Globalisering van de medicijnproductie stelt de IGJ voor nieuwe uitdagingen

By | 12/03/2020
medicijnproductie

De globalisering van de productieketen van medicijnen maakt het lastiger om toezicht te houden op de geneesmiddelenproductie. Het is immers lastiger om goed inzicht te krijgen in de risico’s van de productie wanneer die op wereldwijde schaal plaatsvindt. Dit geldt niet alleen voor de Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), maar ook voor andere Europese inspecties.

Verkennend onderzoek

Het Nivel deed een eerste verkennend onderzoek naar mogelijke oplossingen voor dit probleem. Op verzoek van IGJ werd een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar het toezicht op de Good Manufacturing Practice (GMP) van medicijnen.

Globalisering

De globalisering van de productieketen van medicijnen is een ontwikkeling die zich het laatste decennium steeds verder doorzet. Het betekent bijvoorbeeld dat grondstoffen voor een medicijn die in het ene land worden geproduceerd, in een ander land verder worden verwerkt en ten slotte in weer een ander land, bijvoorbeeld Nederland, worden afgeleverd en verkocht.

Toezien op meer dan alleen het productieproces

Door de globalisering moeten inspecteurs niet alleen toezicht houden op het productieproces an sich, maar ook rekening houden met de onderlinge relaties in en tussen verschillende landen. Dit maakt het inspecteren een stuk ingewikkelder.

Ten eerste hebben de inspecteur te maken met taal- en cultuurverschillen, wat kan leiden tot miscommunicatie. Daarnaast moeten zij vaak grote afstanden afleggen, wat een flink beslag doet op de inspectiecapaciteit. Ten slotte is er een extra complicatie: de sluiting van een geneesmiddelenfabriek, bijvoorbeeld ten gevolge van een gesignaleerd kwaliteitsdefect, kan leiden tot serieuze leveringsproblemen. Voor een aantal specifieke grondstoffen geldt namelijk dat zij maar in een beperkt aantal fabrieken in de wereld worden geproduceerd.

Samenwerking Europese inspecties vergroot effectiviteit toezicht

Om het toezicht effectiever te maken ligt het voor de hand dat verschillende Europese inspecties intensiever gaan samenwerken. Hier is al een begin mee gemaakt door de oprichting van het Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) in 1995, een samenwerkingsverband tussen gezondheidsautoriteiten van verschillende landen die leiding geven aan de internationale ontwikkeling, implementatie en onderhoud van geharmoniseerde GMP-normen en kwaliteitssystemen van inspecties op het gebied van geneesmiddelen.

Deze samenwerking kan verder worden geïntensiveerd: idealiter zou het zo moeten zijn dat conclusies over farmaceutische bedrijven die de ene Europese inspectie heeft getrokken, door een andere inspectie kunnen worden overgenomen. Op deze manier hoeven farmaceutisch bedrijven niet meermaals geïnspecteerd te worden. De regelgeving over het toezicht op het GMP laat dit nu echter nog niet toe.

Het onderzoek

Het onderzoek van het Nivel was exploratief en kwalitatief van karakter. Het doel was een eerste globale inventarisatie te maken van de uitdagingen waar toezichthouders op de GMP mee te maken hebben en om inzicht te krijgen in oplossingsrichtingen. Hiertoe zijn gesprekken gevoerd met IGJ-inspecteurs die toezicht houden op de GMP. Daarnaast zijn Europese inspecteurs geïnterviewd en medewerkers van farmaceutische bedrijven en koepelorganisaties.

Aanvullende informatie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd:

Author: NIVEL

Het NIVEL is het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Er vindt toegepast beleidsonderzoek plaats voor beleidsmakers in de gezondheidszorg. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op projectbasis. Onderzoeksgegevens worden gebruikt door een groot aantal partijen, afkomstig uit de overheid en (koepels van) zorgverzekeraars, beroepsgroepen, zorginstellingen en patiënten- en consumentenorganisaties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *