Fornix publiceert trading update eerste vier maanden 2010

Fornix BioSciences N.V. (Euronext Amsterdam: AFORBI) publiceert vandaag haar trading update over de eerste vier maanden van 2010. In deze periode kwam de omzet licht lager uit ten opzichte van dezelfde periode in 2009. Met name de Allergiedivisie was verantwoordelijk voor deze daling, zij het dat de afname van de omzet bij Allergie conform de verwachtingen was.

Voor de Allergiedivisie gold dat zij nog immer de invloed merkte van de onzekerheid in de markt bij patiënten, artsen en apothekers ten aanzien van de vergoeding van de niet-geregistreerde immunotherapie producten alsmede het uitblijven van registratie van het belangrijke product Oralgen® Graspollen. Bovendien bleef het aantal patiënten dat na de reguliere behandeltermijn van drie tot vijf jaar stopte met Oralgen®licht toenemen, terwijl de instroom van nieuwe patiënten deze afname nog niet geheel kon compenseren. De divisie Medische Hulpmiddelen liet een positieve afzetontwikkeling zien.

Verkoop Allergiedivisie
Voorafgaand aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) op vrijdag 23 april jl. maakte Fornix via een persbericht bekend vergevorderd te zijn in de verkoop (controlled auction) van Artu Biologicals Europe B.V. (Artu), de Allergiedivisie van de onderneming. Tijdens de AVA werd de rationale van de verkoop nader toegelicht, hoewel over de details van de aanstaande transactie in het belang van de op dat moment nog lopende onderhandelingen geen nadere mededelingen konden worden gedaan. De voornaamste overwegingen om juist op dit moment tot verkoop over te gaan houden verband met de door Fornix in eerdere stadia veelvuldig gecommuniceerde onzekerheid over de verkrijging van de benodigde registratie voor Oralgen® Graspollen, alsmede de consequenties van de registratiestatus voor de vergoeding van de Oralgen® producten. Het Gerechtshof Den Haag heeft in september 2009 besloten dat de vergoeding van Oralgen® Pollen en Oralgen® Mijten moet worden voortgezet tot 1 juli 2012 of zoveel eerder als onherroepelijk op de registratieaanvragen van de producten is beslist. De rechtbank Zwolle heeft op 26 februari 2010 het beroep van Artu tegen de weigering van de registratieaanvraag van Oralgen® Pollen door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) ongegrond verklaard. Artu heeft begin april 2010 bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Zwolle. Aangezien de Raad van State mogelijk al begin 2011 tot een uitspraak komt, kan niet worden uitgesloten dat de vergoeding van Oralgen® Pollen eerder dan per 1 juli 2012 komt te vervallen. Een dergelijke ontwikkeling kan van substantiële invloed zijn op de bedrijfsvoering van de Allergiedivisie.

Op maandag 26 april maakte Fornix voorbeurs bekend dat de onderhandelingen hadden geleid tot het voornemen de Nederlandse Allergiedivisie per 1 juli aanstaande te verkopen aan de Deense beursgenoteerde branchegenoot ALK-Albelló, voor een verkoopprijs van € 19,6 miljoen volledig in contanten.

De voorgenomen transactie behelst een volledige overgang van alle medewerkers, bedrijfsmiddelen en activiteiten van de Nederlandse Allergiedivisie per deze datum. In deze overeenkomst is tevens de overgang voorzien van 10,4 FTE’s van Fornix Holding, inclusief de heer Dr. Folkert F. Roossien (Chief Scientific Officer: CSO), die per 1 juli 2010 bij ALK-Abelló in dienst zullen treden. De activiteiten in Duitsland van Artu Biologicals Deutschland zijn geen onderdeel van de voorgenomen transactie.

De voorgenomen transactie vormt vanwege de problematiek ten aanzien van de registratie en vergoeding van de belangrijke Oralgen® producten juist nu een logische vervolgstap voor de Nederlandse Allergiedivisie. Het maakt een voortgezette behandeling van bestaande patiënten mogelijk en verzekert langere termijn stabiliteit en continuïteit voor de organisatie.

Fair value
De verkoopprijs van € 19,6 miljoen representeert naar het oordeel van directie en Raad van Commissarissen de fair value van met name het in de loop der jaren opgebouwde distributienetwerk van de Allergiedivisie. De verkoopprijs onderscheidt zich in positieve zin van andere biedingen ontvangen in het controlled auction proces. Bovendien overschrijdt de geboden prijs de waarde die kan worden verwacht wanneer de Allergiedivisie zelfstandig zou doorgaan onder Fornix, rekening houdend met verschillende Oralgen® registratie scenario’s.

Overeengekomen is dat aandeelhouders van Fornix recht hebben op het ontvangen van netto cashflows van de Allergiedivisie over het eerste halfjaar van 2010. Daarnaast neemt ALK-Albelló holdingkosten over welke op jaarbasis € 1,25 miljoen bedragen. Met name het feit dat Artu Biologicals Europe als geheel tegen een netto bedrag in cash zal worden overgenomen, inclusief de intentie van ALK-Albelló om de werkgelegenheid te handhaven, de productie van Oralgen® voort te zetten en daarmee de continuïteit van de behandeling van bestaande patiënten te faciliteren, maakt dat de voorgenomen overeenkomst onder de huidige omstandigheden, vergeleken met alternatieve scenario’s, niet alleen de waarde voor aandeelhouders maximeert maar ook het meest optimale scenario is vanuit het belang van andere belanghebbenden.

BAVA 29 juni 2010
Fornix zal op 1 juni een oproepadvertentie voor een op 29 juni aanstaande te beleggen Buitengewone Aandeelhoudersvergadering (BAVA) publiceren. De registratiedatum voor aandeelhouders die deze vergadering willen bijwonen is gesteld op 8 juni 2010. In de vergadering zal de transactie ter goedkeuring aan aandeelhouders worden voorgelegd. Een aandeelhouderscirculaire waarin de transactie en de beweegredenen in meer detail worden beschreven, zal voorafgaande aan de BAVA op 1 juni 2010 beschikbaar worden gesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *