KNMP in gesprek met ministerie VWS, RIVM, GGD over vaccineren door apothekers

By | 18/01/2022

De KNMP voert gesprekken met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het RIVM en de GGD-en over vaccineren door apothekers. In een Kamerbrief licht minister Ernst Kuipers (VWS) het parlement daarover in. Eerder verzochten de Kamerleden Aukje de Vries (VVD) en Jan Paternotte (D66) het kabinet om na te gaan welke drempels voor apothekers bestaan om bij te dragen aan het fijnmazig wijk- en doelgericht vaccineren.

Apothekers

In zijn Kamerbrief benadrukt de nieuwe bewindspersoon dat het al het mogelijk is dat apothekers en hun medewerkers onder supervisie van een BIG-geregistreerde arts kunnen vaccineren, als ze aangetoond bekwaam zijn in het toedienen van de vaccins. In Friesland is onlangs een pilot succesvol afgerond waarin deze opdrachtconstructie werd uitgevoerd. Het fijnmazig vaccineren door apothekers in de wijk droeg bij aan het verhogen van de vaccinatiegraad. De korte reisafstand en het prikken zonder afspraak waren veelvoorkomende redenen voor vaccinatie in de apotheek. ‘Vaccineren door apothekers heeft daarmee een nuttige rol gehad binnen het fijnmazig vaccineren’, aldus de GGD Fryslân op haar website.

Bij het wegnemen van drempels zijn volgens de minister – naast een zelfstandige vaccinatiebevoegdheid – ook andere aspecten van belang, zoals de fijnmazige distributie van vaccins, het voorkomen van spillage en de registratie van de gezette vaccinaties. Momenteel voeren de KNMP, het ministerie van VWS, het RIVM en de GGD-en gesprekken ‘over of, en zo ja op welke wijze, doelmatige uitvoering van vaccinatie door apothekers mogelijk is’.

“Een vaccinatiebevoegdheid past bij de rol van apotheker als medicatiespecialist en zorgverlener”, aldus KNMP-voorzitter Aris Prins. “Laagdrempelige apotheken in de wijken, dicht bij de mensen, zijn van zeer toegevoegde waarde bij het fijnmazig vaccineren.’ Prins wijst erop dat in omringende landen apothekers – soms al sinds jaar en dag – beschikken over een vaccinatiebevoegdheid. ‘Hier liggen nog volop mogelijkheden. Zoals de minister ook in zijn Kamerbrief benadrukt: apotheekmedewerkers zijn voor veel Nederlanders vertrouwd.”

Minister Kuipers

Minister Kuipers (VWS) zegt verder ‘zeer erkentelijk’ te zijn voor de rol die apothekers al spelen bij het bereiken van doelgroepen die achterblijven in de vaccinatiegraad. In een groot aantal apotheken geeft het apotheekteam al voorlichting over de coronavaccinaties. ‘Ik moedig hen aan hiermee door te gaan’, aldus de bewindspersoon in zijn brief aan de Kamer.

In december 2021 wezen Tweede Kamerleden De Vries (VVD) en Paternotte (D66) op de toegevoegde waarde van de apotheker bij het fijnmazig vaccineren. Daarbij werd opgeroepen om apothekers dit ook zelfstandig te kunnen laten doen. Op hun verzoek vinden deze huidige gesprekken plaats tussen de KNMP, het ministerie van VWS, het RIVM en de GGD-en.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *