Regeldrukwaakhond adviseert: ‘GVS-herberekening niet vaststellen’

By | 02/09/2022

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) adviseert om de herberekening van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) niet vast te stellen. Dat schrijft de regeldrukwaakhond in een advies aan minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Volgens het ATR is de huidige onderbouwing van de GVS-herberekening ‘onvoldoende voor een goed afgewogen besluitvorming’. Zo moeten onder meer de extra kosten en extra regeldruk voor apothekers en andere zorgverleners beter worden onderbouwd, aldus het adviescollege.

GVS-herberekening

Voorts constateert de regeldrukwaakhond dat de structurele besparing waarvoor de GVS-herberekening in de VWS-begroting staat ingeboekt, zo’n 140 miljoen euro, niet zeker is.

“Mede als gevolg van het feit dat het voorstel mogelijk niet goed werkbaar is voor apothekers, artsen en medisch specialisten”, schrijft het ATR in haar advies. “De risico’s voor de werkbaarheid liggen met name in de samenloop met de implementatie van andere maatregelen, het korte tijdsbestek  waarin  de  handelingen  moeten  worden verricht, en de grote werkdruk en beperkte beschikbare personele capaciteit.”

Het ATR kraakt tevens een kritische noot over de regeldrukeffecten rondom de (hogere) eigen bijdragen voor patiënten en de structurele extra regeldruk als het GVS, zoals minister Kuipers van plan is, elke twee jaar wordt herberekend.

“Sinds de bekendmaking van de plannen om het GVS te herzien, hebben we continue gewaarschuwd voor de extra wisselingen en bijbetalingen die deze herberekening met zich meebrengt”, aldus KNMP-voorzitter Aris Prins. “Dit advies van de regeldrukwaakhond bevestigt dat de voorgenomen GVS-herberekening onvoldoende rekening houdt met de nadelige gevolgen voor apothekers en andere zorgverleners.” Prins ziet graag een reactie van het ministerie tegemoet op het ATR-advies en de zorgen van apothekers over de herberekening.

Het ATR benadrukt in haar niet-bindende advies dat het geen uitspraak doet over de wenselijkheid om via de GVS-herberekening de uitgaven aan extramurale geneesmiddelen in te perken. Het adviescollege doet enkel uitspraak over de regeldruk en onderbouwing van de maatregel. Aan minister Kuipers (VWS) is gevraagd om te reageren op het advies, en/of een eventuele wijziging van de GVS-herberekening opnieuw voor te leggen aan het ATR.

Meer informatie

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *