Column: Is Colijn herrezen?

Je zou het bijna denken als je de e-mail update en het persbericht van de KNMP naar aanleiding van de surseance aanvraag van de AIO-Medsen apotheken leest. Ik denk dan niet aan de spijkerharde bezuinigingen waar Colijn om bekend stond, hoewel die associatie momenteel voor apothekers ook erg voor de hand ligt. Ik denk aan de toespraak van Colijn van voor de oorlog. Voor degenen onder u bij wie de Vaderlansche Geschiedenis wat roestig is: : Hendrik Colijn was de Minister -President die in 1936 een toespraak hield tot het volk naar aanleiding van de snel oplopende spanning in Europa. In die toespraak sprak hij de woorden: “Gaat u gerust slapen, de regering waakt over U”. Inmiddels weten we dat dit een tamelijk naïeve insteek is geweest.

Dezelfde naïviteit spreekt helaas de laatste tijd ook uit communicatie van de KNMP. Let wel, ik begrijp dat de KNMP moet schipperen in haar positie. Dat is overigens ook meteen de grote zwakte van onze beroepsorganisatie waarbij de KNMP zowel de functie heeft van nette wetenschappelijke club als van belangenbehartiger. De manier waarop nu echter met de ondergang van de AIO apotheken wordt omgegaan gaat volkomen voorbij aan de beleveniswereld van de eenvoudige apotheker in het veld.

Zo stelt de KNMP dat zij alles in het werk stelt om er voor te zorgen dat de apotheken beleverd blijven worden. Dat lijkt mij een taak voor de bewindvoerder. Het is sneu voor de klanten van de betreffende apotheken maar als je garage morgen failliet gaat is er ook niemand die er voor zorgt dat jouw auto die dag alsnog zijn beurt krijgt. Als de KNMP steeds de problemen voor een ander oplost ontstaat er toch nooit een gevoel bij de zorgverzekeraars en de politiek dat er nu misschien toch wel wat moet gebeuren?

Hetzelfde geldt voor de inspanningen om het medicatiedossier veilig te stellen. Het is niet de taak van de KNMP om hier inspanningen voor te leveren en dus resources die door de leden zijn opgebracht te verspillen. Zoals in alle gevallen waar er sprake is van een dreigend verlies van medische informatie is de Inspectie voor de Gezondheidszorg de eerst aangewezen instantie om actie te ondernemen. Dat geldt voor bijna-failliete ziekenhuizen en ook voor apotheken. Zij kan in overleg met de bewindvoerder vast wel een modus vinden om er in ieder geval voor te zorgen dat er een back-up wordt veilig gesteld.

Het meest erger ik mij echter nog aan de Colijnse zinsnede “Het Hoofdbestuur adviseert u de kalmte te bewaren”. De NZA treuzelt lekker verder, de zorgverzekeraars komen met steeds wildere plannen die de opbrengst van de apotheek nog verder onder druk zetten, het gros van de jongere apothekers ziet het einde van zijn bedrijf met rasse schreden naderen en zij moeten rustig gaan slapen? Ik denk dat de meesten met gewoon slapen al heel blij zouden zijn.

Auteur: Independiente
© ApothekersNieuws 2009, op dit artikel rust copyright.

2 thoughts on “Column: Is Colijn herrezen?

 1. A.Jansen

  In het blad Accountant Adviseur van september 2009 staat een 2 paginas groot interview met Jan Smits. Afgemaakt met foto. Minzaam lachje zegt niets meer en niets minder; fijn jongens, het gaat slecht met de apotheken, het is een veranderingsproces, maar ik ben de dans ontsprongen, met mij gaat alles goed.

  De deur staat bij de KNMP altijd open. Het is maar dat wij als vrijwillig betalende leden en afnemers van de Z-index en alle andere potentiële opdrachtgevers het weten. De KNMP is getransformeerd in een consultancy en adviesbureau. De deur staat altijd open en de KNMP wacht het allemaal zittend af.

  Hier fragmenten uit het interview. Die spreken boekdelen.

  “Onze leden hebben voor hun beroep gekozen, omdat zji werkzaam willen zijn in de farmaceutische dienstverlening. Bedrijfsmatige aspecten hebben niet hun voorkeur, terwijl die steeds belangrijker blijken te worden. Nu zullen onze leden moeten begroten en budgetteren. Dat zijn allemaal zaken die nieuw zijn voor hen en onzekerheden met zich mee kunnen brengen. Een accountant kan een goede procesbegeleider zijn in dit veranderingstraject.”

  Dienstenpakket. “we gaan toe naar een dienstenstructuur”, vertelt Smits over de ontwikkeling rondom het vrijgeven van de apotheektarieven. Kort gezegd komt het erop neer dat individuele apothekers voortaan een farmaceutisch dienstenpakket aanbieden en voor elke dienst een bepaalde prijs vragen. “als je iemand met een vraag over bepaalde medicijnen een half uur te woord staat, dan hangt daar in de toekomst een prijs aan”, aldus Smits.
  Welke diensten uiteindelijk in een dienstenpakket kunnen zitten, wordt nog in kaart gebracht door de NZa. Toch doet een apotheker er verstandig aan om nu alvast bij te houden aan welke werkzaamheden hij of zij de meeste tijd kwijt is.

  Smits; “Apothekers moeten voor zichzelf nagaan welke diensten zij aanbieden, voor welke diensten zji het meest gevraagd worden en welk prijskaartje zij kunnen hangen aan al die verschillende werkzaamheden. Daar kan de accountant een belangrijke rol in spelen”

  Als het dienstenpakket van de apotheker in kaart is gebracht, moet hij of zij volgend jaar in gesprek treden met een van de vier zorgverzekeraars. “om er voor te zorgen dat een verzekeraar met jou in zee wil, moet je een goed verhaal hebben en een accountant kan als geen ander het financiële plaatje schetsen”, vertelt Smits.

  “Specialiseren. Volgens Smits moet een accountant vooral pro-actief zijn om als goede adviseur voor de apothekersbranche te kunnen optreden. De accountant moet een vinger aan de pols blijven houden. Hij bekijkt regelmatig of er daadwerkelijk behoefte is aan de diensten die de apotheker aanbiedt of dat het dienstenpakket enigszins moet worden aangepast.”

  “Mochten wij (KNMP) een rol kunnen spelen in die informatievoorziening zodat accountants onze leden optimaal kunnen bedienen, dan kan men bij ons terecht. De deur staat altijd open”.

  De KNMP ondersteunt leden in hun rol als ondernemer en als zorgverlener.
  Jan Smits; “onze leden zijn vrijwillig lid. Zo’n 95% van de apothekers in Nederland is bij ons aangesloten.

  De deur staat altijd open…………..

  En de KNMP zit aan tafel te onderhandelen over de tarieven. Met een open staande deur waait er nog al eens wat weg. Zolang de KNMP namens de openbare apothekers onderhandeld met deze “visie” op het eigen functioneren komt dit niet meer goed. Dat mag duidelijk zijn.

  Tijd om in beweging te komen. Zonder Z-index is het goed leven. Die is met de vrije prijzen niet langer meer nodig. De KNMP idem. En aan advies en consultancy bureaus met kennis van zaken is er geen gebrek. Voor de KNMP blijven de deuren dicht.

 2. A Jansen

  Gaat u rustig slapen. KNMP. De deur staat altijd open……..

  Ondertussen stormt het buiten en zal er onherroepelijk wat binnen komen waaien. Piet Hein Donner geeft een inkijkje wat ons volgende week te wachten staat. Apotheekhoudenden worden gezien als semi-publieke sector. Wel in volle concurrentie en onderhevig aan de tucht van NZa en ZN en ZN-leden, maar toch, we zijn semi-ambtenaren. De Vrije Beroepsbeoefenaren naar Nederlands Model.

  MinSZW: overheidssector moet delen in economische krimp

  De overheidsfinancien dienen gesaneerd te worden door de overheidssector mee te laten delen in de economische krimp.

  AMSTERDAM (Dow Jones)–Dat zegt minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij zei dit woensdag bij de presentatie van het boek De Nederlandse economie 2008 door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

  Donner geeft daarmee vast een voorproefje van de stemming op Prinsjesdag aanstaande dinsdag. “De crisis heeft een donkere schaduw geworpen over ’s lands financien”, citeerde hij een oude troonrede.

  De overheid zal dus de belastingen moeten verhogen of moet zelf op dieet. Donner wijst erop dat de publieke en semi-publieke sector al zo’n 50% van de Nederlandse economie uitmaakt. Verdere groei van dit aandeel acht hij niet wenselijk.

  Tot dusver kwam de economische krimp nog geheel voor rekening van het bedrijfsleven. Volgens de cijfers van het CBS kromp het bruto binnenlands product (bbp) in de eerste helft van 2009 met bijna 5% ten opzichte van een jaar eerder. Tegelijkertijd groeide de overheid gewoon door.

  De minister benadrukt dat Nederland het niet slechter doet dan omringende landen, in tegenstelling tot crises in de jaren dertig en tachtig van de vorige eeuw. De economische krimp is hier beperkter en de werkloosheid lager gebleven.

  Hieruit blijkt volgens Donner dat het regeringsbeleid heeft gewerkt. Hij wijst bijvoorbeeld op de door zijn ministerie opgezette mobiliteitscentra en de deeltijd-WW, in het kader waarvan eind juni bijna 19.000 uitkeringen waren verstrekt.

  De regeling, met als doel vakkrachten te helpen en ze te behouden voor bedrijven die ze mogelijk snel weer nodig hebben, ligt onder vuur. De kritiek van het Centraal Plan Bureau in het boek ‘De grote recessie’, dat de regeling niets oplost en fraude in de hand werkt, werpt Donner verre van zich. Dat de schrijvers, afkomstig van het CPB, ook nog bedrijven in verband brengen met misbruik van de regeling noemt hij “onacceptabel”.

  Ten opzichte van het normale groeipad van de economie kost de crisis 10% van het bbp, aldus de minister. Dit betekent volgens hem dat de overheid niet zal ontkomen aan de pijn.

  Afslanken is volgens de minister onvermijdelijk, want in belastingverhogingen ziet hij niet veel. Van het geopperde idee om het toptarief van de inkomstenbelasting naar 60% te verhogen zegt hij: “Dat levert niet veel op”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *