Openbaar apotheker wordt vrouwenberoep

Het beroep openbaar apotheker transformeert van een mannen- tot vrouwenberoep. In 2015 is net iets meer dan de helft van de werkzame openbare apothekers vrouw, maar binnen tien jaar zijn twee op de drie openbaar apothekers van het vrouwelijk geslacht. Wel kiezen vrouwen meestal voor een baan in loondienst.

Iets meer dan de helft van alle apothekers die momenteel in de openbare apotheek werkzaam zijn, is vrouw. Maar de man-vrouw verhouding hangt sterk af van de leeftijd. Van de twintigers is 77% van de openbaar apothekers vrouw. Van de dertigers is dit 62% en voor de veertigers is dat aandeel 58%. Pas bij openbaar apothekers die de vijftig zijn gepasseerd, zijn de mannen in de meerderheid. Bij de vijftigers is 38% vrouw en bij de zestigers is dit nog maar 25%.

Het steeds grotere aandeel vrouwen onder de openbaar apothekers wordt gevoed vanuit de opleiding. Vooral vrouwen kiezen voor een studie farmacie. Zo kwam het aandeel vrouwen dat hun studie farmacie in 2014 afrondde uit op 66%. Daar komt bovendien bij dat van de pas afgestudeerde apothekers vrouwen naar verhouding vaker voor het beroep van apotheker kiezen. Van de groep die een specialisatie tot openbaar apotheker volgen of recent hebben afgerond, is het aandeel vrouwen ongeveer tien procentpunten groter dan onder de pas afgestudeerden. Mannen vinden vaker een werkkring buiten de openbare farmacie.

Aantal vrouwelijke en mannelijke openbaar apothekers naar leeftijd

Figuur 1: Aantal vrouwelijke en mannelijke openbaar apothekers naar leeftijd (2015).

Feminiseren
Indien de huidige trend zich voortzet zal het beroep steeds sterker feminiseren. Het aandeel vrouwen onder de openbaar apothekers zal stijgen van 52% nu, tot 65% in 2025. Of die verwachting ook daadwerkelijk zal uitkomen is nog de vraag. Die wordt namelijk niet alleen bepaald door de instroom, maar is ook afhankelijk van mogelijke verschillen in uitstroom tussen mannen en vrouwen.

Eigendom
Hoewel het aantal vrouwelijke apothekers sterk toeneemt, blijft hun aandeel onder de apotheekbezitters achter. Apotheekbezit blijkt nog vooral een mannenaangelegenheid. Vrouwen kiezen meer voor een baan in loondienst. Slechts 31% van de openbare apothekers die een of meerdere apotheken in eigendom hebben is vrouw. Toch zal ook deze verhouding veranderen. Het aandeel vrouwelijke apotheekeigenaren onder de 40 is met 39% namelijk al veel hoger dan het overall-percentage van 31. Als de mate waarin vrouwen voor het werken in loondienst kiezen niet wijzigt, blijven de mannen onder de apotheekeigenaren voorlopig in de meerderheid.

Author: Stichting Farmaceutische Kengetallen

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) verzamelt en analyseert gegevens over het geneesmiddelengebruik in Nederland. De SFK beschikt over de meest omvangrijke, meest gedetailleerde gegevensverzameling op dit gebied in Nederland. De gegevensverzameling komt tot stand met behulp van meer dan 95% van de openbare apotheken in Nederland en omvat de gebruikscijfers van 15,3 miljoen personen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *