Elektronisch recepten uitwisselen in tweedelijnszorg toegestaan met regionaal convenant

By | 06/12/2019

De KNMP, NVZ en ZKN roepen apothekers op om in samenwerking met ziekenhuizen en zelfstandige klinieken een regioconvenant op te stellen dat het veilig digitaal uitwisselen van recepten waarborgt. De KNMP en NVZ stellen hiertoe een model-regioconvenant beschikbaar, met daarin mogelijke beheerafspraken, taakomschrijvingen en uitgangspunten.

Digitale uitwisseling

Diverse apothekers, ziekenhuizen en zelfstandige klinieken werken in het gehele land al aan het digitaal uitwisselen van recepten ter vervanging van het traditionele recept op papier. Dit is toegestaan, mits er wordt gewerkt conform een aantal afspraken zoals omschreven in het convenant.

De KNMP, NVZ en ZKN bespreken momenteel met de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) hoe deze in gang gezette werkwijze (die bij huisartsen al sinds jaar en dag uitmaakt van de dagelijkse praktijk) officieel verankerd kan worden in de tweedelijnszorg.

Downloaden: Modelconvenant ‘Verzenden digitaal medicatievoorschrift’

Geen correlatie met VIPP-farmacie

De KNMP werkt in samenwerking met het Ministerie van VWS aan het Versnellingsprogramma Informatie‐uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP). Dit programma beoogt de medicatieoverdracht in de keten, tussen apothekers en andere zorgverleners, tussen apothekers onderling en tussen apothekers en patiënten te bevorderen en de farmaceutische zorg veiliger, patiëntgerichter en doelmatiger te maken.

Het meewerken aan een regioconvenant en de implementatie van het elektronisch receptenverkeer leidt niet tot uitsluiting van VIPP-farmacie. Bovendien doet medewerking geen afbreuk aan het realiseren van de gestelde VIPP-doelen. 

Fasering medicatieproces 9.0

Zorgsectoren werken momenteel aan een veilige, adequate en gefaseerde implementatie van het Medicatieproces 9.0. Het realiseren van elektronisch receptverkeer is hierin de eerste stap. Het elektronisch uitwisselen van stopberichten, labwaarden en Intoleranties, Contra-indicaties en Allergieën (ICA’s) volgen in de latere fases van het implementatietraject van het project Medicatieoverdracht 9.0.

Vragen?

E-mail: informatiebeleid@knmp.nl

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *