Column: De Nieuwe Zorg Almachtige

Zo mogen we de NZA na vandaag toch wel noemen. Ik doel dan niet op de machtige positie van de NZA in het zorgveld. Machtig ja, almachtig nog net niet. Ik denk meer aan het feit dat de club van Beek net als de Almachtige in staat is gebleken wonderen te verrichten.

Zo mag je het toch wel zien vind ik. Even heel kort door de bocht: Er ligt een rapport van Conqaestor waaruit blijkt dat de kosten flink zijn gestegen terwijl de inkomsten heel fors zijn gedaald. Na 49 pagina’s plussen en minnen, doorspekt met onbegrijpelijke zinnen is de conclusie dat het huidige tarief niet aangepast hoeft te worden. Als dat geen wonder is weet ik het ook niet meer.

Ik ben geen financieel genie, slechts een simpele apotheker, maar zelfs ik kan zien dat het hele stuk een goed voorbeeld is van reverse engineering, ofwel terug redeneren. Dat is uitermate goed gelukt, zelfs met totaal andere uitgangswaarden komt er precies hetzelfde tarief uit als uit de vorige berekening in 2008.

Hoe is dat nu mogelijk? Allereerst vereist het een bepaalde grondhouding. Je moet het willen, en de wil is kennelijk meer dan voldoende aanwezig. Verder moet je flexibel zijn, je uitgangspunten moet je makkelijk kunnen bijstellen. Daarna rest alleen nog het inkleuren van de plaatjes. Download het rapport maar en lees het zelf. Iedere kostenverhoging, of het nu gaat om distributie, spillage of certificering, wordt weggeredeneerd omdat er een reden is om het niet relevant te verklaren dan wel vast te stellen dat de kosten al ergens anders in zitten verwerkt. Verder hebt u voor diverse prijsafspraken zoals LPG € 4000 terug ontvangen van de zorgverzekeraar voor projecten. Even gemist in de boekhouding kennelijk. En geen woord over extra personeelskosten om het preferentiebeleid uit te voeren.

De inkomstenkant daarentegen wordt consequent aantoonbaar te hoog ingeschaald. Waar Conquaestor over 2008 een daling van 19 naar 9,9% ziet in de inkoopvoordelen komt de NZA tot de conclusie dat er moet worden gerekend met bijna 2% meer voor 2009. De onderbouwing is een vage zin over de onbetrouwbaarheid van maandcijfers en een niet onderbouwde bewering dat er signalen zijn dat de korting weer aan het stijgen is. Wij weten wel beter. Verder boekt met men voor het gemak 2% korting op unieke leveringen in. In mijn ervaring zit het percentage een stuk dichter bij de nul dan bij de twee.

En als het dan aan het eind nog niet zo lekker uitkomt? Dan noem je de onzekerheidsmarge (in een normaal bedrijf spreekt men van winst) gewoon veiligheidsmarge en daarna stel je gewoon dat die best van 110.000 naar 38.000 euro kan omdat de onzekerheid is afgenomen. Simpel gezegd is er al zo veel ellende over de apotheek uitgestort dat er vast niet veel meer bij kan komen. Het rendement op geïnvesteerd vermogen is iets lastiger, dus dat schaf je zonder verklaring gewoon af.

Heeft de NZA dan helemaal geen vrolijke boodschap voor de apothekers? Toch wel, twee zelfs. De claw-back had eigenlijk nog hoger moeten zijn en in het norminkomen had eigenlijk ook nog rekening moeten worden gehouden met de buiten-WMG inkomsten voor de apotheker.

Oh ja, en een tip voordat u personeel begint te ontslaan: het staat op bladzijde 32. Hoewel de personeelskosten volgens Conquaestor stijgen merkt de NZA heel villein op dat daarmee geen rekening hoeft te worden gehouden in het tarief: “…zeker gezien signalen uit de markt. Die duiden eerder op een daling dan een stijging”. Een fijne opsteker voor uw ontslagen personeel. Op die manier geredeneerd is kostenbesparing inde apotheek volkomen zinloos, u krijgt het per kerende post in mindering op het tarief.

Mochten er nog apothekers zijn die denken dat de NZA niet volledig inzet op de ondergang van de apotheek dan weten ze nu beter. Ik voorspel dat we dit najaar de laatste kans krijgen om de apotheek te redden. En met redelijkheid gaat dat in ieder geval niet lukken.

Auteur: Independiente
© ApothekersNieuws 2009, op dit artikel rust copyright.

5 thoughts on “Column: De Nieuwe Zorg Almachtige

 1. A Jansen

  In Nederland is om dit soort Machtsmisbruik van Overheidswege aan te pakken het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in het leven geroepen. EU ziet daarop toe. Ook een EU rechtsgang is mogelijk om misbruik van macht aan te pakken.

  De Koepel is in het Nederlandse bestel de aangewezen partij om dit soort Rechtszaken aan te spannen. De KNMP. En die laat het hier afweten en heeft zelfs alle eerder opgestarte rechtszaken gestaakt. De KNMP denkt met een politieke oplossing meer te bereiken. Een misvatting van jewelste. Het CBb is niet voor niets opgericht om juist door politiek en ambtenarij veroorzaakt misbruik te voorkomen of te corrigeren.

  Gezien dit NZa rapport, het aankomende AO en de nog immer geheime aangekondigde systeemwijziging voor de farmacie laat het huidige HB van de KNMP het ongelooflijk door de vingers glippen. Dat is nog zacht uitgedrukt.

  Er is nog een kans voor de leden en niet-leden van de KNMP om orde op zaken te zetten: 7 oktober tijdens de Ledenvergadering ingrijpen. Geheel nieuw HB en nieuwe agenda. Te beginnen met opstarten Kort Geding en bodem procedures en weer oppakken per abuis gestaakte procesgangen.

  7 oktober. RAI Amsterdam. Laatste kans. Is geen grap.

 2. jc kortekaas apotheker

  NZA-rekenmodule

  Op 3 november 2008 gaf de NZA nieuwe flexibeler tarieven af met een sterk verhoogde clawback.
  Tevens gaf ze een prognose voor 2009. De te verwachten gemiddelde overwinst was 34.000 euro
  en de te behalen kortingen 256.000. Op 1 oktober 2009 bevestigt de NZA haar voorspelling 2009
  met een overwinst, ofwel onzekerheidsmarge, van 38.000 euro en kortingen van 198.000.
  Tevens waren de apotheekkosten hoger dan ingeschat in november 2008.
  De rekenmodule die daarbij wordt gehanteerd is de volgende:

  “Op basis van de gemiddelde inkoopvoordelen in december 2008 heeft
  extrapolatie naar 2009 plaatsgevonden”

  Door niet januari 2008 met januari 2009 te vergelijken maar december 2008 met
  Januari 2009, ontstaat een zeer rooskleurig beeld. Immers, de grote prijsdalingen vonden
  plaats in de taxe van juni 2008.
  De AEX zou met deze rekenmodule kunnen stellen:
  “Koersen 2008 stabiel ten opzichte van 2009.
  AEX januari 2008 500, december 2008 250 , januari 2009 250, maart 2009 200,september 2009 300.
  We vergelijken de maanden december 2008 met januari 2009 en het verschil is nihil.
  Een aandelenbezitter rekent, januari 2008 500 januari 2009 250.
  Mijn bezit is gehalveerd. De NZA heeft na drie maanden uitstel te diep in haar kaarten
  laten kijken.

  JC Kortekaas,apotheker
  Leidschendam 2 oktober 2009

 3. A Jansen

  Positief en Constructief blijven. Wij strijden voor de Farmaceutische Zorg in dit land ten bate van de burgerij en niet zoals Jan Smits voor de hoogste prijs van de winkel. Dat is een fundamenteel verschil. Laat Jan Smits maar lekker in eigen tijd zijn geld tellen als hij daarmee gelukkig is. Hij mag echter niet tegelijkertijd de Farmaceutische Zorg in dit land naar de knoppen helpen.

  Het ballotage systeem leidt tot excessen, maar de KNMP slaat alles. Die heeft blijkens geheime documenten ingestemd met beëindiging apotheken zoals wij die kennen en gaat mee met de voorstellen van het van God Gegeven Gezag om de boel op te heffen en op te splitsen volgens het TNT Post Scenario en Call Centres.

  Is geen grap. De stukken zijn inmiddels verspreid over velen. Gewoon doorsturen.

  Bij deze voorstellen om de laatste kans te benutten. Geen grap.

  Je kan als lid voorafgaan de vergadering voorstellen inbrengen. De Vergadering en het Hoofdbestuur beslissen dan ter plekke of de voorstellen in behandeling worden genomen.

  Hier de betreffende statuten en de in te dienen moties. Gaarne respons.

  Statuten van de KNMP geven aan: Algemene Vergadering

  Artikel 20
  De onderwerpen die op de Algemene Vergadering zullen worden behandeld, worden ten minste vier weken voor de datum van de vergadering bekendgemaakt in het orgaan van de Maatschappij of toegezonden aan de leden.

  Artikel 21.
  Hij die een voorstel op de Algemene Vergadering behandeld wenst te zien, zendt dit ten minste acht weken voor de datum van de vergadering toe aan de secretaris, teneinde het onder de te behandelen punten te laten opnemen.

  Voorstellen welke later aan de secretaris zijn toegezonden, kunnen mist geen statutenwijziging of ontbinding inhoudend, in behandeling worden genomen wanneer noch het Hoofdbestuur, noch de meerderheid van de aanwezige leden zich daartegen verzet; voor aannneming van zodanige voorstellen is ten minste driekwart van de geldig uitgebrachte stemmen vereist.

  Artikel 22.
  Indien het Hoofdbestuur ingevolge artikel 29 lid 2 van de statuten een Algemene Vergadering bijeenroept, worden de termijnen genoemd in artikel 20 en artikel 21 van het huishoudelijk reglement verkort tot respectievelijk 2 en 4 weken.

  Wijze van stemmen

  Artikel 23. lid 1 tot en met 6.

  Complexe materie. Zelf lezen en analyseren. Niet de aanwezigen op de vergadering maar de aantallen die de aanwezigen vertegenwoordigen bepalen het aantal stemmen.

  lid 5> De leden hebben het recht, mits zij voor de aanvang van de Algemene Vergadering aan het Hoofdbestuur schriftelijk kennis geven dit te verlangen, hetzij zelf hetij door een daartoe schriftelijk gemachtigd medelid, stem uit te brengen.

  Niet-leden kunnen zo een stem uitbrengen.

  Wat te doen? Zie artikel 21. Het Hoofdbestuur kan bezwaar maken om een voorstel in behandeling te nemen. Het is noch, noch. En, En en niet of, of.

  De Moties 1, 2, 3, 4, 5, en volgende kunnen nog steeds worden voorgelegd aan de vergadering. De secretaris zal ze moeten ontvangen en ter plekke aan het Hoofdbestuur voorleggen en aan de Vergadering. Eens zien wat er gebeurt.

  Motie 1.

  De Vergadering verzoekt het Hoofdbestuur klip en klaar aan te geven of de lopende rechtzaken tegen de overheid of overheidsorganen zijn gestopt?

  Motie 2.

  De Vergadering verzoekt het Hoofdbestuur zo snel mogelijk, uiterlijk binnen de geldende termijn juridische procedures aan te spannen tegen de overheid en of haar organen bij de juiste instanties, CBb en zo nodig EU Hof met de best beschikbare juristen, ook in europees recht deskundige.

  Motie 3.

  De Vergadering verzoekt het hele HB af te treden wegens grove nalatigheid en incompetentie.

  Motie 4.

  De Vergadering verzoekt het tijdelijk HB de overeenkomst met de heer Gerlach Cerfontaine te beëindigen. Het verleden van de man en zijn ontboezeming in de media dat hij namens Schiphol jarenlang publiek en politiek om de tuin heeft geleid en gelogen heeft over dat meer vliegtuigbewegingen gepaard zouden gaan met minder geluidsoverlast, maken hem ongeschikt voor welke lobby functie dan ook.

  Motie 5.

  De Vergadering verzoekt het tijdelijk HB alle middelen toe te passen om een gepokt en gemazeld lobbyist en spin doctor aan te trekken. Bert Bakker D66 is beschikbaar.

  Motie 6.

  Achmea/UVIT e.a. zijn zelf al bezig al dan niet met Mediq RE om een aparte index op te stellen. De Vergadering ziet dan ook geen zin in het verder verlengen van het lijden van de leden en niet-leden der KNMP. De Vergadering verzoekt het tijdelijk HB de Z-index per 1 januari 2010 af te schaffen.

  Motie 7. motie 8. motie 9.

  Gaarne respons en mail het maar door. 7 oktober is nog 2 dagen ver. 7 oktober laatste kans.

  De Berlijnse Muur is ook gevallen.

  De leden van de KNMP zullen het net als de voormalige Oost-Duitsers het zelf moeten doen. Daarin heeft de top adviseur, Gerlach Cerfontaine, van de KNMP helemaal gelijk.

  Houdt Moed.

 4. a jansen

  Motie 7:

  De Vergadering eist van het tijdelijk HB handhaving van de Geneesmiddelenwet.

  Stopzetting van gedogen van illegale praktijken. Dit in belang van handhaving van een optimale farmaceutische zorgverlening in Nederland en een verdere uitbouw van de functie van de openbare apotheek, categorie overigen, de klassieke apotheek.

  Wat zou de KNMP daar nu tegen kunnen hebben?

  En de leden?

  Bedenk dat je dan zelf de keuze hebt of je zelf bereidend wordt of blijft. Je hebt geen acceptatie plicht. Patiënten hebben de vrije keuze om voor bepaalde middelen een andere apotheek te kiezen. Zelf kan je daarin gemiddelen.

  Doorleveringen Eigen Bereidingen zijn echter niet meer mogelijk als de KNMP de IGZ verzoekt de Geneesmiddelenwet te handhaven. Dat is klip en klaar.

  Een zegen voor de farmaceutische zorgverlening in dit land. Ketenzorg en Functionele Bekostiging moeten dan op een totaal andere leest worden geschoeid.

  En daar kan niemand tegen zijn gezien het doel dat A Klink wil bereiken met die nieuwste plannnen; een bezuiniging van 2.3 miljard euro. Ketenzorg als middel om een bezuiniging erdoor te drukken. Je moet het maar durven.

  Handhaven van de Wet is een middel om een doel te bereiken. Dit is Nederland.

  Het van God Gegeven Gezag overschrijdt nu een grens. De Muur is in 1989 gevallen door menselijk ingrijpen tegen een ander van God Gegeven Gezag.

  Het is aan de leden van de KNMP om er nu een eind aan te maken of dat zij zich als makke lammeren naar het slachthuis laten afvoeren door het eigen HB. Jan Smits heeft zijn schaapjes op het droge. Hij ging voor de poen. Vele leden en niet-leden doen het voor de farmaceutische zorgverlening. Een verschil maken. Een vorm van zingeving.

  7 oktober laatste kans. Laatste bel. Is geen grap.

 5. A Jansen

  Deze mail is nu verstuurd naar alle departementen. We zien de reacties wel verschijnen. Uitzending gemist Boeken met Marc Chavannes gaf de doorslag. Die man ziet het heel scherp en brengt het goed onder woorden. Er moet nu actie worden ondernomen anders is het te laat.

  Beste Collegae,

  Het zijn nu zeer spannende tijden voor alle apotheken en apothekers. De Nza heeft recent een nieuw tarief vastgesteld en komt in november met een nieuw tarief. De onderbouwing van het huidige laat te wensen open en kan simpel worden aangepakt middels het aanspannen van een Kort Geding bij de juiste instantie(s).

  De koepel van apotheekhoudenden in Nederland, de KNMP, heeft informeel laten weten de lopende rechtszaken te hebben afgeblazen om te kunnen werken aan een politieke oplossing. Uit de wandelgangen en op meerdere internet forums wordt tegen dat besluit door leden en niet-leden te hoop gelopen.

  Ook tegen de nieuwe Nza WMG regel gaat de KNMP geen maatregelen nemen anders dan de politieke weg, dit wellicht op aanraden van de adviseur dhr G Cerfontaine.

  De politieke agenda van de Overheid tav de apotheken en apotheekhoudenden is echter bijzonder negatief. Men is voornemens de hele sector overhoop te gooien en anders in te richten. Men wenst het TNT Post Scenario van Peter Bakker door te voeren. De discussie over hervorming van het distributie systeem loopt al sinds april 2009 en recent is een finaal discussie stuk gepubliceerd. De KNMP en ingewijden hebben inzage gehad in dit stuk en de KNMP heeft pro forma bezwaar aangetekend met de toevoeging dat in het geval de Nza toch deze weg in te slaan bepaalde regels moeten vervallen wegens juridische aansprakelijkheden.

  Met de farmaceutische zorg heeft deze vorm van distributie niets van doen. Indien u dit voorstel niet heeft kunnen wij u dit mailen.

  Het HB van de KNMP, en in feite de hele KNMP organisatie, heeft het de laatste jaren laten lopen en met haar instemming met het Nza document defacto ingestemd met afschaffing van de apotheken en apothekers als kernbegrippen. De Nza spreekt na acceptatie uitsluitend nog van farmaceutische zorgverleners.

  Laagste prijs is leidend in alle stukken van de Nza en VWS. Kwaliteit wordt met de mond beleden.

  De Geneesmiddelenwet is een product wet en blijkt anders uit te pakken dan VWS had gedacht. Helaas heeft de KNMP ook hier ingestemd met het gedogen van wettelijk illegale praktijken teneinde aanpassing van de wet te vermijden. De KNMP heeft Doorlevering Eigen Bereidingen mogelijk gemaakt. Zelfs met instemming van ZN. Natuurlijk. ZN-leden profiteren van deze samenspanning en de apotheken zijn de dupe.

  Niet geregistreerde middelen mogen door apotheken voor eigen patiënten worden bereid. Dat onderscheidt apotheken nog van iedere ander bedrijf. Dat onderscheid moeten wij in deze tijden benutten om onze positie in de farmaceutische zorg en vooral zodra de “vrije prijzen” worden ingevoerd voor de farmaceutische zorgverlening op zich zelf te versterken en waar te maken.

  De Geneesmiddelenwet is de achilleshiel van alle plannen die de politiek en ambtenarij met ons voorhebben.

  Ketens zullen hun organisatie moeten aanpassen. Regionaal bereidende apotheken ipv kunnen volstaan met 1 landelijke. Het TNT post scenario is onmogelijk in combinatie met handhaving van de Geneesmiddelenwet.

  Om de toekomst voor de farmaceutische zorgverlening voor de burgers in dit land veilig te stellen (en daarmee de postie van de apotheek en apotheekhoudenden, met name de klassieke apotheek) zal het HB van de kNMP een draai moeten maken. Eigen visie moeten opstellen ipv een visie opgelegd krijgen en daarin mee gaan.

  7 oktober is er een Ledenvergadering van de kNMP in de RAI te Amsterdam.

  Het is mogelijk om voorstellen ter sprake en ter stemming te brengen. Wij vragen alle departementen nog eens zeer kritisch te kijken naar het functioneren van de Overheid, de voorstellen van de Overheid, VWS en Nza over onze toekomst en over de toekomst voor de farmaceutische zorgverlening aan de burgers in dit land. De stukken voor het AO van 8 oktober zijn te vinden op de site van MinVWS. Ook andere documenten als de LTV van VWS zijn er te vinden. Op farmaactueel is zeer veel te lezen en te zien. De uitspraken van Hugo Hurts en de diverse verzekeraars voorspellen niets goeds. Totale afbraak van de farmacie zonder visie op wat er voor in de plaats komt. Het door de Nza voorgestane TNT Post Scenario is niet bruikbaar voor de farmacie. Dat moet iedere zorgverlener bekend zijn.

  Het HB slaagt er niet in, of wil er niets aan beginnen, om het de ZN, ZN-leden, VWS en Nza e.a. duidelijk te maken dat de ingeslagen weg of nog in te slagen weg een foutieve is. Ten nadele van de bevolking, ten nadele van een hele beroepsgroep. Het HB van de KNMP blijft meegaan met het uitgezette beleid van de andere partijen.

  7 oktober is het de laatste kans voor leden van de KNMP om hier wat aan te doen. De statuten van de eigen vereniging biedt hen deze mogelijkheid.

  Wij verzoeken met klem van deze mogelijkheid gebruik te maken. Wij hebben enige voorstellen opgesteld als motie ter inspiratie. Er moet wat gedaan worden om het naderend onheil af te wenden. Demonstreren op 8 oktober haalt helemaal niets uit. De besluiten voor het AO zijn al genomen. Een zeer actieve lobby achter de schermen door een goede lobbyist en harde juridische actie op alle fronten zijn de enige mogelijkheden die er nog zijn. Een lobby in de ministeries, een lobby bij de politieke partijen, een lobby in de Tweede Kamer, een lobby in de Eerste Kamer. En niet zelf gaan lobbyen zoals Jan Smits dat heeft gedaan.

  Bij deze de voorstellen en wij hopen op enige respons, negatief of positief.

  De Moties 1, 2, 3, 4, 5, en volgende kunnen nog steeds worden voorgelegd aan de vergadering. De secretaris zal ze moeten ontvangen en ter plekke aan het Hoofdbestuur voorleggen en aan de Vergadering. Eens zien wat er gebeurt.

  Motie 1.

  De Vergadering verzoekt het Hoofdbestuur klip en klaar aan te geven of de lopende rechtszaken tegen de overheid of overheidsorganen zijn gestopt?

  Motie 2.

  De Vergadering verzoekt het Hoofdbestuur zo snel mogelijk, uiterlijk binnen de geldende termijn juridische procedures aan te spannen tegen de overheid en of haar organen bij de juiste instanties, CBb en zo nodig EU Hof met de best beschikbare juristen, ook in europees recht deskundige.

  Motie 3.

  De Vergadering verzoekt het hele HB af te treden wegens grove nalatigheid en incompetentie.

  Motie 4.

  De Vergadering verzoekt het tijdelijk HB de overeenkomst met de heer Gerlach Cerfontaine te beëindigen. Het verleden van de man en zijn ontboezeming in de media dat hij namens Schiphol jarenlang publiek en politiek om de tuin heeft geleid en gelogen heeft over dat meer vliegtuigbewegingen gepaard zouden gaan met minder geluidsoverlast, maken hem ongeschikt voor welke lobby functie dan ook.

  Motie 5.

  De Vergadering verzoekt het tijdelijk HB alle middelen toe te passen om een gepokt en gemazeld lobbyist en spin doctor aan te trekken. Bert Bakker D66 is beschikbaar.

  Motie 6.

  Achmea/UVIT e.a. zijn zelf al bezig al dan niet met Mediq RE om een aparte index op te stellen. De Vergadering ziet dan ook geen zin in het verder verlengen van het lijden van de leden en niet-leden der KNMP. De Vergadering verzoekt het tijdelijk HB de Z-index per 1 januari 2010 af te schaffen.

  Motie 7:

  De Vergadering eist van het tijdelijk HB handhaving van de Geneesmiddelenwet.

  Stopzetting van gedogen van illegale praktijken. Dit in belang van handhaving van een optimale farmaceutische zorgverlening in Nederland en een verdere uitbouw van de functie van de openbare apotheek, categorie overigen, de klassieke apotheek.

  Wat zou de KNMP daar nu tegen kunnen hebben?

  En de leden?

  Bedenk dat je dan zelf de keuze hebt of je zelf bereidend wordt of blijft. Je hebt geen acceptatie plicht. Patiënten hebben de vrije keuze om voor bepaalde middelen een andere apotheek te kiezen. Zelf kan je daarin bemiddelen. Ook Ketens kunnen nog steeds blijven bestaan al zullen zij hun keten anders moeten gaan inrichten. Regionale bereidingsapotheken bijvoorbeeld ipv 1 landelijke. Dit ivm aanrij tijd.

  Doorleveringen Eigen Bereidingen zijn echter niet meer mogelijk als de KNMP de IGZ verzoekt de Geneesmiddelenwet te handhaven. Dat is klip en klaar.

  Een zegen voor de farmaceutische zorgverlening in dit land. Ketenzorg en Functionele Bekostiging moeten dan op een totaal andere leest worden geschoeid.
  En daar kan niemand tegen zijn gezien het doel wat A Klink wil bereiken met die nieuwste plannen; een bezuiniging van 2.3 miljard euro.

  Ketenzorg als middel om een bezuiniging erdoor te drukken. Je moet het maar durven.

  Handhaven van de Wet is een middel om een doel te bereiken. Dit is Nederland. En dat is weer wel politiek.

  Een goede PR en Marketing campagne kan de voorgestane vorm van Ketenzorg en Functionele Bekostiging nog tegen houden. (zie verslag AO Huisartsen op Huisartsvandaag waarin A Klink stelt dat er geen comorbiditeit is onder de groep niet-complexe aandoeningen en als zij er toch zijn deze patiënten in verpleeghuizen verblijven)

  Marc Chavannes is in het NRC heel druk bezig om beweging te krijgen in het verzet tegen de waanzin in dit land. Het minste dat de apothekers en apotheekhoudenden in dit land kunnen doen is hem te steunen. Dit in het landsbelang. Wij zijn niet de eersten die de waanzin opmerken en gelukkig ook niet de enigen. Aansluiten is gratis en bijzonder welkom.

  Wij zijn altijd bereid tot het verstrekken van nadere toelichting en uitleg, mondeling komt anders over dan schriftelijk, het uitblijven van ook maar enige actie van de zijde van de KNMP en de geheime discussie stukken met de toekomst van de farmaceutische zorg nopen ons tot deze actie,

  Met collegiale groeten, ,

  Service Apotheek Sassenheim
  Regio-apotheek Teylingen, l’Operá

  Hoofdstraat 190
  2171 BM Sassenheim

  Dhr ANH Jansen

  Opties: Reageren•Reageren met quote•Privé reageren•Discussie volgen•Bericht rapporteren•Bericht wijzigen
  Re: Apothekers massaal bereid tot actie nieuw
  Gepost door: jc kortekaas apotheker (IP gelogd)
  Datum: 04 October 2009 20:48

  Het spel is op de wagen van de Departementen.

  Het kopje luidt:

  “Apothekers massaal bereid tot actie “”

  7 of 8 oktober, dat is de vraag die deze week wordt beantwoord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *