Meer verdringing van medische zorg door dure geneesmiddelen

Door de pandemie lag de nadruk in de contractering bij ziekenhuizen en zorgverzekeraars op het beperken van financiële risico’s en het waarborgen van de continuïteit van zorg. Voor de komende jaren is het belangrijk om concrete meerjarige afspraken te maken over het realiseren van passende zorg. Ook is het van belang dat er een politieke en maatschappelijke discussie wordt gevoerd over de stijgende kosten van dure geneesmiddelen. Dit staat in de Monitor medisch-specialistische zorg 2022 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Meerjarige contracten

Voor de komende jaren is het belangrijk om concrete afspraken te maken over het realiseren van passende zorg. Het uitgangspunt hiervoor is volgens de NZa het sluiten van meerjarige contracten waarin gemeenschappelijke doelstellingen zijn geformuleerd. Voor een duurzame samenwerking vragen wij van zorgaanbieders en zorgverzekeraars om te investeren in onderlinge relaties en het vergroten van het onderlinge vertrouwen. Daarnaast verwachten we dat zorgaanbieders het initiatief nemen bij het implementeren van innovaties en het doorzetten van digitale zorg.

Dure geneesmiddelen

De uitgaven aan geneesmiddelen stijgen zo hard dat andere medisch-specialistische zorg wordt verdrongen. De NZa is van mening dat er een politieke en maatschappelijke discussie gevoerd moet worden over de vraag of het wenselijk is dat de toegankelijkheid van geneesmiddelen zwaarder weegt dan die van andere medisch-specialistische zorg. Om meer grip te krijgen op de prijzen van de dure geneesmiddelen is de NZa recentelijk met de Autoriteit Consument en Markt, het Zorginstituut en het ministerie van VWS gestart met het opstellen van een gezamenlijke werkagenda.

Congruent handelen

Ondanks de gemaakte afspraken in het hoofdlijnenakkoord komt de realisatie van de juiste zorg op de juiste plek moeizaam op gang. Een van de oorzaken is dat zorgverzekeraars bij afspraken over de juiste zorg op de juiste plek, elkaar minder volgen dan verwacht. Hierdoor kunnen initiatieven vertraging oplopen en/of helemaal niet starten. Wij zien congruentie als een randvoorwaarde voor de transformatie van zorg. Wij verwachten van zorgverzekeraars dat zij, binnen de bestaande wettelijke kaders, meer congruent handelen bij het toekennen van transformatiegelden en ingrijpende (regionale) transformaties van zorg.

Criteria voor collectieve regelingen

De NZa moedigt gezamenlijke afspraken in de zorg aan wanneer deze bijdragen aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid hiervan. Bij uitzonderlijke gebeurtenissen, zoals de COVID-19 pandemie, kunnen collectieve afspraken ervoor zorgen dat negatieve financiële effecten minder hard aankomen. Dit verbetert de continuïteit van zorg. Daarbij moet er goed worden nagedacht wat in een betreffende situatie nog proportioneel is zodat eventuele negatieve effecten niet de overhand hebben. Onze aanbeveling aan marktpartijen is daarom om criteria te ontwikkelen voor het zorgvuldig en proportioneel inzetten van collectieve regelingen.

Author: Nederlandse Zorgautoriteit

Wat kost een behandeling bij de tandarts of een bezoek aan de huisarts? En wie controleert of zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich aan de wet houden? In Nederland is er een organisatie die tarieven in de zorg vaststelt en toezicht houdt op zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Dat is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *