Landelijke actiedag donderdag 8 oktober

8 oktober is de landelijke actiedag in alle apotheken. Doe allemaal mee: kom of naar Den Haag, of voer actie in de apotheek. Betrek uw apotheekmedewerkers bij de actie. De KNMP zal zorgen dat u op 7 oktober actiematerialen in de apotheek ontvangt.

Belangrijke tijdstippen voor het Haagse programma zijn:
• 08.30 uur: vertrek stoet vanaf het KNMP gebouw richting Plein. U kunt zich daarbij aansluiten ofwel rechtstreeks naar het Plein in Den Haag gaan. We verzamelen voor de ingang van de Tweede Kamer, Plein 2, Den Haag.
• 09.45 uur aanbieden petitie aan de leden van de vaste commissie voor VWS.
• 10.00 – 13.00 uur: AO Geneesmiddelenbeleid.

Zoals al in eerdere updates aangegeven, duurt het lang voordat iedereen langs de beveiliging van het Tweede Kamer gebouw is. Kom dus ruim op tijd en neem zo min mogelijk tassen mee, want alles en iedereen moet door de scan van de beveiliging.

De KNMP zal u blijvend informeren over deze landelijke actiedag.

5 thoughts on “Landelijke actiedag donderdag 8 oktober

 1. Marvin

  is het nog de bedoeling om zoals besproken bij de laca bijeenkomst om de medicatielijsten uit te draaien van 1 week? Dit is een goedkope en extreem duidelijke manier om duidelijk te maken dat Klink geen verstand van het dossier heeft. Waar moet dat naar toe worden gestuurd? 2e kamer? KNMP en vervolgens vanaf het KNMP per bus/ vrachtwagen naar het binnenhof??? Hierbij kunnen we juist duidelijk (juist ook aan het publiek) duidelijk maken wat de meerwaarde is die men normaalgesproken NOOIT ziet.

  Het is namelijk al donderdag! alle lijsten moeten dan nog geannonimiseerd worden!

 2. A Jansen

  8 oktober actievoeren is 1 dag te laat. Je piest op 8 oktober vol naast de pot onder begeleiding van LACA, een KNMP ontladingsvehicul.

  Beste Marvin en andere collegae,

  We doen ons best voor de farmacie. Excuses voor deze mail. Het zijn spannende tijden die onorthodoxe maatregelen eisen. Het is niet anders.

  Heb jullie ook door hebt dat bij ongewijzigd beleid van VWS, Nza, ZN, ZN-leden en ook de KNMP het einde oefening is voor apothekers en apotheken? De farmaceutische zorgverlening gaat op de schop en wordt geherstructureerd volgens het TNT Post Scenario. Is geen grap. Wetgeving wordt op dit moment voorbereid om per 2011 te kunnen ingaan. Vrije tarieven met een maximum. Inclusief de Claw Back, GVS en WPG.

  Wat te doen? Toch actie en de leden wakker schudden voor 7 oktober. LACA is een middel van VWS/KNMP om onrust af te leiden. Daar hebben wij helemaal niets aan.

  Hier de mail. Is verstuurd naar alle departementen. We zien wel wat het oplevert. We hebben in ieder geval ons best gedaan. Dat kan de KNMP in ieder geval niet zeggen.

  Beste Collega,

  Het zijn nu zeer spannende tijden voor alle apotheken en apothekers. De Nza heeft recent een nieuw tarief vastgesteld vooor 2009 en komt in november met een nieuw tarief voor 2010. De onderbouwing van het huidige laat te wensen over en kan simpel worden aangepakt middels het aanspannen van een Kort Geding bij de juiste instantie(s).

  De koepel van apotheekhoudenden in Nederland, de KNMP, heeft informeel laten weten de lopende rechtszaken te hebben afgeblazen om te kunnen werken aan een politieke oplossing. Uit de wandelgangen en op meerdere internet forums wordt tegen dat besluit door leden en niet-leden te hoop gelopen.

  Ook tegen de nieuwe Nza WMG regelvergoeding voor 2009 gaat de KNMP geen maatregelen nemen anders dan de politieke weg, dit wellicht op aanraden van de adviseur dhr G Cerfontaine.

  De politieke agenda van de Overheid tav de apotheken en apotheekhoudenden is echter bijzonder negatief. Men is voornemens de hele sector overhoop te gooien en anders in te richten. Men wenst het TNT Post Scenario van Peter Bakker door te voeren. De discussie over hervorming van het distributie systeem loopt al sinds april 2009 en recent is een finaal discussie stuk gepubliceerd. De KNMP en ingewijden hebben inzage gehad in dit stuk en de KNMP heeft pro forma bezwaar aangetekend met de toevoeging dat in het geval de Nza toch deze weg in te slaan bepaalde regels moeten vervallen wegens juridische aansprakelijkheden.

  Met de farmaceutische zorg heeft deze vorm van distributie niets van doen. Indien u dit voorstel niet heeft kunnen wij u dit mailen.

  Het HB van de KNMP, en in feite de hele KNMP organisatie, heeft het de laatste jaren laten lopen en met haar instemming met het Nza document defacto ingestemd met afschaffing van de apotheken en apothekers als kernbegrippen. De Nza spreekt na acceptatie uitsluitend nog van farmaceutische zorgverleners.

  Laagste prijs is leidend in alle stukken van de Nza en VWS. Kwaliteit wordt met de mond beleden.

  De Geneesmiddelenwet is een product wet en blijkt anders uit te pakken dan VWS had gedacht. Helaas heeft de KNMP ook hier ingestemd met het gedogen van wettelijk illegale praktijken teneinde aanpassing van de wet te vermijden. De KNMP heeft Doorlevering Eigen Bereidingen mogelijk gemaakt. Zelfs met instemming van ZN. Natuurlijk. ZN-leden profiteren van deze samenspanning en de apotheken zijn de dupe.

  Niet geregistreerde middelen mogen door apotheken voor eigen patiënten worden bereid. Dat onderscheidt apotheken nog van iedere ander bedrijf. Dat onderscheid moeten wij in deze tijden benutten om onze positie in de farmaceutische zorg en vooral zodra de “vrije prijzen” worden ingevoerd voor de farmaceutische zorgverlening op zich zelf te versterken en waar te maken.

  De Geneesmiddelenwet is de achilleshiel van alle plannen die de politiek en ambtenarij met ons voorhebben.

  Ketens zullen hun organisatie moeten aanpassen. Regionaal bereidende apotheken ipv kunnen volstaan met 1 landelijke. Het TNT post scenario is onmogelijk in combinatie met handhaving van de Geneesmiddelenwet.

  Om de toekomst voor de farmaceutische zorgverlening voor de burgers in dit land veilig te stellen (en daarmee de postie van de apotheek en apotheekhoudenden, met name de klassieke apotheek) zal het HB van de kNMP een draai moeten maken. Eigen visie moeten opstellen ipv een visie opgelegd krijgen en daarin mee gaan.

  7 oktober is er een Ledenvergadering van de kNMP in de RAI te Amsterdam.

  Het is mogelijk om voorstellen ter sprake en ter stemming te brengen. Wij vragen alle departementen nog eens zeer kritisch te kijken naar het functioneren van de Overheid, de voorstellen van de Overheid, VWS en Nza over onze toekomst en over de toekomst voor de farmaceutische zorgverlening aan de burgers in dit land. De stukken voor het AO van 8 oktober zijn te vinden op de site van MinVWS. Ook andere documenten als de LTV van VWS zijn er te vinden. Op farmaactueel is zeer veel te lezen en te zien. De uitspraken van Hugo Hurts en de diverse verzekeraars voorspellen niets goeds. Totale afbraak van de farmacie zonder visie op wat er voor in de plaats komt. Het door de Nza voorgestane TNT Post Scenario is niet bruikbaar voor de farmacie. Dat moet iedere zorgverlener bekend zijn.

  Het HB slaagt er niet in, of wil er niets aan beginnen, om het de ZN, ZN-leden, VWS en Nza e.a. duidelijk te maken dat de ingeslagen weg of nog in te slagen weg een foutieve is. Ten nadele van de bevolking, ten nadele van een hele beroepsgroep. Het HB van de KNMP blijft meegaan met het uitgezette beleid van de andere partijen.

  7 oktober is het de laatste kans voor leden van de KNMP om hier wat aan te doen. De statuten van de eigen vereniging biedt hen deze mogelijkheid.

  Wij verzoeken met klem van deze mogelijkheid gebruik te maken. Wij hebben enige voorstellen opgesteld als motie ter inspiratie. Er moet wat gedaan worden om het naderend onheil af te wenden. Demonstreren op 8 oktober haalt helemaal niets uit. De besluiten voor het AO zijn al genomen. Een zeer actieve lobby achter de schermen door een goede lobbyist en harde juridische actie op alle fronten zijn de enige mogelijkheden die er nog zijn. Een lobby in de ministeries, een lobby bij de politieke partijen, een lobby in de Tweede Kamer, een lobby in de Eerste Kamer. En niet zelf gaan lobbyen zoals Jan Smits dat heeft gedaan.

  Bij deze de voorstellen en wij hopen op enige respons, negatief of positief.

  De Moties 1, 2, 3, 4, 5, en volgende kunnen nog steeds worden voorgelegd aan de vergadering. De secretaris zal ze moeten ontvangen en ter plekke aan het Hoofdbestuur voorleggen en aan de Vergadering. Eens zien wat er gebeurt.

  Motie 1.

  De Vergadering verzoekt het Hoofdbestuur klip en klaar aan te geven of de lopende rechtszaken tegen de overheid of overheidsorganen zijn gestopt?

  Motie 2.

  De Vergadering verzoekt het Hoofdbestuur zo snel mogelijk, uiterlijk binnen de geldende termijn juridische procedures aan te spannen tegen de overheid en of haar organen bij de juiste instanties, CBb en zo nodig EU Hof met de best beschikbare juristen, ook in europees recht deskundige.

  Motie 3.

  De Vergadering verzoekt het hele HB af te treden wegens grove nalatigheid en incompetentie.

  Motie 4.

  De Vergadering verzoekt het tijdelijk HB de overeenkomst met de heer Gerlach Cerfontaine te beëindigen. Het verleden van de man en zijn ontboezeming in de media dat hij namens Schiphol jarenlang publiek en politiek om de tuin heeft geleid en gelogen heeft over dat meer vliegtuigbewegingen gepaard zouden gaan met minder geluidsoverlast, maken hem ongeschikt voor welke lobby functie dan ook.

  Motie 5.

  De Vergadering verzoekt het tijdelijk HB alle middelen toe te passen om een gepokt en gemazeld lobbyist en spin doctor aan te trekken. Bert Bakker D66 is beschikbaar.

  Motie 6.

  Achmea/UVIT e.a. zijn zelf al bezig al dan niet met Mediq RE om een aparte index op te stellen. De Vergadering ziet dan ook geen zin in het verder verlengen van het lijden van de leden en niet-leden der KNMP. De Vergadering verzoekt het tijdelijk HB de Z-index per 1 januari 2010 af te schaffen.

  Motie 7:

  De Vergadering eist van het tijdelijk HB handhaving van de Geneesmiddelenwet.

  Stopzetting van gedogen van illegale praktijken. Dit in belang van handhaving van een optimale farmaceutische zorgverlening in Nederland en een verdere uitbouw van de functie van de openbare apotheek, categorie overigen, de klassieke apotheek.

  Wat zou de KNMP daar nu tegen kunnen hebben?

  En de leden?

  Bedenk dat je dan zelf de keuze hebt of je zelf bereidend wordt of blijft. Je hebt geen acceptatie plicht. Patiënten hebben de vrije keuze om voor bepaalde middelen een andere apotheek te kiezen. Zelf kan je daarin bemiddelen. Ook Ketens kunnen nog steeds blijven bestaan al zullen zij hun keten anders moeten gaan inrichten. Regionale bereidingsapotheken bijvoorbeeld ipv 1 landelijke. Dit ivm aanrij tijd.

  Doorleveringen Eigen Bereidingen zijn echter niet meer mogelijk als de KNMP de IGZ verzoekt de Geneesmiddelenwet te handhaven. Dat is klip en klaar.

  Een zegen voor de farmaceutische zorgverlening in dit land. Ketenzorg en Functionele Bekostiging moeten dan op een totaal andere leest worden geschoeid.
  En daar kan niemand tegen zijn gezien het doel wat A Klink wil bereiken met die nieuwste plannen; een bezuiniging van 2.3 miljard euro.

  Ketenzorg als middel om een bezuiniging erdoor te drukken. Je moet het maar durven.

  Handhaven van de Wet is een middel om een doel te bereiken. Dit is Nederland. En dat is weer wel politiek.

  Een goede PR en Marketing campagne kan de voorgestane vorm van Ketenzorg en Functionele Bekostiging nog tegen houden. (zie verslag AO Huisartsen op Huisartsvandaag waarin A Klink stelt dat er geen comorbiditeit is onder de groep niet-complexe aandoeningen en als zij er toch zijn deze patiënten in verpleeghuizen verblijven)

  Marc Chavannes is in het NRC heel druk bezig om beweging te krijgen in het verzet tegen de waanzin in dit land. Het minste dat de apothekers en apotheekhoudenden in dit land kunnen doen is hem te steunen. Dit in het landsbelang. Wij zijn niet de eersten die de waanzin opmerken en gelukkig ook niet de enigen. Aansluiten is gratis en bijzonder welkom.

  Wij zijn altijd bereid tot het verstrekken van nadere toelichting en uitleg, mondeling komt anders over dan schriftelijk, het uitblijven van ook maar enige actie van de zijde van de KNMP en de geheime discussie stukken met de toekomst van de farmaceutische zorg nopen ons tot deze actie,

  Met collegiale groeten, ,

  Service Apotheek Sassenheim
  Regio-apotheek Teylingen, l’Operá
  Hoofdstraat 190

  2171 BM Sassenheim
  Dhr ANH Jansen
  Mevr DT Hendriksz
  Mevr A vd Salm, apothekers

  Contact persoon: ANH Jansen

 3. J.C. Kortekaas, apotheker

  bekijk op uitzendinggemist.nl

  Boeken vpro 1130 uur Marc Chavannes

  Een gesprek met Marc Chavannes, journalist en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, over zijn boek Niemand regeert. Chavannes beschrijft als correspondent in eigen land hoe Nederland zichzelf bestuurt: met een mengsel van grootspraak en uitstel-als-oplossing. Presentatie: Wim Brands

 4. A. van der Gronde, advocaat

  Ben gehuwd met apotheker,zelf advocaat in Utrecht. Wanneer worden de apothekers wakker in belang van Nederlandse gezondheidszorg? Inderdaad:
  goede lobby is van het gtootste belang, betere pers, acties:opzeggen verz. contracten, en gedeeltelijke sluiting apotheek. Wat is er geworden van de goede uitspraak in kort geding van het College van beroep voor het bedrijfsleven? Apotheker als vrij beroeper, ondernemer, of overheidsdienaar. De politiek zal klare wijn moeten schenken, dus:
  lobby! Desnoods ciontact met vakbeweging om de bedrijstak in beweging te krijgen, uit de luie stoel voor het te laat is. Ik ken een vakbondsbestuurder wiens handen jeuken.

  Gaarne reactie.

  v.g.Ton van der Gronde.

 5. A Jansen

  Als uw vrouw apotheker is en lid van de KNMP kan zij 7 oktober voorstellen indienen zoals op deze site zijn opgemaakt. Wellicht wat aanpassen. Een advocaat weet daar wel raad mee.
  Voorstellen mogen voorafgaand de vergadering worden ingediend bij het HB. Onorthodoxe actie is vermoedelijk noodzakelijk om de aanwezige leden van de KNMP wakker te schudden. Bij de ingang stencils uitdelen met de voorstellen, eventueel met zeer korte toelichting, kan dan helpen de juiste sfeer te scheppen, mocht het HB de voorstellen weigeren aan de vergadering voor te leggen. Of een vakbondbestuurder de juiste persoon is? De vakbonden houden zich zeer stil. Zij hebben boter op hun hoofd. Zij waren voorstander van het Zorgstelsel op basis van gesimuleerde marktwerking. Dat schept verplichtingen jegens andere Koepels. Laat die vakbondbestuurder zich maar kenbaar maken voor een informeel gesprek.

  Verder helemaal mee eens.

  En de klare wijn wordt voor ons geschonken per 2011. Beetje zuur vermoedelijk. Beetje heel zuur. Beetje heel erg zuur. En nog naast het glas ook. Per 2011 is de apotheek en de apotheker uit de wet geschrapt en spreken VWS en ZN nog uitsluitend over farmaceutische zorgverleners. En dat kan iedereen zijn die bevoegd is en daar zorgt A Klink wel voor. Met instemming van de KNMP. Gekker kan het bijna niet in dit land.

  7 oktober is daadwerkelijk de laatste kans voor de leden van de KNMP om in te grijpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *