Dit verandert er in 2024: Wtza, elektronisch voorschrijven en meer

By | 19/12/2023

In 2024 vindt een aantal wijzigingen in wetten en regelingen plaats die voor apothekers relevant zijn. Dit overzicht brengt de belangrijkste veranderingen met ingang van 2024 in kaart. 

Wtza

De overgangstermijn voor zorgaanbieders met een vergunningplicht loopt op 1 januari 2024 af. Voor zorgaanbieders die van rechtswege waren toegelaten of geen Wtzi-vergunning hoefden te hebben en nu onder het overgangsregime Wtza vallen, geldt dat zij voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend moeten hebben. Onderdeel van de vergunningaanvraag is het gaan organiseren van intern toezicht. De vergunningsplicht geldt voor apotheken met 11 of meer zorgverleners. De verplichting om een interne toezichthouder geldt voor apotheken met meer dan 25 zorgverleners.  

Elektronisch voorschrijven

De eerste gegevensuitwisseling die onder de Wegiz (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg) verplicht wordt, is ‘Versturen van recept door huisarts aan terhandsteller’ (VRHT). Dat is onderdeel van de gegevensuitwisseling ‘medicatieoverdracht’. De ‘terhandsteller’ is in de meeste gevallen de apotheek. Dit betekent dat huisartsen en apothekers vanaf 1 januari 2024 wettelijk verplicht zijn om recepten (medicatieafspraken) elektronisch uit te wisselen. Ook voor andere voorschrijvers dan huisartsen is een elektronisch recept de norm en een handgeschreven recept de uitzondering. Dat bevordert de communicatie en voorkomt misbruik door vervalste recepten.

Cao Apotheken

De cao Apotheken 2021-2024 is tussentijds aangepast en dat heeft onder meer geleid tot een structurele verhoging van 2,5% per 1 januari 2024. Per 1 juli 2023 vallen de apotheekwerknemers in de gezondheidscentra ook onder de cao Apotheken. De looptijd van de huidige cao Apotheken is tot 1 juli 2024. Verder is het wettelijk minimumloon gestegen. De nieuwe salaristabellen met daarin het nieuwe wettelijk minimumloon staan op de website.

Wijzigingen in vergoeding (doorgeleverde) bereidingen

In de vergoedingen van (doorgeleverde) apotheekbereidingen treedt vanaf 1 januari 2024 een aantal wijzigingen op. Het gaat om apotheekbereidingen die niet meer vergoed worden of waarvoor een voorwaarde geldt om voor vergoeding in aanmerking te komen. Daarnaast worden de doorgeleverde bereidingen met magnesium, kalium en zink, net als in 2023, ook in 2024 vergoed als de patiënt deze ter hand gesteld krijgt door de openbare apotheek. 

PBM- en zelftestenregelingen

PBM- en zelftestenregelingen via apotheek vervallen per 31 december 2023. Eventueel nog beschikbare pakketten in de apotheek mogen nog wel uitgeleverd worden.

Medicatiebegeleiding van Apotheek.nl in Service Apotheek-app

Apotheek.nl en Service Apotheek starten een pilot met het beschikbaar maken van medicatiebegeleiding van Apotheek.nl in de Service Apotheek-app. Service Apotheken krijgen dit zogenaamde PLUS-pakket automatisch in de Service Apotheek-app gedurende een pilot van 1 jaar. Deze start per 1 januari 2024. De ambitie is om, als de pilot succesvol blijkt, deze mogelijkheid ook voor ketens, formules en AIS-leveranciers beschikbaar te stellen.

Klassieke bewaking op contra-indicatie

De klassieke bewaking op contra-indicaties vervalt per februari 2024 in de G-Standaard. De bewaking zal dan nog uitsluitend plaatsvinden via de Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s). Met de MFB’s krijgen apothekers signalen die meer zijn toegespitst op de patiënt. Het vervallen van de klassieke bewaking geldt alleen voor gebruikers van de G-Standaard en niet voor gebruikers van Pharmacom. De bewaking op contra-indicaties blijft inhoudelijk vooralsnog hetzelfde. Met de omzetting naar MFB’s is de basis gelegd om waar nodig verfijning te gaan aanbrengen. De bewaking op de verminderde nierfunctie is wel al verfijnd en daar zijn veranderingen merkbaar.

Medicatiebewaking via contra-indicatieaard coeliakie

Medicatiebewaking via de contra-indicatieaard coeliakie komt per 1 januari 2024 te vervallen. Daarbij is het per 1 februari 2024 ook niet meer mogelijk de contra-indicatieaard vast te leggen. In het veld werd een overgevoeligheid voor gluten of coeliakie op een wisselende manier vastgelegd. Soms als overgevoeligheid en soms als contra-indicatieaard. De Nictiz-werkgroep ‘Nationale Lijst Contra-indicaties’ heeft besloten dat bewaking op overgevoeligheid voor gluten de voorkeur heeft.

Abortusmedicatie via huisarts

De wet ‘legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts’ zal per 1 juli 2024 in werking treden. Dit betekent dat vanaf dat moment openbaar apothekers het verzoek kunnen krijgen om de abortusmedicatie ter hand te stellen. Voor de financiering van de abortusmedicatie en de directe zorg daaromheen heeft VWS gekozen voor financiering via de Stichting Nationaal Programma Griepvaccinatie (SNPG). Door deze andere wijze van bekostiging is de privacy en anonimiteit van de vrouw gewaarborgd. Apothekers zijn niet verplicht om mee te werken aan de terhandstelling van de middelen voor medicamenteuze zwangerschapsafbreking.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *