Burger draagt in 5 jaar tijd 4% meer bij aan financiering zorg

Het bedrag dat Nederlanders jaarlijks bijdragen aan de financiering van het stelsel van verzekerde zorg is tussen 2012 en 2016 met 4% gestegen, iets meer dan 1% per jaar. Omgerekend naar de kosten per premiebetaler, komt dit neer op een verhoging van € 195 per persoon in 5 jaar tijd. Dit valt af te leiden uit analyses van Zorginstituut Nederland naar de financiering en gerealiseerde uitgaven van zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet (JW). Vanaf 2012 tot eind 2016 stegen deze kosten met € 4 miljard van € 68 miljard naar € 72,4 miljard. In 2016 is per persoon gemiddeld € 5.337 bijgedragen aan de zorgfinanciering.

Nieuwe ZorgCijfers Monitor

In de ZorgCijfers Monitor, een publicatie van het Zorginstituut, is voor de jaren 2012 tot 2016 becijferd wat burgers jaarlijks bijdragen aan de financiering van zorg in Nederland. Vanaf 18 jaar draagt iedere Nederlander hieraan bij. Dit gebeurt via de maandelijkse basispremie voor de Zvw. Wie werkt draagt ook bij via de inkomensafhankelijke (werkgevers)bijdrage Zvw, de inkomensafhankelijke premie Wlz en overige belastingen. Daarmee worden ook de Wlz, Wmo en Jeugdwet grotendeels gefinancierd.

Totale zorgkosten

In 2016 betaalden burgers gemiddeld € 5.337 per persoon mee aan de financiering van zorg. Dat is een verhoging van € 195 ten opzichte van 2012, een stijging van minder dan 4% in 5 jaar tijd. De totale kosten van de zorg stegen in dezelfde periode met € 4 miljard naar € 72,4 miljard.

Meer dure geneesmiddelen

De kosten van de Zvw stegen tussen 2012 en 2016 het hardst, met 21% van € 35 miljard naar € 42,1 miljard. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

  • de overheveling vanuit de AWBZ van geriatrische revalidatiezorg en wijkverpleging,
  • een toename in medisch specialistische zorg, en
  • het gebruik van dure geneesmiddelen.

De verwachting is dat de kosten van dure geneesmiddelen een nog grotere impact gaan hebben op de kosten en daarmee op de financiering van zorg.

Lagere premiestijging

Dat de gestegen kosten van de Zvw nauwelijks doorwerken in de gestegen bijdrage voor de burger tussen 2012 en 2016, is onder meer het gevolg van een gewijzigde financiering. Terwijl de Zvw-kosten stegen met de overgang vanuit de AWBZ, zijn de kosten van de Wlz juist flink gedaald. Daarnaast heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 2015 een tijdelijke rijksbijdrage ingesteld om de gestegen kosten van de Zvw door de overheveling van de wijkverpleging vanuit te AWBZ, voor de burger op te vangen. Als direct gevolg hiervan bedroeg de premiestijging in 2016 slechts € 11 in plaats van € 19. De tijdelijke rijksbijdrage wordt afgebouwd naar 0 in 2019.

Beheer over zorgfondsen

De analyse van het Zorginstituut over de jaren 2012-2016 toont het complete beeld van de zorgfinanciering in Nederland. Het Zorginstituut is verantwoordelijk voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg en beheert het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) en het Fonds langdurige zorg (Flz). Het bieden van inzicht aan burgers hoeveel zij jaarlijks meebetalen, welke zorg ze daarvoor terugkrijgen en waar de grootste kostenstijgingen zich voordoen, is belangrijk voor het behoud van de solidariteit waarop het zorgstelsel stoelt.

Publicaties

ZorgCijfers Monitor – De uiteindelijke kosten van het zorgstelsel voor de individuele burger

Author: Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland is een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan dat erop toeziet dat Nederlandse burgers verzekerd zijn en blijven volgens de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten die per 1 januari 2015 is vervangen door de Wet Langdurige Zorg. Het Zorginstituut neemt een onafhankelijke positie in tussen het minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten(organisaties).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *