KNMP: Afwegingskader ‘noodzakelijk te verzekeren zorg’ van Zorginstituut heeft ongewenste effecten

By | 07/05/2024

De KNMP ziet ongewenste effecten bij de voorgestelde toepassing van het afwegingskader ‘noodzakelijk te verzekeren zorg’ van de Adviescommissie Pakket (ACP). De ACP – die het Zorginstituut adviseert – stelt momenteel een advies op over het wel of niet vergoeden van codeïne bij droge hoest, pijn of diarree. Dat doet zij als een ‘pilot’ aan de hand van het eerder gepubliceerde afwegingskader ‘noodzakelijk te verzekeren zorg’.

KNMP-bestuurder Reinier Bax: “Een uitstroom van geneesmiddelen uit het verzekerd pakket mag niet leiden tot een bezuiniging op de dienstverlening van de apotheek”. 

Advies over codeïne

Volgens de huidige – gewijzigde – planning van het Zorginstituut zal het advies over codeïne half mei worden gepubliceerd. In een inspraakronde en consultatie in aanloop naar die publicatie heeft de KNMP haar standpunten naar voren gebracht en haar zorgen geuit. Zo heeft de KNMP aangegeven dat de stelling uit het advies over de kostenbesparing onjuist is.  In het advies staat dat ‘als deze groep zal stoppen met het gebruik van codeïne voor hoest, pijn of acute diarree, dat dit zal leiden tot een kostenbesparing voor de zorgverzekering van tenminste € 2,9 miljoen exclusief en € 10,9 miljoen inclusief apotheekkosten en btw.’ Vooruitlopend op het advies van het Zorginstituut heeft het ministerie van VWS in de voorjaarsnota een besparing opgenomen van € 13 miljoen. Deze besparing geldt als uitgangspunt bij de contractonderhandelingen tussen verzekeraars en apothekers. Hierdoor dreigt het budget voor de apotheek te verkleinen. Dit vindt de KNMP onwenselijk. Bij eventuele pakketmaatregelen zouden alleen de netto geneesmiddelenkosten als besparingsopbrengst moeten worden ingeboekt. De effecten op de kosten voor dienstverlening van de apotheek en de gevolgen van de tarieven zouden dan zonder taakstelling door contractpartijen beoordeeld moeten worden. 

Bezwaren toepassing afwegingskader

De KNMP heeft ook bezwaren bij de toepassing van het afwegingskader van het Zorginstituut. Met het telkens per middel of groep van middelen toepassen wordt er stap voor stap zorg wegbezuinigd. Die optelsom van bezuinigingen raakt de zorg van veel patiënten, terwijl de effecten per geneesmiddel misschien relatief beperkt lijken.  

De KNMP geeft in haar inbreng verder aan inhoudelijk het advies te kunnen volgen om de vergoeding van codeïne te plaatsen op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Daarmee wordt vergoeding beperkt tot verzekerden met chronische diarree die niet kunnen uitkomen met loperamide omdat loperamide onvoldoende effectief is gebleken of omdat loperamide door een contra-indicatie of intolerantie niet ingezet kan worden. Alhoewel dit aansluit bij de NHG-richtlijnen, waar ook de KNMP commentaar op heeft gegeven, leidt opname op bijlage 2 ook tot verhoogde uitvoeringslasten in de apotheek.  

De KNMP houdt de ontwikkeling hieromtrent nauw in de gaten. Zodra er meer informatie bekend is, zal de KNMP haar leden hierover informeren.

Lees verder

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *