Beroepsverenigingen eerstelijn vinden wetsvoorstel Bevorderen zorgcontractering overbodig en ongewenst

By | 04/08/2023

Beroepsverenigingen KNMP, KNGF, KNOV en LHV vinden het wetsvoorstel Bevorderen zorgcontractering overbodig en ongewenst. In hun gezamenlijke reactie pleiten de beroepsverenigingen onder meer om de vrije artsen-zorgverlenerskeuze niet te beperken.

De beroepsverenigingen van apothekers, fysiotherapeuten, verloskundigen en huisartsen spreken in de schriftelijke reactie hun zorgen uit over het beperken van de vrije artsen-zorgverlenerskeuze. De beroepsverenigingen stellen dat beperking van deze keuze alleen aan de orde kan zijn wanneer dat aantoonbaar bijdraagt aan passende zorg (inclusief passende organisatie) én er geen alternatieven voorhanden zijn om dit doel langs andere (minder ingrijpende) wegen te bereiken.

Ook gaat het wetsvoorstel niet in op de gevolgen voor de transformatie naar netwerkzorg of de bijdrage aan de transitie naar zorg die dichtbij wordt georganiseerd, waarbij huisarts, verloskundige, paramedie, apotheker, wijkverpleging, gemeente (Wmo/Jeugdwet) en bewonersinitiatieven nauw samenwerken. Volgens de beroepsverenigingen wordt de toegang tot dergelijke passende zorg met dit wetsvoorstel juist beperkt.

Hinderpaalcriterium en contractering

De beroepsverenigingen zijn positief gestemd over het feit dat het hinderpaalcriterium expliciet wordt verankerd in de wet. Dat geeft verzekerden het recht op een volledige vergoeding als de zorgverzekeraar niet aan zijn zorgplicht voldoet. Het huidige inkoopbeleid van zorgverzekeraars wordt echter als onevenwichtig, eenzijdig en niet wederkerig beschouwd. Daardoor worden  zorgaanbieders ertoe gedwongen om niet-gecontracteerde zorg aan te bieden. De overeenkomsten bevatten over het algemeen veel plichten en weinig rechten voor de zorgverlener. Voor zorgverzekeraars geldt het tegenovergestelde. Hierdoor ontstaat een disbalans, tussen de rechten en plichten van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Dit kan de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg in de wijk in gevaar brengen. Het is daarom belangrijk dat er een uitwerking aan het wetsvoorstel wordt toegevoegd om de disbalans te voorkomen.

Passende zorg

Een ander belangrijk punt voor de KNMP, KNGF, KNOV en LHV is de rol van zorgverzekeraars en het belang van een lerend systeem om passende zorg te bevorderen. De beroepsverenigingen pleiten ervoor dat zorgverzekeraars bijdragen aan passende zorg door duurzame inkooprelaties en het in lijn brengen van het inkoopbeleid met de kwaliteitsstandaarden die door de beroepsgroepen zijn opgesteld. Ook stellen de beroepsverenigingen dat voor het ontwikkelen van richtlijnen het noodzakelijk is dat de overheid dit met kwaliteitsgelden stimuleert voor alle zorgsectoren.

Stimuleren betere contracten

Zorgverzekeraars moeten worden gestimuleerd om betere contracten tegen reële contractvoorwaarden aan te bieden. Zorgverzekeraars moeten niet nog meer mogelijkheden krijgen niet-gecontracteerde zorgaanbieders te straffen vanwege hun – soms noodgedwongen – niet-gecontracteerde status.

KNMP, KNGF, KNOV en LHV benadrukken het belang van behoud van keuzevrijheid voor cliënten en patiënten en het stimuleren van passende zorg. En volgen de voortgang van het wetsvoorstel nauwlettend.

Meer informatie

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *