is een monoklonaal antilichaam dat zich bindt aan specifieke witte bloedcellen (B-lymfocyten). Na binding worden deze cellen door het eigen afweersysteem vernietigd. Rituximab is geregistreerd voor de behandeling van het non-Hodgkin lymfoom, chronische lymfatische leukemie en ernstige reumatoïde artritis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *