Clopidogrel + (es)omeprazol: overleg tussen diverse instanties

De interactie Clopidogrel + protonpomremmers (PPI’s) wordt sinds 1 juni 2009 uitgeleverd met de G-Standaard, maar de interactie gaat iets veranderen.

Met betrekking tot deze interactie zijn in korte tijd zeer veel studies gepubliceerd. De beroepsgroepen en instanties hebben op verschillende tijdstippen diverse adviezen geformuleerd. Dit impliceert dat dit gebeurd is op basis van verschillende gegevens.

Op initiatief van KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum heeft op 29 januari 2010 een overleg plaatsgevonden over dit onderwerp. Bij het overleg waren afgevaardigen aanwezig van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), de registratie-autoriteiten (CBG/EMA), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Werkgroep voor Farmacotherapie en Geneesmiddelinformatie (WFG) en de Stichting Healthbase.

Resultaat
Na veel discussie is geconcludeerd dat de klinische relevantie van de interactie moeilijk te beoordelen blijft, omdat de gegevens op klinische eindpunten tegenstrijdig zijn. Om te voorkomen dat de werking van clopidogrel mogelijk verminderd wordt, dienen omeprazol en esomeprazol te worden vermeden.

De details en argumenten over de totstandkoming van deze conclusie worden zo snel mogelijk gepubliceerd in een zogenaamde ‘position paper’, onbekend is nog wanneer.

Bij de discussie heeft een studie van de fabrikant van clopidogrel een belangrijke rol gespeeld. Uit deze studie bleek omeprazol de vorming van de actieve metaboliet van clopidogrel te verlagen met zo’n 40%, en de remming van de trombocytenaggreatie te verlagen met zo’n 30%. Deze studie is nog niet gepubliceerd. De productinformatie van Plavix® wordt volgens de fabrikant op dit moment op dit punt herzien.

G-Standaard
De interactie in de G-Standaard (8036) wordt beperkt tot alleen omeprazol en esomeprazol, de overige PPI’s worden ontkoppeld. De tekst en het bijbehorende statusrapport worden ook aangepast. De wijziging gaat in per het bestand van maart 2010.

Tot slot
Gezien de vele publicaties, de mogelijke controversen en de concretisering van het advies, is het laatste woord hierover ongetwijfeld nog niet gezegd. Wij houden u op de hoogte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *