Aantal apothekersassistenten gedaald tot niveau van 2006

Het aantal apothekersassistenten in dienst van Nederlandse openbare apotheken lag begin dit jaar op 15.697, het laagste niveau in ruim tien jaar. Het aantal ondersteunende medewerkers in dienst van apotheken piekte juist met 8203 personen. Dit meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen in het Pharmaceutisch Weekblad.

Jaarlijks ontvangt de SFK van het Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA) informatie over het aantal apothekersassistenten en ondersteunende medewerkers dat in dienst is van openbare apotheken en over de omvang van hun dienstverband. Volgens opgave van het PMA waren begin 2017 15.697 personen als apothekersassistent werkzaam in een openbare apotheek. Hiermee bevindt het aantal werkzame assistenten zich op een historisch dieptepunt.

Een van de verklaringen voor de daling is de steeds verdergaande automatisering in de apotheek. Central filling en andere geautomatiseerde processen in de apotheek zorgen ervoor dat ook andere, minder gespecialiseerde medewerkers delen van het werk van apothekersassistenten kunnen overnemen.

De 15.697 assistenten hebben gemiddeld een contract voor 25,8 uur. Dat is een stijging van tien minuten per contract ten opzichte van begin 2016. Deze langere contractduur compenseert het lage aantal assistenten enigszins. Het arbeidspotentieel, uitgedrukt in fte’s, is met 1,3% licht gedaald tot 11.263 fte. Het gemiddeld aantal fte’s per apotheek kwam op 1 januari van dit jaar uit op 5,6. Van de assistenten is 98% vrouw.

Aantal apothekersassistenten gedaald tot niveau van 2006-2016

Naast apothekersassistenten zijn er volgens het PMA in totaal 8203 medewerkers met andere ondersteunende functies in dienst van de apotheek.

Ondersteunende medewerkers
Niet eerder was het aantal ondersteunende medewerkers zo hoog. Gemiddeld hebben zij een contract voor 19,8 uur, waarmee het totaal aantal fte’s uitkomt op 4505. Dat is 4,6% meer dan begin 2016. De stijging komt vooral omdat meer medewerkers in dienst zijn gekomen. De toename in de omvang van het dienstverband speelt maar een beperkte rol. De groei in het aantal fte’s is in lijn met het beeld dat steeds meer andere medewerkers dan apothekersassistenten worden ingezet in de apotheek.

Van alle ondersteunde medewerkers staat bijna drie kwart te boek als algemeen ondersteunend medewerker. Voor de gemiddelde apotheek komt dat neer op 1,6 fte. Daarnaast zijn er in de gemiddelde openbare apotheek nog ruim 0,6 fte met wel nader gespecificeerde functies: 0,28 fte aan bezorgers, 0,12 fte aan farmaceutisch managers/consulenten, 0,1 fte aan administratieve krachten, 0,09 fte aan schoon-makers en 0,05 fte aan drogisterijmedewerkers.

Tweede apothekers
Naast de gevestigd apotheker die eindverantwoordelijk is voor de gang van zaken in de apotheek waren er op 1 januari van dit jaar 919 tweede apothekers werkzaam in de openbare apotheken. Het gemiddeld aantal tweede apothekers per apotheek bedraagt 0,5. Er zijn geen gegevens bekend over het aantal contracturen van tweede apothekers, zodat de SFK het aantal fte’s aan tweede apothekers openbare apotheken niet kan vaststellen.

Author: Stichting Farmaceutische Kengetallen

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) verzamelt en analyseert gegevens over het geneesmiddelengebruik in Nederland. De SFK beschikt over de meest omvangrijke, meest gedetailleerde gegevensverzameling op dit gebied in Nederland. De gegevensverzameling komt tot stand met behulp van meer dan 95% van de openbare apotheken in Nederland en omvat de gebruikscijfers van 15,3 miljoen personen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *