LABA en tiotropium even veilig op cardiovasculair gebied

By | 02/05/2016

Het aantal ziekenhuisopnames voor cardiovasculaire aandoeningen is vergelijkbaar bij gebruikers van langwerkende bèta-agonisten (LABA’s, long acting beta-2-agonists) en tiotropium (Spiriva®). Gelijktijdig gebruik van beide middelen leidt tot een niet significant verhoogd risico op ziekenhuisopname voor hartinfarct, hartfalen of beroerte. Dit concluderen Dong et al. op basis van observationeel onderzoek in Taiwan.

Resultaten
De onderzoekers includeerden de gegevens van COPD-patiënten uit een verzekeringsdatabase uit Taiwan. Nieuwe gebruikers tussen 2001 en 2010 van een LABA (2.363 patiënten), tiotropium (1.004 patiënten) of combinaties van beide middelen (91 patiënten) werden geïncludeerd. Het eindpunt was een ziekenhuisopname voor hartinfarct, hartfalen of beroerte. De gemiddelde followup bedroeg 3,1 jaar. Veel patiënten hadden een of meer cardiovasculaire aandoeningen, zoals hypertensie (41,2%) en ischemische hartziekten (24,1%). In de analyses werd voor dergelijke verschillen op baseline gecorrigeerd.

Het risico op een ziekenhuisopname voor hart- en vaatziekten was niet significant verschillend tussen de drie groepen. De hazard ratio (HR) voor LABA ten opzichte van tiotropium was 0,97 (95% betrouwbaarheidsinterval (BI) = 0,67 tot 1,39). Bij gelijktijdig gebruik van LABA en tiotropium was de HR ten opzichte van LAMA 1,26 (95%BI = 0,74 tot 2,15). Er waren geen verschillen tussen subgroepen op basis van geslacht, leeftijd of cardiovasculaire voorgeschiedenis.

Discussie
COPD-patiënten lijden vaak ook aan cardiovasculaire aandoeningen. De cardiovasculaire veiligheid van geneesmiddelen bij CODP is een punt van aandacht bij de registratie van deze middelen. Deze observationele studie laat geen significante verschillen zien tussen de geneesmiddelgroepen van LABA, tiotropium en combinatietherapie. Een mogelijk verstorende factor is het ontbreken van gegevens over rookgedrag en klinische gegevens, zoals bijvoorbeeld de bloeddruk. Verder bevat de studie alleen gegevens van gebruikers van tiotropium, de andere LAMA’s waren ten tijde van het onderzoek niet in Taiwan beschikbaar. De auteurs pleiten voor meer onderzoek naar de cardiovasculaire effecten van combinatietherapie, hoewel de HR niet significant verhoogd was ten opzichte van monotherapie.

Belang voor de praktijk
Deze studie laat zien dat er geen verschil is tussen de LABA, tiotropium en combinatiemiddelen op het gebied van ziekenhuisopnames voor cardiovasculaire uitkomsten. Voor de vertaling naar de Nederlandse situatie is een beperking dat aan deze studie uitsluitend Taiwanese patiënten deelnamen. Het is de vraag of deze patiënten representatief zijn voor de Nederlandse bevolking. Verder ontbreken gegevens over de nieuwere inhalatiemiddelen, omdat deze in de onderzoeksperiode niet beschikbaar waren.

Mogelijke belangenverstrengeling
De studie werd deels gefinancierd door het Taiwanese Ministerie van Gezondheid. Een auteur heeft – niet aan deze studie gerelateerde – financiering van Novartis ontvangen.

Bron
Dong YH et al. Comparative cardiovascular and cerebrovascular safety of inhaled long-acting bronchodilators in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: a population-based cohort study. Pharmacotherapy. 2016;36(1):26-37.

Author: MedicijnBalans

Voor nieuwe, op de markt toegelaten geneesmiddelen bestaan nog geen richtlijnen. Artsen ontvangen daarentegen wel al veel informatie van de registratiehouders van het nieuwe geneesmiddel. Dat maakt het lastig om te bepalen of een nieuw, vaak duur geneesmiddel voor de patiënt een meerwaarde heeft ten opzichte van de bestaande middelen. Met het programma MedicijnBalans wil het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) de discussie over de meerwaarde van deze middelen voeren. MedicijnBalans biedt daarom feitelijke en actuele informatie en een interactief discussieplatform over nieuwe geneesmiddelen voor zorgprofessionals. Het doel: artsen helpen een onderbouwde keuze te maken voor een nieuw geneesmiddel en hen stimuleren deze middelen doelmatig voor te schrijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *