NZa brengt zorgverzekeringsmarkt in kaart

Op woensdag 28 september 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit drie rapporten openbaar gemaakt over de zorgverzekeringsmarkt. De rapporten laten over het geheel genomen een stabiel beeld van de zorgverzekeringsmarkt zien en bieden onderbouwing voor het vertrouwen in de solidariteit van de zorgverzekeringsmarkt. Met de rapporten brengt de NZa een breed spectrum van de zorgverzekeringsmarkt in kaart. De Minister van VWS biedt de rapporten aan aan de Tweede Kamer.

Risicosolidariteit
Risicosolidariteit is een belangrijke pijler van ons zorgstelsel. Iedereen – jong en oud, arm en rijk, ziek en gezond – heeft recht op toegang tot betaalbare zorg. Zorgverzekeraars erkennen het belang van risicosolidariteit. Zij gebruiken winsten op de ene polis om de verliezen bij andere polissen te compenseren. Hiermee hebben alle verzekerden tegen een redelijke premie toegang tot zorg.

Dezelfde polis, andere prijs
Zorgverzekeraars mogen niet voor identieke polissen verschillende premies vragen (verbod op premiedifferentiatie). Op de Nederlandse zorgverzekeringsmarkt zijn 25 zorgverzekeraars actief. Deze 25 zijn onderdeel van 9 verschillende concerns. Het komt voor dat ze binnen één concern (vrijwel) dezelfde polis aanbieden onder verschillende namen en tegen verschillende premies. Op deze manier kan een concern met verschillende zorgverzekeraars het verbod op premiedifferentiatie omzeilen. Dat is niet wenselijk en daarom zal de NZa dit nauwlettend blijven volgen.

Vergelijken loont
Terwijl de inhoud zeer vergelijkbaar is, zijn de premie en de extra service door de verzekeraar niet altijd gelijk. Het kan dus lonen om te controleren of je huidige polis goedkoper wordt aangeboden door een andere verzekeraar. Om het vergelijken makkelijker te maken verplicht de NZa zorgverzekeraars om voor 2017 op hun website een overzicht te geven van polissen die gelijk zijn of sterk op elkaar lijken.

Risicoverevening cruciaal
De kans bestaat dat in de toekomst de druk op verzekeraars toeneemt, bijvoorbeeld door meer concurrentie of hogere kapitaaleisen. Dit kan ertoe leiden dat verzekeraars actiever gaan sturen op risico’s en dat de solidariteit onder druk komt te staan. Om prikkels voor het selecteren van winstgevende verzekerden weg te nemen, is het advies aan de Minister om het risicovereveningssysteem door te ontwikkelen. Risicoverevening is cruciaal voor een goede balans tussen meer en minder zorgvragende verzekerden van een zorgverzekeraar.

Overstappers
De belangrijkste conclusie uit de Marktscan 2016 is dat de zorgverzekeringsmarkt stabiel is. Er zijn weinig veranderingen ten opzichte van vorige jaren. Bij het overstapgedrag van verzekerden valt op dat mensen met een smalle beurs minder vaak kiezen voor een vrijwillig eigen risico en/of een polis met beperkende voorwaarden. De gedachte dat mensen met een laag inkomen vaker zouden kiezen voor een hoog vrijwillig eigen risico al dan niet in combinatie met een budgetpolis, is niet in overeenstemming met de feiten.

Drie rapporten
Rapport Risicoselectie en risicosolidariteit door zorgverzekeraars
Monitor Collectieve zorgverzekeringen 2016
Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2016

Author: Nederlandse Zorgautoriteit

Wat kost een behandeling bij de tandarts of een bezoek aan de huisarts? En wie controleert of zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich aan de wet houden? In Nederland is er een organisatie die tarieven in de zorg vaststelt en toezicht houdt op zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Dat is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *