3,4% medisch noodzakelijke afwijking preferentiebeleid

Op veel geneesmiddelen voeren verzekeraars preferentiebeleid, waarbij de verzekeraar per werkzame stof bepaalt welke variant(en) wel en niet worden vergoed. De SFK onderzocht hoe vaak apothekers binnen het preferentiebeleid afwijken van het door de verzekeraar als preferent aangewezen geneesmiddel en waarom. Dat schrijft de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Preferentiebeleid

De SFK telt maandelijks ruim 4 miljoen verstrekkingen van geneesmiddelen die onder het preferentiebeleid vallen. Verzekeraar Zilveren Kruis is hierbij buiten beschouwing gelaten, omdat deze verzekeraar in 2022 naast preferentiebeleid nog ander prijsbeleid voerde. Ook verstrekkingen via een geïndividualiseerde distributievorm (GDV) zijn buiten beschouwing gelaten, omdat apothekers bij de middelenkeuze (mede) afhankelijk zijn van hun GDV-leverancier.

Van de verstrekkingen binnen het preferentiebeleid telde de SFK in 2022 maandelijks gemiddeld 490.000 (12%) verstrekkingen die niet-preferent waren. Hier werd in beginsel dus wel een verstrekking van een preferent middel verwacht. Apothekers kunnen een tweetal redenen voor deze afwijking in hun apotheeksysteem vastleggen: medische noodzaak (MN) of logistieke noodzaak (LN). In de eerste drie maanden van 2023 steeg dit aantal afwijkingen met een derde naar ruim 650.000 (15%) maandelijkse afwijkingen.

Van deze afwijkingen was de vastgelegde reden in 2022 in gemiddeld 62% LN, tegenover 38% MN. Vanaf november 2022 steeg deze verhouding naar méér LN en daarmee minder MN. In januari 2023 was bij 77% van de verstrekkingen waar werd afgeweken een logistieke reden de oorzaak.

Aandeel

Van alle preferente en niet-preferente verstrekkingen samen (totaal preferentiebeleid) was in 2022 gemiddeld per maand 3,7% van de verstrekkingen een afwijking van het preferentiebeleid vanwege MN. In het eerste kwartaal van 2023 lag dit op gemiddeld 3,4%. In absolute zin bleef het gemiddeld aantal om medische redenen afwijkende verstrekkingen stabiel. Daartegenover staat een absolute en relatieve stijging van het aandeel LN: van gemiddeld 6,2% in 2022 naar gemiddeld 9,7% in het eerste kwartaal van 2023. Daarmee zorgen vooral beschikbaarheidsproblemen van preferent aangewezen geneesmiddelen ervoor dat apothekers moeten afwijken van het preferentiebeleid.

Rapport MN/LN voor SFK deelnemers

Apotheken die deelnemer zijn bij SFK, kunnen de eigen apotheekcijfers bekijken in een SFK rapport over medische noodzaak (MN) of logistieke noodzaak (LN) volgens de hierboven beschreven methodiek. (inloggen met uw SFK gegevens)

Afwijking van het preferentiebeleid vanwege logistieke redenen neemt toe

Illistratie: Afwijking van het preferentiebeleid vanwege logistieke redenen neemt toe
Aandelen MN en LN binnen preferentiebeleid in 2022 en het eerste kwartaal 2023.
Author: Stichting Farmaceutische Kengetallen

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) verzamelt en analyseert gegevens over het geneesmiddelengebruik in Nederland. De SFK beschikt over de meest omvangrijke, meest gedetailleerde gegevensverzameling op dit gebied in Nederland. De gegevensverzameling komt tot stand met behulp van meer dan 95% van de openbare apotheken in Nederland en omvat de gebruikscijfers van 15,3 miljoen personen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *