Inkomsten van apotheek blijven achter bij inflatie

De vergoeding die een gemiddelde apotheek in 2023 kreeg voor farmaceutische zorgactiviteiten nam met 0,9% toe tot ongeveer € 720.000. Deze toename is minder dan de inflatie van 3,8% die het Centraal Bureau voor de Statistiek voor 2023 heeft vastgesteld. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Farmaceutische zorgprestaties

Apothekers mogen voor de farmaceutische zorg die zij leveren een tarief in rekening brengen. Deze farmaceutische zorgprestaties worden bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Na een onderhandelingsproces tussen verzekeraars en apothekers(collectieven) worden de tarieven voor deze prestaties vastgesteld. De gemiddelde Nederlandse openbare apotheek ontving in 2023 € 720.000 aan tariefinkomsten voor de prestaties die verzekeraars vergoedden, een inkomstenstijging van 0,9% ten opzichte van 2022. Deze toename is lager dan de inflatie van 3,8% die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor 2023 heeft gerapporteerd.

Het merendeel (98%) van de tariefinkomsten, ongeveer € 705.000 in 2023, ontvingen apothekers voor het verstrekken van receptplichtige geneesmiddelen. De tariefinkomsten bestonden voor een klein deel (2%) ook uit vergoedingen van zorgprestaties die niet direct zijn gerelateerd aan het verstrekken van een geneesmiddel. De inkomsten uit deze overige zorgprestaties bestaan vooral uit de vergoeding van medicatiebeoordelingen, en farmaceutische zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Op basis van de data waarover de SFK beschikt, komt dit bedrag voor een gemiddelde apotheek uit op € 15.000 in 2023.

Verstrekkingen

Het aantal verstrekkingen van receptplichtige pakketgeneesmiddelen door de gemiddelde apotheek nam in 2023 met 4,1% af ten opzichte van 2022 naar 98.000. Hierin zijn ook verstrekkingen meegeteld die apothekers sinds januari 2023 per GDV-rol declareren, in plaats van per verstrekking.

Een verschuiving naar langere afleverperiodes van GDV-rollen én de uitstroom van vitamine D uit het verzekerde pakket, zorgde voor de daling van het aantal verstrekkingen. Daartegenover staat dat bij de gemiddelde apotheek het aantal eerste uitgiftes met  3,3% is gestegen.

Grafiek: Lichte stijging tariefinkomsten in 2023 ten opzichte van 2022
Author: Stichting Farmaceutische Kengetallen

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) verzamelt en analyseert gegevens over het geneesmiddelengebruik in Nederland. De SFK beschikt over de meest omvangrijke, meest gedetailleerde gegevensverzameling op dit gebied in Nederland. De gegevensverzameling komt tot stand met behulp van meer dan 95% van de openbare apotheken in Nederland en omvat de gebruikscijfers van 15,3 miljoen personen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *