Category Archives: Patiëntenzorg

Geneesmiddelengebruik verhoogt kans op uitdroging bij hitte

Vanwege de hitte lopen kwetsbare groepen als ouderen en chronisch zieken extra risico. Zij hebben meer kans op dehydratie en oververhitting. Bepaalde geneesmiddelen vergroten ook de kans hierop. Apothekers kunnen patiënten helpen met advies over medicijngebruik en hitte.  Bepaalde geneesmiddelen hebben invloed op de temperatuurregulatie van het lichaam. Dit geldt bijvoorbeeld voor diuretica, laxantia, geneesmiddelen voor hart- en… Read More »

Multidisciplinair document ‘Afbouwen overige antidepressiva’ biedt handvatten voor zorgverleners

Een nieuw, multidisciplinair document biedt zorgverleners en patiënten handvatten bij het voorbereiden en begeleiden van de afbouw van elk antidepressivum. Het nieuwe document volgt op een document dat de beroepsverenigingen van huisartsen (NHG), apothekers (KNMP) en psychiaters (NVvP) samen met patiëntenkoepel MIND, in 2018 opstelden voor veelgebruikte SSRI’s en SNRI’s. Het advies voor de afbouw van antidepressiva is… Read More »

Grotere rol van de apotheker bij het voorschrijven

Burgers die hebben meegedacht over de ontwikkelingen in de eerstelijns farmaceutische zorg, staan open voor een grotere rol van de apotheker bij het voorschrijven van medicijnen. Dat blijkt uit een Burgerplatform dat het Nivel en SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy organiseerden.  Voorschrijfbevoegdheid De gezondheidszorg staat onder druk door de vergrijzing en een groeiend tekort aan zorgverleners.… Read More »

IVM dient klacht in tegen 11 afslankklinieken vanwege reclame voor obesitasmedicijnen

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft aangekondigd dat het een klacht heeft ingediend bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) tegen 11 afslankklinieken in Nederland. De klacht heeft betrekking op het verboden aanprijzen van receptmedicatie door de afslankklinieken. Geneesmiddelen tegen obesitas Het IVM heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar het aanbod van afslankklinieken in Nederland. Uit dit… Read More »

Video over geneesmiddelentekorten

In een nieuwe video werpt de KNMP licht op de oorzaken en gevolgen van geneesmiddelentekorten, en de werkzaamheden van de apotheker en zijn team om die tekorten zo veel mogelijk op te lossen. Apothekers kunnen deze video inzetten bij vragen van patiënten. Daarvoor zijn nieuwe informatiematerialen te bestellen op KNMP.nl. Geneesmiddelentekorten Volgens Farmanco, het tekortenmeldpunt van de KNMP,… Read More »

Nivel onderzoekt gebruik van vitamine D

Het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel) doet in opdracht van Zorginstituut Nederland onderzoek onder de Nederlandse burgers naar het gebruik van vitamine D. Dat onderzoek gebeurt onder andere op basis van een online vragenlijst. Apothekers kunnen patiënten in de apotheek wijzen op de mogelijkheid om de online vragenlijst van het Nivel in te vullen. Onderzoek gebruik… Read More »

Bijeenkomst Nederlandse Vrouwen Raad over inclusieve gezondheid en antidepressiva

In het kader van het 125-jarig jubileum organiseert de Nederlandse Vrouwen Raad in samenwerking met de Nederlandse Organisatie van Vrouwelijke Apothekers (NOVA) en de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) op 13 mei een bijeenkomst over inclusieve gezondheid, antidepressiva en geneesmiddelentekorten. De sprekers zijn onder meer apothekers Wilma Göttgens en Nitika Chouhan. Inclusieve Gezondheid Apotheker Wilma Göttgens opent… Read More »

Tweede Kamer vraagt om onderzoek naar populatiebekostiging apotheken

De Tweede Kamer vraagt minister Kuipers (VWS) om te onderzoeken hoe apotheken meer kunnen worden gefinancierd op basis van populatiebekostiging. Deze vorm van bekostiging past bij een benadering van meer wijkgericht werken met een vaste kern van enkele generalistische zorgverleners die verbonden zijn aan een groep bewoners. Een overgrote meerderheid van de Kamer stemde op dinsdag 18 april… Read More »

NZa: zorgaanbieders mogen patiënten geen extra bedragen rekenen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoekt meerdere meldingen over zorgaanbieders die bij hun patiënten een al dan niet vrijwillige eigen bijdrage per behandeling in rekening brengen. Deze zorgaanbieders doen dit omdat ze de tarieven die zij van zorgverzekeraars ontvangen niet hoog genoeg vinden. Er wordt bijvoorbeeld aangegeven dat zij met deze eigen bijdrage de stijgende kosten voor huur, energie… Read More »

Tweede Kamer neemt motie aan over verstrekking hulpmiddelen door apotheek

De Tweede Kamer verzoekt minister Kuipers (VWS) om met zorgverzekeraars te verkennen of de verstrekking van incontinentie-, stoma- en verbandmaterialen aan patiënten weer via de apotheek plaats kan vinden. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer schaart zich achter een motie van het CDA en de SP die daartoe oproept. Volgens de aangenomen motie zou er opnieuw moeten… Read More »