KNMP-bestuur krijgt nieuwe samenstelling per 24 juni

By | 27/05/2020

Het KNMP-bestuur krijgt vanaf 24 juni 2020 een nieuwe samenstelling, zoals besloten in de Algemene Vergadering (AV) van 11 december 2019. Dit is in lijn met de wijziging van de bestuurlijke structuur van de KNMP.

Om te borgen dat de overgang van de huidige naar de nieuwe bestuurlijke structuur zo soepel mogelijk verloopt en vernieuwing wordt gecombineerd met continuïteit, zal het KNMP-bestuur in de nieuwe structuur een transitiebestuur zijn, bestaande uit leden van het huidige KNMP-bestuur en leden die zijn voorgedragen door de sectiebesturen WSO, LOA en AGM.

Stemuitnodiging

Vanaf 28 mei kunnen alle leden van de KNMP hiervoor hun stem uitbrengen. De stemuitnodiging wordt verstuurd vanuit het e-mailadres knmp@digitaleverkiezing.nl. De uitslag van de elektronische stemming wordt tijdens de AV op 24 juni bekendgemaakt.

Eerder zou het KNMP-bestuur vanaf 25 maart in een nieuwe samenstelling aan de slag gaan, maar de AV werd toen geannuleerd vanwege de coronacrisis. De stemmen die hiervoor zijn uitgebracht zijn niet meer geldig. De uitslag van die stemming is dan ook vernietigd.

Voorgedragen bestuursleden

Voorgedragen voor het KNMP-bestuur worden door het:

Huidige bestuur

Van het huidige KNMP-bestuur heeft Katja van Oirschot besloten om met ingang van 24 juni terug te treden als KNMP-bestuurslid. Katja heeft na rijp beraad de afweging gemaakt om de verantwoordelijkheden voor haar gezin en drie apotheken voorrang te geven. Nu het bestuur versterkt wordt met nieuwe leden is dit het moment om daar invulling aan te geven. Katja zal op een nader te bepalen wijze bij het beleid van de KNMP betrokken blijven.

Het bestuur heeft besloten om het transitiebestuur te laten bestaan uit acht leden. Het terugtreden van vice-voorzitter leidt niet tot een vacature. Bestuursleden Aris Prins, Sijtze Blaauw en Nicole Hunfeld blijven in functie.

Bekijk de agenda van de AV op 24 juni (beschikbaar na inlog)

Doel herziening bestuurlijke structuur

De KNMP is de beroepsorganisatie voor alle apothekers. Het beroep is wat ons bindt als apothekers en hetgeen we uitdragen in houding en gedrag. Intern en extern. Waar we naar handelen en op aanspreekbaar zijn. Om deze ambitie te realiseren is er behoefte aan een slagvaardige vereniging, met een bestuurlijke structuur die dit faciliteert.

Het doel van de herziening van de bestuurlijke structuur is om het KNMP-bestuur de mogelijkheden te geven de regie te voeren en (eind)verantwoordelijkheid te dragen voor het integrale KNMP-beleid en zo nog slagvaardiger te zijn.

Nieuwe bestuurlijke structuur

De nieuwe bestuurlijke structuur komt kort samengevat neer op het volgende:

  • Het KNMP-bestuur wordt integraal verantwoordelijk voor alle besluiten van de KNMP en legt daarvoor verantwoording af aan de AV.
  • De secties WSO, LOA en AGM blijven gehandhaafd als subverzameling van leden.
  • AGM en LOA functioneren zonder formele sectieledenvergadering en krijgen een commissie in plaats van een bestuur, waarvan de leden worden benoemd door de AV op voordracht van het KNMP-bestuur. De commissie fungeert als de spreekbuis van de sectie.
  • De sectie WSO is de wetenschappelijke vereniging voor het specialisme openbaar apotheker en houdt een sectieledenvergadering en een bestuur, dat wordt benoemd door het KNMP-bestuur.
  • Leden van het KNMP-bestuur vervullen de rol van voorzitter van de commissie LOA, de commissie AGM en het WSO-bestuur.

Meer informatie over de bestuurlijke structuur vindt u op KNMP.nl, zie bijlage 6 bij de AV-agenda van 11 december 2019.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *