Banden met farmaceutische bedrijven worden transparant

Centraal register voor financiële relaties artsen, apothekers en industrie in de maak
Transparantie over de financiële banden tussen artsen/apothekers en farmaceutische bedrijven. Dat is het uitgangspunt van een nieuwe regeling die het CGR vandaag bekendmaakt.

De CGR heeft de regeling in nauw overleg met direct betrokkenen (KNMG, Nefarma, Bogin, KNMP, Neprofarm en CBD) bereikt. Verder is de regeling besproken met het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De regeling zal inhouden dat alle financiële relaties uit hoofde van dienstverlenings- en sponsorovereenkomsten die vanaf 2012 worden aangegaan, jaarlijks in het eerste kwartaal van het opvolgende kalenderjaar openbaar zullen worden gemaakt. Openbaarmaking zal plaatsvinden via een website die inzicht geeft in de aard en duur van de samenwerking van de individuele beroepsbeoefenaar of organisatie met de farmaceutische onderneming. Openbaarmaking vindt plaats vanaf een totaalbedrag van € 500,- per jaar.

De CGR werkt de komende maanden aan de exacte uitwerking van de regeling. Belangrijk is een standaardisering van de wijze van openbaarmaking. Dat voorkomt een onduidelijke brij aan gegevens die de gewenste helderheid juist tegenwerkt. Na de zomer worden de details bekend. De CGR voert overleg met VWS en IGZ over de opzet van een centraal register waarin alle betrokkenen hun financiële relaties kunnen registreren.

De CGR heeft de regeling ontworpen om tegemoet te komen aan de maatschappelijke wens tot transparantie om zo bij te dragen aan versterking van het vertrouwen in de farmacotherapeutische zorg. Die is immers gebaat bij een verantwoordesamenwerking tussen medische beroepsbeoefenaren en farmaceutische ondernemingen, op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen of van nieuwe toepassingen en bij de uitwisseling van kennis over de toepassing van geneesmiddelen. In 2009 heeft toenmalig minister Klink de CGR opgeroepen tot een transparantieregeling te komen. De CGR heeft aan deze oproep gevolggegeven.

De regeling komt bovenop al bestaande afspraken over transparantie over anderevormen van samenwerking. Zo wordt het klinisch-wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen al ontsloten in openbare trialregisters en wordt bij publicatie aangegeven welke onderzoekers het onderzoek hebben verricht en wie het onderzoek heeft gesponsord. Daarnaast maken artsen hun banden met bedrijvenbekend als zij worden benaderd om als adviseur of spreker op te treden of als lid van een richtlijncommissie. Deze afspraken blijken in de praktijk goed te werken en blijven dan ook bestaan.

Lees de Leidraad Informatie UR-geneesmiddelen op CGR.nl