Begeleiding bij werkhervatting van kankerpatiënten moet beter

Curatieve sector en arbozorg hebben onvoldoende aandacht voor kanker en werk. Mensen met kanker krijgen weinig of geen advies over werk of werk¬hervatting. Daarom is op initiatief van de NVAB, de wetenschappelijke beroepsvereniging van bedrijfsartsen, de Blauwdruk Kanker en Werk ontwikkeld. Met deze blauwdruk kunnen (para)medische professionals klachten van kankerpatiënten herkennen, ondervangen en de werkhervatting positief beïnvloeden.

Voor de totstandkoming van de blauwdruk werkte de NVAB nauw samen met het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO, het Coronel instituut van het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). De blauwdruk is wetenschappelijk onderbouwd en er is ook een patiëntvertaling beschikbaar. Daarin staat per fase van het ziekteproces wat kankerpatiënten van zorgverleners mogen verwach¬ten en welke activiteiten men zelf kan ondernemen om werkhervatting te bevorderen.

De problemen met werkhervatting van kankerpatiënten hebben deels te maken met factoren die samenhangen met de ziekte en de behandeling. Ook kan er sprake zijn van onvoldoende steun in de werkomgeving. Andere aanwijsbare oorzaken zijn onvoldoende aandacht voor kanker en werk binnen de curatieve sector en de arbozorg en de gebrekkige communicatie daarover met en over kankerpatiënten. De Blauwdruk Kanker en Werk brengt hier verande¬ring in door op systematische wijze en wetenschappelijk onderbouwd de kennis over kanker en werk beschikbaar te stellen aan richtlijnontwikkelaars en zorgverleners. De blauwdruk biedt een stappenplan voor de ontwikkelaars van medische richtlijnen voor de behandeling en diagnostisering van kanker en een leidraad voor professionals in de praktijk (medici, para¬medici en arbo¬professionals). De leidraad biedt zorgverleners handvatten zodat zij mensen met kanker beter en sneller kunnen begeleiden naar het werk. De wetenschappelijke onderbouwing en verantwoording voor de aanbevelingen in de blauwdruk zijn opgenomen in het achtergronddocument. Daarnaast is er ook een patiëntvertaling van de blauwdruk beschikbaar onder de titel ‘Wat en hoe bij kanker en werk’.

Kanker is een van de meest voorkomende chronische aandoeningen van deze tijd. In ons land leven ruim 400.000 mensen met kanker en de gevolgen daarvan. Jaarlijks wordt bij ruim 70.000 mensen kanker gediagnosticeerd, waaronder ongeveer 30.000 vrouwen en mannen die deel uitmaken van de beroepsbevolking. Het inzicht wint terrein dat werk voor de meeste mensen een belangrijke stabili¬serende factor in hun leven is en voor velen ook een bron van plezier en een vorm van zingeving aan het bestaan. Het niet slagen in terugkeer naar werk en de afhankelijkheid van sociale uitkeringen heeft negatieve gevolgen voor de kwaliteit van leven van kankerpatiënten. Zij missen de sociale contacten met en emotionele steun van collega’s en ondervinden nadelige financiële gevolgen van hun ziekte.

Dit project werd financieel (mede) mogelijk gemaakt door Stichting Instituut Gak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *