Positie van het Zorginstituut in de bestrijding van het coronavirus

Het coronavirus houdt ons land nog altijd in zijn greep. We proberen de verspreiding in te dammen door zoveel mogelijk binnen te blijven, afstand te houden en onze handen te wassen. Zorgprofessionals werken ondertussen hard om patiënten en cliënten zo goed mogelijk op te vangen en hen de best beschikbare zorg te bieden. Ook Zorginstituut Nederland helpt waar het kan.

Zorgprofessionals springen bij in praktijk

Een aantal van onze medewerkers was voorheen werkzaam in de zorgpraktijk. Bij het Zorginstituut werken verpleegkundigen, huisartsen en medisch specialisten. Hen geven we graag de kans en moedigen we aan om hun werk voor het Zorginstituut tijdelijk opzij te schuiven en bij te springen in de zorgpraktijk. Op dit moment werken 3 van onze medewerkers tijdelijk weer in de zorg.

Kwaliteitsinformatie

Er zijn ons vragen gesteld over de administratieve belasting van zorgprofessionals ten tijde van de coronacrisis. Deze vragen hebben betrekking op de aanlevering van de gegevens over verslagjaar 2019, de registratie van gegevens over verslagjaar 2020 en uitstel van doorontwikkeling van indicatorsets voor verslagjaar 2021. Het Zorginstituut, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben in een brief aan de betrokken partijen aangegeven dat we graag samen met hen werken aan een passende oplossing.

Omdat partijen in gezamenlijkheid beslissen over welke informatie verplicht aangeleverd moet worden, hebben we hen gevraagd om ook gezamenlijk (tripartiet) voorstellen voor aanpassingen van het proces aan ons te doen. Het Zorginstituut draagt er vervolgens zorg voor dat de benodigde acties vanuit de publieke organisaties tijdig in gang worden gezet.

Projecten op pauze

Zorginstituut Nederland is voor veel werkzaamheden afhankelijk van betrokkenheid van partijen. Om (beroepsverenigingen van) artsen en verpleegkundigen zoveel mogelijk te ontlasten, worden er voorlopig geen nieuwe projecten gestart in het kader van bijvoorbeeld Zinnige Zorg. Voor lopende projecten wordt in overleg met het veld bepaald wat wel of niet zal worden voortgezet. Conceptrapporten worden nog wel ter consultatie aangeboden. De reactietermijn wordt waar nodig verruimd.

Extra financiering van zorg

Het Zorginstituut is verantwoordelijk voor het beheer van de twee fondsen waarmee een groot deel van alle zorg in Nederland wordt gefinancierd. Het coronavirus zorgt ervoor dat zorgaanbieders te maken krijgen met veel extra kosten, zoals de kosten voor beschermend materiaal, extra personeel en extra IC-bedden.

Het Zorginstituut werkt samen met het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorgverzekeraars Nederland om ervoor te zorgen dat de financiering van alle extra zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg wordt vergoed zonder dat dit voor zorgaanbieders tot verzwaring van de administratieve lastendruk leidt.

Author: Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland is een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan dat erop toeziet dat Nederlandse burgers verzekerd zijn en blijven volgens de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten die per 1 januari 2015 is vervangen door de Wet Langdurige Zorg. Het Zorginstituut neemt een onafhankelijke positie in tussen het minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten(organisaties).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *