Apothekers en Achmea op ramkoers

Onderstaande ingezonden brief is door de leden van de Klankbordgroep Achmea opgesteld naar aanleiding van het gesprek met Achmea.

“Dinsdag 18 augustus jl. hebben de klankbordgroep leden een gesprek gehad met Achmea over de toekomstige plannen van Achmea rond de contractering 2010 en 2011.

Achmea gaf tijdens deze bijeenkomst uitleg over de twee mogelijkheden die Achmea gaat bieden aan de apothekers om tot een verlenging van het contract te komen voor de bovengenoemde periode.

Deze twee opties geven naar onze mening een verdere dramatische verslechtering van de financiële situatie van de Nederlandse apotheken. Alternatieven zijn er niet.

De eerste optie is het reeds gepresenteerde pakjesprijs model, waarbij met Achmea voor 2 jaar een pakjes prijs voor multisource producten wordt afgesproken. Deze prijs zal een dusdanig niveau hebben dat iedere vorm van korting (die op dit moment nog ons tarief enigszins aanvult) zal worden afgeroomd. Deze gemiddelde prijs is voor iedere apotheek een financiële aderlating en voor sommige apotheken een financieel drama.

Als tegemoetkoming wordt het tarief binnen de NZA marge naar boven bijgesteld. Bedenk hierbij wel dat geen openbare apotheker het gemiddelde tarief krijgt en dat de stijging van het gemiddelde tarief vaak in de praktijk ongeveer een 20-30 cent lager uitvalt. Deze optie heeft een nieuwe naam gekregen en heet nu IDEA.

De tweede optie houdt in dat Achmea een preferentiebeleid gaat voeren en wel voor 380 moleculen. Deze stoffen worden geclusterd en zodanig ter aanbesteding aangeboden. Dit is een zeer omvattend preferentiebeleid dat het preferentiebeleid van andere verzekeraars overtreft.

Achmea zal iedere apotheek een rekenmodel aanleveren waarmee de financiële consequenties voor de apotheek van beide opties kan worden doorgerekend. Beide opties betekenen veel geld inleveren.

In de voorbeelden die Achmea presenteerde werd er tussen de 50000 en 100000 euro extra op jaarbasis door de apotheek ingeleverd (ook met aanpassing van het tarief naar maxmax).

Wij hebben Achmea proberen duidelijk te maken dat de grens bereikt is en dat een verdere verslechtering van de financiële positie van de apotheek niet kan en zal leiden tot een verschraling van de geboden zorg. Kwaliteit van de zorg is niet meer van belang ; de prijs van de zorg is alles bepalend.

Er zijn twee pogingen ondernomen om over inhoud van zorg met Achmea te praten maar men was hiervoor niet ontvankelijk.
Achmea gaat ervan uit dat de NZA indien nodig ons tarief wel aanvult en als wij deze verhoging niet krijgen dat het huidige tarief kostendekkend is. Daarbij voorbijgaand aan het feit dat een mogelijke correctie van het tarief jaren achterloopt en dat de NZA onder politieke druk niet zal komen tot een kostendekkend tarief.

Over de twee opties valt niet meer te onderhandelen. Naar onze mening is het tekenen voor een van de twee opties niet mogelijk.
Het doorrekenen van beide mogelijkheden wordt ook bemoeilijkt door het ontbreken van gegevens zoals het prijsniveau preferentiebeleid.

Een teleurstellend resultaat met vergaande consequenties voor de betrokken apotheken.

Harry Kooiker, namens de Klankbordgroep Achmea”

© ApothekersNieuws 2009, op dit artikel rust copyright.

8 thoughts on “Apothekers en Achmea op ramkoers

 1. A Jansen

  Hier het voorstel van DSW. Details ontbreken.

  Hoofdlijnen nieuwe inkoopmodel zijn:
  -1-
  alle afgeleverde multisource middelen kunnen tegen de vergoedingsprijs worden gedeclareerd. Aan de lijst van producten die hieronder vallen wordt op dit moment in overleg met het RAD de laatste hand gelegd. Deze lijst zal u zo spoedig mogelijk worden toegezonden.
  -2-
  van de vergoedingsprijs per verpakking wordt een percentage (in overleg met het RAD vastgesteld) ingehouden en gereserveerd.
  -3-
  de gemiddelde verpakkingsprijs wordt per maand berekend voor het kerngebied van DSW zorgverzekeraar en vergeleken met de door SFK maandelijks berekende landelijke gemiddelde verpakkingsprijs.
  -4-
  het gereserveerde percentage wordt alsnog uitgekeerd wanneer de gemiddelde verpakkingsprijs van het kerngebied van DSW zorgverzekeraar gelijk is aan de landelijke prijs.
  -5-
  Is de prijs van DSW Zorgverzekeraar lager dan de landelijke prijs, dan volgt een extra uitkering door DSW Zorgverzekeraar van een percentage van het prijsverschil per verpakking. Is de prijs van DSW Zorgverzekeraar hoger dan de landelijke prijs volgt een verrekening per apotheek.

  Bij introductie van nieuwe generieke geneesmiddelen zal gedurende twaalf maanden, na de eerste introductie, een substitutiebonus worden gegeven. Deze substitutiebonus wordt berekend als percentage over het verschil in vergoedingsprijs dat bestaat tussen het specialite en de prijs van het generieke middel. Het is opgebouwd uit een afnemend percentage per week.

  DSW Zorgverzekeraar gelooft met het huidige voorstel de belangrijke inkooprol van de apotheker te bevestigen zonder het economisch oogpunt om kosten te beheersen te verliezen. Immers: DSW Zorgverzekeraar vindt het van groot belang dat, met het oog op nieuwe introducties, het aantal leveranciers van generieke middelen niet zal afnemen.

  In het uitbeningsgebied van DSW heeft DSW zelf ook een flink aantal apotheken en Gezondheidscentra met apotheken. En natuurlijk de cooperatie Vlietland, met poli-apotheek.

  Bovenop deze “contracten” komen nog de ingrepen door NZa en VWS. Die hebben een eigen agenda.

  Ketenzorg en Functionele Bekostiging komen er ook nog eens aan. Combineer Achmea en DSW voorstellen met uitgangspunten Ketenzorg en Functionele Bekostiging en de 50 – 100.000 euro verlies per apotheek wordt nog eens verhoogd. Los van het feit dat niet iedere apotheek zal worden toegelaten tot de Keten. Niet toegelaten betekent direct faillisement. De NZa vindt dat geen probleem zolang de continuïteit van de zorgverlening maar niet in gevaar komt.

  De keuze tussen LPG of het nieuwe voorstel is dan ook een non keuze; failliet ga je hoe dan ook.

  Teleurstellend is dan ook zwak uitgedrukt. We blijven beleefd.

 2. Leek

  Herhaling van zetten.

  Weer blijven we beleefd en spuien we via de pers dat we op ramkoers liggen.
  Achter dit Achmea-verhaal gaat veel meer schuil dan alleen kostenbeheersing. Zoals we allemaal weten draait het in de verzekeringswereld om het verwerven van marktaandeel. Dan zijn er ook nog generieke fabrikanten die momenteel de boot missen in het huidige preferentiesysteem, deze zijn op zoek naar compensatie via afspraken met de zorgverzekeraar. Deze strijd wordt gevoerd over de rug van de Apotheker.

  Ik zou dan ook de heer Kooiker en de zijnen willen oproepen om evenals bij de introductie van het huidige preferentiebeleid het goede voorbeeld te geven.

  Ga de confrontatie aan en voer actie !

  Tevens moet het gevoel van schaamte voorbij zijn. Apothekers hoeven zich echt niet meer te schamen voor de hoeveelheid geld die zij in het verleden hebben verdiend. Het gaat om het heden.

  En de huidige situatie vraagt om strijd voor brood op de plank, de eerste gedwongen sluitingen en verkopen van apotheken is een feit. Zorg kost geld, maar wat kosten al die werkloze assistentes en groothandelswerknemers de Staat? Heeft iemand dit al uitgerekend ?

  KNMP word wakker en leid je leden naar een situatie waarin in ieder geval de Apotheek weer financieel gezond is en de zorg is gewaarborgd.

 3. A Jansen

  Zorg kost geld, maar wat kosten al die werkloze assistentes en groothandelswerknemers de Staat? Heeft iemand dit al uitgerekend ?

  Ja wel. En wel door CDA’ers A Klink en J.Donner, met hulp van W Bos, PvdA.

  Werkloze apothekers krijgen geen uitkering en kosten nu 100.000 euro volgens de WMG systematiek.
  Uiteindelijk belanden de werkloze apothekers in de bijstand. 15.000 euro per jaar.

  Werkloze assistenten zullen er niet zijn. Die kunnen terecht bij de resterende openbare apotheken, poli-apotheken, postorder en internet apotheken.

  De koude sanering van een 500 tal apotheken scheelt daarnaast volgens de WMG systematiek x miljoen euro aan vastgoed en ICT kosten voor de verzekeraars.

  Dit overziend is het beleid van de juristen en economen van VWS, NZa, NMa, DNB, AFM, ZN, ZN-leden
  gewoon logisch. 400 miljoen is zo bespaard.

  De KNMP is blij om een FIP congres te mogen organiseren voor A Klink met als thema de kosten van medicatie. A Klink is laaiend enthousiast. Natuurlijk. Thema is niet farmacotherapie of zorgverlening. Thema is prijs van het doosje.

  Het congres is in 2012.

  De verkiezingen zijn in 2011.

  A Klink zal in de zaal zitten als bestuursvoorzitter van een grote zorgverzekeraar. Eerste rang. Zo gaat dat in dit land.

 4. A Jansen

  Wat goed is voor DSW hoeft niet altijd goed te zijn voor anderen.

  Het blijkt dat het voorstel van DSW massaal is geaccepteerd. Reden? DSW is eigenaar van een 10-tal apotheken en participeert in een BV met andere apotheken. De ondertekenaars gaan ervan uit dat DSW zichzelf niet in de vingers zal snijden, dus is het een goed contract.

  DSW heeft een 400.000 verzekerden. Het kerngebied van DSW zal een 50 tot 60 apotheken omvatten. DSW financiert in principe ook die apotheken. Een eventueel verlies in de eigen apotheken wordt zodoende ruimschoots gecompenseerd door de winst door vermindering van de uitgaven aan de overige apotheken. Die mogen quitte spelen of licht verlies lijden, waardoor het bestand geleidelijk zal worden uitgedund. Comform het landelijk beleid.
  Voor DSW is dit contract een heel goed contract. DSW kan nimmer verliezen. De risico’s zijn netjes afgewenteld op de overige apotheken.

  Chris Oomen heeft zich weer eens de knapste rekenaar en de beste onderhandelaar getoond.

 5. A.Jansen

  Na lezing van het Achmea document en afluisteren van de video presentatie bevat het IDEA voorstel een heel stel afstapjes. Eigenlijk een steile trap naar de kelder.

  3 euro per doosje? Vergeet dat maar. Het is 2.40 per doosje en 0,60 verhoging per receptregel. De NZa staat niet toe dat een zorgverzekeraar de receptregel per 60 euro gaat verhogen bij recepten met 100 doosjes per receptregel. Maxi Maxi WMG is wettelijk gelimiteerd.

  punt 9 van de FAQ is niet te volgen. De KNMP heeft eraan meegwerkt.

  Multi Source lijst en IDEA legt het risico geheel bij de apotheken; Medisch Noodzaak? Voor Achmea geen probleem. De Pulmicort Turbo halers, de Bricanyl TH, de Foradil , De Airomir, de Qvar en noem maar op. Zie die maar eens te vervangen door de generieken. Dat lukt je niet niet. De longartsen en huisartsen zullen steigeren. En terecht. Daar moet je als apotheker niet aan mee willen werken.

  En de interferon beta 12? Gaan we biologicals substitueren? Succes. Ook daar kan en mag een zichzelf serieus nemende apotheker niet aan meewerken.

  De FAQ laten het allemaal zien. Het gaat erom wat er niet staat; Achmea zegt in wezen dat IDEA hen meer geld oplevert dan LPG. FAQ 13. Wat je als apotheker dan nog aan korting kan binnenslepen is een geval van jammer voor Achmea. Dat zal een 4% zijn.

  De NZa heeft immers in het laatste, nog geheime, onderzoek een korting van 12 tot 14% gemeten. Een tegenvaller, want VWS, NZa en ZN-leden hadden gerekend op 20%. Verhoging van de WMG regel naar gemiddeld maxi maxi compenseerd de claw back. Wat overblijft is de 4%.

  Succes ermee. Dat zegt ACHMEA in wezen ook. Het is aan de NZa om een tarief vast te stellen waarmee apotheken de zorg kunnen betalen. ACHMEA gaat zuiver over het doosje. Dat is hun enige zorg; de laagste prijs per doosje.

  Zoals gezegd; DSW en ACHMEA kunnen beter rekenen dan apothekers. Niet verwonderlijk. SFK en KNMP hebben volgens ACHMEA meegerekend aan de sommetjes van ACHMEA. Daarna heeft ACHMEA zelf nog eens zitten rekenen.

  Enormiteit van SFK en KNMP is tot slot dat zij hebben meegewerkt aan een honoreringssysteem op basis van DDD. Defined Daily Doses. WHO en OESO waarschuwen constant voor het misbruiken van dit zuiver statistisch gegeven voor economische doeleinden.

  Nummer 24 is raadselachtig. EU uitgifte, TU uitgifte worden niet genoemd. Toch suggereert ACHMEA dat de gemiddelde maxi maxi naar 7,94 gaat. Hoe? Een raadsel. En wat bij wijzigingen in overheidsbeleid? NZa ingrepen?

  ACHMEA zegt het wel eerlijk: alle risico’s worden gelegd bij de apothekers. Dat moet je geen tweede keer zeggen tegen een alfa mannetje als Marc van Gelder. Die tekent blind.

  Mediq RE is akkoord gegaan met het ACHMEA contract.

  En zijn de contracten van Achmea en DSW wel NMa bestendig. NZa bestendig zijn ze niet.

  Preferentie model Achmea 80% generieken verdeeld over 5 pakketten met ieder 1 leverancier gedurende 2 jaar? Bij de preferente apotheek kan de Achmea verzekerde alles krijgen. Dat kan de IDEA Apotheek niet zeggen; daar krijgt de Achmea
  verzekerde een pakje dat Sinterklaas heeft uitgekozen. Zo gaat dat bij Sinterklaas.

  Doe maar preferent. 80% generiek. In het belang van de patiënt. Medisch Noodzakelijk en de patiënt krijgt wat de arts en de patiënt samen hebben besloten, eventueel op advies van de financieel onafhankelijke apotheker. Multi Source zijn niet zwart/wit uitwisselbaar en het gaat om de patiënt. Dat zijn Achmea en DSW vergeten.
  Menig arts en apotheker gelukkig nog niet.

  Dhr Samson, ex-VWS, zei het nog zo duidelijk: “Keep it Simple, Keep it Stupid, Stupids”!

  We wachten af wat CZ, UVIT en Z en Z voor de patiënten in petto hebben.

 6. A Jansen

  Niet ieder IDEA is een goed idee.

  Budgetteren op basis van DDDs, waarbij de apotheekhoudenden het verzekeringsrisico overnemen van de zorgverzekeraars lijkt slim van diezelfde zorgverzekeraars.

  Er zitten heel wat haken en ogen aan. Redenen waarom dit nergens in de wereld is ingevoerd. Nederland, gidsland. De KNMP met haar 13 koplopers, peleton van 57 en 1.890 niet bewegende apotheken: je moet toch ergens mee beginnen? De KNMP en SFK hebben dan ook actief meegerekend en meegewerkt aan het IDEA van Achmea.

  DDD wordt vastgesteld op basis van de dosering voor volwassenen. Off label gebruik, gebruik door kinderen en ouderen worden verkeerd berekend als je DDD gaat gebruiken als budgetteringsmiddel. Ook dermatica, anti-conceptiva en combinatie preparaten worden met DDDs verkeerd berekend. DDDs is bij deze groepen dan ook niet mogelijk.

  Dermatica is duidelijk: patiënten gebruiken eenzelfde verpakking in verschillende manieren; wisselende hoeveelheden afhankelijk van de aandoening. Kom daar maar eens uit met een honorering op basis van DDDs.
  Bij anti-conceptiva ligt het probleem in verschillen in gebruiksverpakking; 21, 28, doorslikken en bij oestrogenen in het gebruik van pleisters, tabletten of een combinatie van beiden.
  Combinatie preparaten zoals triam/hyd of codiovan bevatten verschillende stoffen en dat maakt vaststellen van een DDD heel lastig.

  Het maakt dus heel wat uit hoe het voorschrijfpatroon van de medici is. Standaard 40 mg simvastatine ipv 10 mg, maakt heel wat uit. DDD is immers 15mg. Antibiotica gebruik is helemaal lastig. Verschillen in wijksamenstelling, leeftijd, geslacht, ras gaan allemaal meespelen in een systeem op basis van DDDs. Je kan dan scherp inkopen wat je wilt, je verzorgingsgebied maakt het je dan moeilijk; aan de samenstelling van je wijk kan je normaal niets veranderen.

  Ook is er nog de WPG. Daar heeft de apotheekhoudende geen enkele greep op. Nu is het Engelse Pond laag. Wat als die weer gaat stijgen? Ingrepen van andere landen hebben invloed op de prijs van het geneesmiddel in de Z-index AIP Nederland.

  En als de voorschrijvende medici medisch noodzaak vermelden moet de apotheekhoudende het betreffende middel afleveren. Achmea kan dan ook rustig zeggen tegen haar verzekerden dat IDEA apotheken alles moeten afleveren wat haar verzekerden wensen. Daartoe zijn IDEA apotheken contractueel toe verplicht.

  En het gebruik? DDDs bij oogdruppels? Gebruikt een oude mevrouw 2x zoveel flesjes als is berekend middels DDDs dan is de apotheek de klos. Je krijgt vergoed op basis van DDDs, ongeacht aantal verpakkingen.

  Tot slot is er nog de kwestie van leveranciers. Een aantal generieke middelen op de multisource lijst van Achmea wordt in Nederland slechts door 1 leverancier geleverd. PCH. TEVA. Welke keuze laat die generieke leverancier zijn afnemers? De betreffende generieke leverancier heeft het breedste pakket op de markt en is voormalig hoofdleverancier van OPG, het huidige Mediq RE. Sandoz is nummer 2. Ratiopharm nr 3. Wordt zo de concurrentie op de generieke markt om zeep geholpen?

  Laat de NMa en NZa hier maar eens naar kijken alvorens dit IDEA contract te tekenen.

  Niet ieder IDEA is een goed idee.

 7. A.Jansen

  Achmea stelt in het begeleidend schrijven bij haar IDEA voorstel dat zij gaat over het doosje en de Overheid over het tarief voor de zorg. Als de Overheid stelt dat dit tarief kostendekkend is en een openbare apotheek daarmee aan de NAN normen kan voldoen is voor Achmea de kous af. Kwestie van afwentelen. Ieder zijn prioriteiten. De Overheid vindt juist dat de zorgverzekeraars de tarieven voor de zorgverlening moeten gaan bepalen. Zo blijven die twee de bal naar elkaar toespelen. Tegen Balkenende Norm tarieven.

  In de Ketenzorg, de functionele bekostiging en de vrije prijzen per 2011 (hoe gaat Achmea dit doen met een contract tot 2012?) moeten de Achmea en de resterende apotheken overeenstemming bereiken over wat zorg nu eigenlijk is.

  De brief en de FAQ lijst van Achmea bij het contractvoorstel laten daarover een twijfel bestaan; prijs van het doosje volstaat. Tegen de laagste prijs.

  Het kan ook niet anders. Zorgverzekeraars zijn slechts voor maximaal 1 jaar zeker van hun verzekerden. In theorie kunnen die na 1 jaar weg zijn. 1 jaar is de lange termijn voor de Nederlandse Zorgverzekeraar. Mochten er apotheken omvallen dan is er voor 1 jaar zo een nieuwe. Idem de huisartsen. BIG registratie is voldoende.

  De praktijk van alledag:
  Afgelopen week een recept van een kinderarts ontvangen; 1080 IE Innoheb per dag voor 90 dagen. Kind 14 dagen oud. Ouders verzekerd bij Achmea. Wij nemen ons werk nog serieus, in het belang van de patiënt en uit ouderwetse beroepseer. Rondbellen dus en tot op de bodem uitzoeken.

  De ziekenhuisapotheek volstond met het afleveren van de standaard 20.000IE ml/0,5ml aan de afdeling en de verpleging moest het maar verder uitzoeken. Nota Bene een academisch ziekenhuis. Wel intramuraal. Ook slechts 13% van de mensen met een beroerte binnen 1 uur aan de thrombolyse. Zo’n Academisch Ziekenhuis. State of The Art zorg. Innovatie van de bovenste plank. Richtlijnen en protocollen staan op papier en papier is geduldig. De verantwoordelijk Minister, A Klink, vindt het de eigen verantwoordelijkheid van de burger om uit te zoeken wat een goed ziekenhuis is. De burger kan en mag er niet vanuit gaan dat zorg in Nederland goed is. Vindt de Minister van Volksgezondheid in Nederland. CDA.

  Wil Achmea dat de resterende openbare apotheken het voorbeeld van de Ziekenhuisapotheek gaan volgen? 90 stuks Innohep aanschrijven en de GVS bijdrage innen van 850 euro of zoeken naar een oplossing voor alle partijen die en doelmatig is en veilig en patiënt vriendelijk is?

  Het is werkelijk ongelooflijk schunnig, bijzonder beledigend en enorm schofferend te moeten lezen in de FAQ dat met de Sinterklaasactie van Achmea de resterende kortingen die apotheekhoudenden toch nog weten binnen te schrapen dan wel doelmatig zullen worden besteed aan zorg. Alsof dat nu niet gebeurt en in het verleden ook niet is gebeurt?
  Met de Sinterklaasactie van Achmea wordt de keuze afgedwongen. De goeden lijden nu onder de slechten, ten koste van de verzekerden. En die worden door Achmea in het ongewisse gehouden. Die verzekerden gaan ervan uit dat de zorg in nederland gewoon goed is. Zoals het hoort en overal elders in de wereld ook door de Overheid wordt gewaarborgd. Behalve in Nederland. Daar vindt de verantwoordelijke Minister dat het de eigen verantwoordelijkheid is van de burger zelf. 15.000 ambtenaren van VWS e.a. kunnen rustig achterover blijven leunen.

  De IGZ kan er niets tegen doen. De Zorgverzekeringswet biedt immers de zorgverzekeraars deze mogelijkheid. En de Geneesmiddelenwet is een productwet. Zegt niets over de inrichting van de apotheek. Vindt zelfs een apotheek niet noodzakelijk.

  De Betonvlechters trekken aan het langste eind. De Nederlandse Openbare Apotheek wordt een “management” Apotheek; geen voorraad, alles doorbestellen en als klant moet je rekenen op levertijden van 2 tot 7 werkbare dagen.

  We bellen als het binnen is. Wel rekening houden met onze beperkte openingstijden als u het komt afhalen.

  De NPCF heeft deze dagen een internet actie: wat verwacht u van uw zorgverzekeraar? De NPCF verwacht een 1.500 meldingen. Apothekers en huisartsen zijn ook patiënten.

  Zorg dus voor een veelvoud aan meldingen.

  Net ook ontvangen de toekomstvisie van de SAHZ; stichting apotheken haarlemse ziekenhuizen. Ruud van der Hoeven.Blijkt het zelfde scenario te volgen als bovengetekende en verzoekt de Minister dan ook om een kostendekkend tarief voor de poli-apotheken. Anders gaat het plan van Eerste en Tweede Lijn DBC’s niet door.

  De SAHZ is er klaar voor en wacht op het kostendekkend tarief.

  Is dat hoopgevend of onheilspellend? Wie is de grootste zorgverzekeraar in het Haarlemse/Heemsteedse/Hoofddorpse?

  Reden temeer voor een veelvoud aan meldingen: “wat verwacht u van uw zorgverzekeraar?”

 8. F.A.Dol

  onze volsvertegenwoordigers hebben zeker zitten slapen of erger blijf zitten waar je zit ze kunnenje toch niets doen
  sugestie laten we dit bij rader eens flink opstoken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *