Naar verwachting voldoende voorraad Cytarabine

Productieproblemen bij de belangrijkste fabrikant van cytarabine dreigden te leiden tot een wereldwijd tekort. Dit geneesmiddel vervult een belangrijke rol bij de behandeling van leukemie. Inmiddels blijkt dat er naar verwachting voldoende voorraad is om alle patiënten te behandelen.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voert in nauwe samenwerking met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) overleg met diverse fabrikanten over voorraden en productie door andere leveranciers. Dit overleg heeft er nu toe geleid dat er nieuwe voorraden beschikbaar komen om het tekort op te vangen.

Cytarabine is een chemotherapeuticum dat gebruikt wordt bij bepaalde vormen van leukemie (bijvoorbeeld acute myeloide leukemie en acute lymfatische leukemie) en bij sommige vormen van non-Hodgkin lymfoom. Voor de behandeling van acute leukemie is cytarabine onmisbaar.

IGZ staat in nauw contact met de ziekenhuisapotheek van het Erasmus Medisch Centrum die de verdeling van de voorraden over de behandelcentra in Nederland coördineert. Ook blijft IGZ in nauw overleg met het CBG, de fabrikanten en de ziekenhuisapothekers de situatie in de gaten houden, zodat voorkomen wordt dat alsnog tekorten optreden.