Inkomsten apotheken: stijging onder inflatie

Bij de gemiddelde apotheek steeg de vergoeding voor farmaceutische zorgactiviteiten in 2021 met 2,6%. Deze toename is daarmee net lager dan de inflatie die volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2021 uitkwam op 2,7%. Aldus de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) in het Pharmaceutisch Weekblad.

Tariefinkomsten apotheek

Voor de zorg die apothekers leveren, brengen zij een tarief in rekening. De prestaties waarvoor zij een bedrag in rekening mogen brengen zijn omschreven door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Verzekeraars en apothekers(collectieven) onderhandelen in de praktijk over de verdere invulling van de zorg en de bijbehorende tarieven.

De gemiddelde Nederlandse openbare apotheek ontving in 2021 € 684.000 aan inkomsten uit prestaties die verzekeraars vergoedden. Dat is een stijging van 2,6% ten opzichte van 2020. Deze toename is lager dan de inflatie die volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2021 uitkwam op 2,7%. Daarnaast bedroeg de stijging van de loonkosten volgens de CAO Apotheken in 2021 zo’n 2,3%.

Het merendeel van deze tariefinkomsten (98%) is gerelateerd aan het verstrekken van receptplichtige geneesmiddelen. De overige 2%, ruim € 11.000, ontvangt de gemiddelde apotheek voor zorgprestaties die niet direct aan een verstrekking van een geneesmiddel zijn gekoppeld. Dit bedrag bestaat vooral uit vergoeding van medicatiebeoordelingen, en farmaceutische zorg bij ontslag uit het ziekenhuis.

Verschillen

Omdat verzekeraars niet alle prestaties bij alle openbare apotheken contracteren, zal een individuele apotheker zichzelf niet altijd direct herkennen in de gemiddelde apotheek. Zo wordt de farmaceutische zorg gedurende de avond, nacht en op zondagen veelal gecontracteerd bij dienstapotheken. En farmaceutische zorgprestaties als bijvoorbeeld het leveren van hoogcomplexe parenterale farmaceutische zorg zijn veelal exclusief gecontracteerd bij poliklinische apotheken.

Hoewel een belangrijk deel van de inkomsten van een apotheek dus gerelateerd is aan het verstrekken van geneesmiddelen, bewegen de tariefinkomsten niet volledig mee met het aantal verstrekkingen. De laatste jaren is een beweging ingezet waarbij mensen die geneesmiddelen via een geïndividualiseerde distributievorm verstrekt krijgen, deze niet meer wekelijks, maar veelal twee- of eventueel driewekelijks ontvangen. Dat zorgde er in 2021 mede voor dat het aantal verstrekkingen van de gemiddelde apotheek met bijna 1% daalde naar 100.800. 

Tariefinkomsten gemiddelde apotheek stegen na Coronajaar 2020

Tariefinkomsten gemiddelde apotheek stegen na Coronajaar 2020
Tariefinkomsten uit verzekerde zorg voor gemiddelde openbare apotheek inclusief continuïteitsbijdrage (blauw) in 2020 (x 1000 euro).
Author: Stichting Farmaceutische Kengetallen

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) verzamelt en analyseert gegevens over het geneesmiddelengebruik in Nederland. De SFK beschikt over de meest omvangrijke, meest gedetailleerde gegevensverzameling op dit gebied in Nederland. De gegevensverzameling komt tot stand met behulp van meer dan 95% van de openbare apotheken in Nederland en omvat de gebruikscijfers van 15,3 miljoen personen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *